Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Очищення стічних вод молокопереробних підприємств

Очищення стічних вод молокопереробних підприємств

Назва:
Очищення стічних вод молокопереробних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,63 KB
Завантажень:
345
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ


ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД молокопереробних підприємств
Стічні води молокопере-робних підприємств нале-жать до категорії концен-трованих за органічними забруд-нювачами, Вони утворюються під час миття тари, технологічного об-ладнання, приміщень та забруд-нюються залишками молока, продуктами його переробки, ми-ючими засобами тощо, Об'єм та забрудненість стічних вод зале-жать від профілю підприємства, що переробляє молоко.
Концентрація забруднювачів стічних вод різних підприємств молочної промисловості значно коливається: хімічне споживання кисню (ХСК) - 600-8500 мг СЬ/л, БСІ<5 - 300-4800 мг Ог/л, загаль-ного азоту - 20-168 мг/л. Така різ-ниця зумовлена не лише різно-манітним асортиментом продук-ції, що виробляється, а й коли-ваннями витрат та забруднення стоків протягом доби, що зумов-лює необхідність встановлення усереднювачів великої ємності перед їх очищенням. В противно-му разі процес порушується внаслідок залпового скиду мию-чих засобів, високожирних сто-ків, значного коливання рН стіч-них вод. Діапазон змін рН -3,6-0,4. Температура стоків у ме-жах від 16 до 33°С.
Дисперсна фаза забруднень представлена жирами, частин-ками скоагульованого білка, в розчинному стані містяться орга-нічні кислоти, молочний цукор,
Вміст лактози в стоках становить 0,04-0,25%, жиру - 0,01-0,15%, протеїну - 0,075-0,26%. В стічні во-ди надходить у середньому 1,5% молочної сировини, яка пере-робляється на підприємстві.
Відношення БСКв/ХСК стічних вод молокозаводів становить 0,63. Співвідношення БСК : N : Р = 100 : 5 : 0,9, що зумовлює високу ефек-тивність біохімічного очищення.
Співвідношення вуглецю та азоту в стоках молочних підпри-ємств складає 7-8, це, напевно, внаслідок високого вмісту жиру, Співвідношення C/N в субстратах понад 6 оптимальне для прове-дення анаеробної ферментації.
На окремих підприємствах у складі стічних вод міститься мала кількість азоту через особливості технологічного процесу та асор-тименту продукції. За такої ситуа-ції доцільно змішувати виробничі стоки з господарсько-побутови-ми. Концентрація фосфору в стіч-них водах молокозаводів достат-ня для розвитку мікрофлори на очисних спорудах.
Мікробіологічне забруднення стоків молочної промисловості невисоке, це в основному мікро-організми, що спричиняють мо-лочнокисле, спиртове, пропіо-новокисле та маслянокисле бродіння. Закиснення середо-вища негативно впливає на екс-плуатацію очисних систем, які працюють за принципом аероб-ної ферментації.
Стічні води молокоперероб-них підприємств належать до кон-центрованих, тому використову-вати для їх очищення стандартну технологію очищення міських сто-ків неможливо.
Підвищення в останні роки ін-тересу до використання анае-робної ферментації (метанове бродіння) зумовлене необхідніс-тю контролю ситуації внаслідок поширення забруднення навко-лишнього середовища госпо-дарсько-побутовими та промис-ловими відходами.
За-гальний об'єм стоків становить близько 1800 м3 на добу. Найбільш забруднені стічні води цеху, де ви-робляють вершкове масло.
На основі аналізу стічних вод та попередніх розробок щодо створення технології очищення концентрованих стоків з застосу-ванням метанового бродіння як ступеня попереднього очищення відпрацьовані режими анаероб-но-аеробної обробки стоків маслозаводу.
За кількісним та якісним скла-дом забруднень стоки молоко-переробних підприємств - доб-ре поживне середовище для розвитку метаноутворюючих мік-роорганізмів. При використанні анаеробної ферментації утво-рюється біогаз,
Вихідне значення ХСК стічних вод маслозаводу становить 2400 мг Ог/л. Під час метанового зброджування при швидкості роз-ведення 0,02-0,04 год~1 величина ХСК зменшувалась до 200 мг Ог/л, рН зростала до 6,5-7, вміст амо-нійного азоту збільшувався до 40 мг/л, що свідчило про інтенсив-ність розкладання білкових речо-вин. Ефект попереднього очищен-ня становив 85% за ХСК.
Внаслідок аеробної фермен-тації ХСК зменшувалось до 40-60 мг Ог/л, концентрація амонійного азоту - до 2,5 мг/л, що свідчило про процес нітрифікації, Доочи-щення в біофільтрі забезпечує зни-ження ХСК до 10-20 мг Ог/л, Ефект очищення при використанні пов-ної схеми, включаючи метанову, аеробну ферментацію та біологіч-ну фільтрацію, становив 95-97%,
До складу очисних споруд Но-воград-Волинського сиркомбінату входять пісковловлювач, проясню-вач, чотирисекційний аеротенк об'ємом 2000 м3 з низьконапірною аерацією, вторинний відстійник, піщані фільтри, хлораторний і му-ловий майданчики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Очищення стічних вод молокопереробних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок