Головна Головна -> Реферати українською -> Екологія -> Екологічні проблеми водойм м. Києва

Екологічні проблеми водойм м. Києва

Назва:
Екологічні проблеми водойм м. Києва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
38,11 KB
Завантажень:
6052
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.2


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ЗМІСТ

1. Найбільш актуальні екологічні про-блеми природних вод України

2. Екологія Дніпра

• найголовніші чинники

• державні “охоронники” Дніпра

• способи очистки стічних вод

3. Вплив відходів на здоров'я людини

4. Показники, що впивають на екологіч-ну якість води

• органолептичні

• токсикологічні

5. Індекси сумарної забрудненості

6. Висновки

7. Список використаної літератури

У Постанові Верховної Ради України “Про основні напрямки державної політики у галузі охрони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпе-ки” (1998 рік) визначені найбільш актуальні екологічні проблеми природних вод на тери-торії України:

• надмірне антропогенне наван-таження на водні об'єкти внаслідок інтен-сивного способу ведення водного госпо-дарства призвело до кризового зменшення самовідтворюючих можливостей річок та ви-снаження водоресурсного потенціалу;

• значне забруднення водних обєктів внаслідок невпорядкованого відведення стіч-них вод від населених пунктів, господарських об’єктів і сільськогосподарських угідь;

• широкомасштабне радіаційне забруд-нення басейнів багатьх річок внас-лідок ава-рії на ЧАЕС

• погіршення якості питної води внас-лідок незадовільного екологічного стану дже-рел питного водопостачання;

• недосконалість економічного механіз-му фінансування і реалізації водоохоронних заходів;

• відсутність автоматизованної пос-тійно діючої сітки моніторингу в ситемі водо-користування тощо.

Екологічний стан Дніпра у м.Киеві визна-чають три найголовніших чинники.

Першим чинником є річка Припять. Вона тече через Чорнобильську зону, тому вода,

яку вона приносить в Дніпро, є екологічно за-брудненою.

Другий чинник, що впливає на екологію Дніпра, – це стан воді в річці Десна. Вище по її течії розташовані підприємства, які ви-кидають свої відходи у річку. Це можуть бути і нафтопродукти, і залізо, і цинк.

Третім показником є відходи саме міста Києва. Хоча в Киеві діє загальна каналізація, деякі підприємства, які дуже “турбуються” про екологію нашого міста, все-таки вики-дають відходи у Дніпро або у Либідь.

Екологія Дніпра є дужу важливою спра-вою, адже його водні ресурси станов-лять 80 % водних ресурсів України і забез-печують водою понад 32 млн. населення та 2/3 госпо-дарського потенціалу країни.

За станом води у водоймах міста Києва стежать такі державні організації:

1. Міська санепідемстанція

2. Держуправління екології та при-родних ресурсів по м. Києву

3. Водна інспекція міста Києва

4. Київводоканал

а) Деснянська водопровідна станція

б) Дніпровська водопровідна станція

в) Бортницька станція аерації (БСА)

Київводоканал відповідає за постачання води по всьому місту. Деснянська водопрові-дна станція відповідає за лівий берег міста, Дніпровська – за правий. БСА займається очисткою сточних вод міста Києва. Після очистки вода поступає у Дніпро, трохи нижче Києва.

Воду можна очищати різними способами. Ось найголовніші методи очистки стічних вод:

1. Механічний та механохімічний, до цього матоду належать:

а) відстоювання

б) спливання

в) фільтрування

г) флотація

2. Хімічний та фізико-хімічний, сюди відно-сяться:

а) хімічна обробка

б) екстракція

в) адбсорбція

г) електроліз, іонообіг

д) озонування

е) термічний

3. Біохімічний, що включає в себе:

а) аеробний

б) анаеробний

На БСА очищують воду у такій послідов-ності:

1. спочатку вода відстоюється у відстій-никах протягом 2 годин;

2. потім воду очищують аеробним ме-тодом, тобто за допомогою кисню;

3. після цього вода знову відстоюється, і по каналам поступає у Дніпро;

4. осадки, що виділилися в процесі очи-стки стічних вод очищають анаеробним ме-тодом, в основу якого закладений процес бродіння органічних речовин.

Всі ці процедури очистки води, а також ко-нтроль стану води, який БСА проводить кож-ний тиждень, дуже важливі, оскільки вживан-ня недостатньо очищеної від токсичних від-ходів води може призвести до важких захво-рювань. Нижче, у таблиці, наведені дані впливу токсичних забрудненнь водних ре-сурсів на здоров'я людини.

Таблиця 1

Забруднення Клінічний прояв

Свинець (Pb) Біль голови, анемія,нервові роз-лади, пологові дефекти, затримка розвитку, дебільність, зниження слуху

Ртуть (Hg) Ушкодження нервової системи і нирок.велике підвищення концен-трації вздовж трофічного ланцюга

Миш'як (As) Рак;ушкодження нирок, крові, нер-вової системи

Кадмій (Cd) Ушкодження нирок, анемія, хво-роба легенів, підвищений кров'я-ний тиск; можливий також рак

Хром (Cr) Деякі концероґенні сполуки хрому

Нітрати Утруднення дихання і підвищення смертності; при хімічних перетво-реннях породжують концероґенні сполуки

ДДТ, пестициди Рак, ушкодження печінки, ембріо-нів

Бензол Анемія, ушкодження крові і лейке-мія, хромосомні зміни

Діоксін Рак, ушкодження шкіри, ґенні му-тації

Тетрахлорид вуг-лецю Рак, ушкодження печінки, нирок легенів, центральної нервової си-стеми

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Екологічні проблеми водойм м. Києва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок