Головна Головна -> Реферати українською -> Економіка підприємств -> Наукова організація праці її зміст та завдання

Наукова організація праці її зміст та завдання

Назва:
Наукова організація праці її зміст та завдання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,22 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Вступ.

Праця-це складне і багатоаспектне явище, яке вфідіграє в житті суспільства і кожної окремої людини таку важливу роль, що саме це поняття в широкому розумінні є невідємним від людського життя. Праця- це свідома доцільність людей,спрямована на створення матеріальних і духовних цінностей

Як самостійній економічній науці праці притаманні кількісні і якісні характеристики .Кількісна полягає втому, що вона є витратою певного обсягу енергії.З економічної точки зору кількісна характеристика праці проявляється в таких поняттях ,як чисельність зайнятих , тривалість робочого дня, трудомісткість, інтенсивність праці тощо.

Норми праці є технічною основою раціональної організації виробництва. Організувати працю на підприємстві – це перш за все правильно розставити людей, зайняті виконанням єдиного завдання. Для цього необхідно знати, скільки праці і якої якості потрібно для виконання тієї чи іншої операції або іншої частини виробничого процесу. Правильна організація праці передбачає в першу чергу встановлення кількості пропорцій між окремими видами праці з врахуванням їх якісних відмінностей. Це можливо при умові, якщо у розпорядженні підприємства є науково обгрунтовані норми праці на всі види виконуваних робіт. Розділення і кооперація праці мають велике значення при розвитку технічного процесу.

Між нормуванням і організацією праці існує тісний взаємозв’язок. Науково обгрунтовані норми розраховуються і впроваджуються, виходячи з найбільш раціональної організації праці в певних умовах. В той же час сама норма праці може бути використана для оцінки раціональності трудового процесу і вибору того чи іншого її варіанту.

1.1Ïðàöÿ ÿê ïðåäìåò íàóêîâîãî åêîíîì³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.

гçíîìàí³òí³ ïðîáëåìè òðóäîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ñòàëè îáºêòîì äîñë³äæåííÿ áàãàòüîõ íàóêîâèõ äèñöèïë³í.Ìåæ³ öèõ íàóê ,ÿê ïðàâèëî,ùå íåìàþòü ïîâíî¿, îäíîçíà÷íîñò³, òîìó çàðàç ìè êîðîòêî ðîçãëÿíåìî îñíîâí³ ïðîáëåìè:

-Ëþäñüê³ ðåñóðñè ÿâëÿþòü ñîáîþ íàéâàæëèâ³øèé ôàêòîð áóäü-ÿêîãî âèðîáíèöòâà,îñíîâíèé åëåìåíò ñîö³àëüíî-òðóäîâèõ â³äíîñèí.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Наукова організація праці її зміст та завдання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок