Головна Головна -> Реферати українською -> Економічна теорія, Політекономія -> Продуктивні сили і виробничі відносини

Продуктивні сили і виробничі відносини

Назва:
Продуктивні сили і виробничі відносини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,41 KB
Завантажень:
90
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Продуктивні сили і виробничі відносини


План
Продуктивні сили і їх структура.
Основні компоненти продуктивних сил.
Людина, робоча сила, її ціна і вартість.
Засоби виробництва:
2.2.1. Предмет праці.
2.2.2. Засоби праці.
2.3 Сутність і методи організації виробництва.
2.4 Наука и информация.
Висновок.
1. Продуктивні сили і їх структура.
Якщо розглядати загальну для всіх суспільно-економічних формацій структуру продуктивних сил, то до їх складу входять засоби виробництва і люди, які володіють виробничим досвідом і при-во--дять у рух засоби виробництва. Основною продуктивною силою є людина. Предмети пра-ці входять до складу продуктивних сил тією мірою, якою вони йдуть на продуктивне спожи-ван-ня і використовуються як джерела енергії. До структури продук-тивних сил в усіх формаціях на-ле-жать також використову-вані людьми сили природи: вітер, сонце тощо.
В сучасних умовах до складу продуктивних сил включа-ють також науку (як специфічну про-ду-к-тивну силу), форми і методи організації виробництва. Окремим елементом продук-тивних сил стає інформація. Отже, сучасні продуктивні сили — це складна система, що включає ма-те-ріаль--ні й духовні (за складом), об'єктивні й суб'єктивні (за характером відтворен-ня і специфікою функ--цій), суспільні й природні елементи. В процесі історичного розвитку їх склад у цілому, як і ок-ре-мі елементи, постійно збагачується, наповнюється якісно новим змістом. На ранніх етапах роз--витку капіталізму потреби ви-робництва задовольняли робітники з низьким рівнем освіти і ква--ліфікації. Нині робітники, як правило, мають високий рі-вень освіти (середню загальну або се-ре-дню спеціальну), квалі-фікації. Сучасний етап автоматизації виробництва вимагає не лише біль--шого залучення фізичних і розумових здібностей робочої сили, а й творчих обдарувань осо-бис -то-сті, її організа-торських здібностей, духовних компонентів.
У результаті постійно поновлюваного процесу взаємодії усіх елементів продуктивних сил во---ни перебувають між собою у діалектичній єдності, кількісній та якісній функціональній за-леж---ності. Між ними існують суперечності, які розв'язуються відносно незалежно від виро--б-ни-чих відносин. Системі про-дуктивних сил властиві свої внутрішні закони розвитку. Та-кими, зо-кре--ма, є закони переміщення функцій від особистих до матеріальних факторів виробництва, або за---ко-ни виперед-жаючого зростання обсягу уречевленої праці в структурі су-купної праці, від-по-від---ності живої й уречевленої праці, перемі-ни праці, зростання продуктивності праці та ін. Дія цих зако-нів, пронизана внутрішніми суперечностями, зумовлює зміни розвитку продуктивних сил, якісні зрушення в їх змісті. Продуктивні сили виражають відношення людини до приро-ди, про-цес праці, спільний для всіх суспільних способів виробництва.
Отже, продуктивні сили — це фактори, які забезпечують перетворення речовин природи від-по-відно до потреб людей, створюють матеріальні й духовні блага і визначають зростан-ня про-дук-тивності суспільної праці.
2.1 Людина, робоча сила, її ціна і вартість.
 
Саме людина, або робоча сила, є основною продуктивною силою суспільства. Робоча сила – це здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються у просессі виробництва матеріальних благ. Робоча сила ріально існує в особі людини-працівника. Саме людина та її здатність до праці є основним елементом виробництва.
Світова економічна думка називає різні об'єкти купівлі-продажу того товару, який є єди-ним творцем продуктів. Найпоширеніші три точки зору. Згід-но з першою таким об'єктом купівлі-про-дажу є праця, згідно із другою — робоча сила, згідно з третьою — послуги праці або робочої сили.
Уперше працю назвав об'єктом купівлі-продажу У.Петті. Відповідно до цього заробітну плату він розглядав як ціну праці, а її (зарплати) величина визначається необхідними для існування ро-бітника засобами (їх мінімумом). Аналогічно сут-ність цих понять розглядав А.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Продуктивні сили і виробничі відносини

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок