Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

Назва:
Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,06 KB
Завантажень:
416
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Державне фінансове забезпечення
соціальних гарантій населення


У ринковій соціальне-орієнтованій моделі еко-номіки зростає роль соціальної функції держави. Уряд і держава несуть відповідальність за надан-ня громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб. Рівень бідності може розглядатися як суттєвий показник дієвості політики соціального захисту.
Соціальне забезпечення є комбінацією програ-ми пенсійних заощаджень, програми страхування та програми перерозподілу Національного доходу.
Соціальний захист - це комплекс законодавче закріплених соціальних норм, що гарантує дер-жава окремим верствам населення, а також за пев-них економічних умов всім членам суспільства (під час зростання інфляції, спаду виробництва, економічної кризи, безробіття та інше).
Форми і методи соціального захисту населення повинні забезпечити задоволення життєво необ-хідних потреб кожного громадянина на рівні не нижче прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум — це вартісна оцінка мі-німуму життєвих засобів, необхідних для підтрим-ки життєдіяльності та відновлення робочої сили працівника. Прожитковий мінімум є законодавче визначеним базовим державним соціальним стан-дартом, на основі якого встановлюються соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, соціально-культурного об-слуговування, охорони здоров'я, освіти тощо.
Державні соціальні стандарти і нормативи фор-муються, встановлюються і затверджуються у по-рядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Особливістю соціального захисту є його адрес-на спрямованість, тобто соціальна допомога по-винна надаватися тим громадянам, які її потре-бують і у визначених обсягах.
Соціальне-економічні гарантії — це метод за-безпечення з боку держави задоволення різно-манітних потреб громадян на рівні соціальне ви-знаних норм та нормативів.
Нормативи споживання — розміри споживан-ня в натуральному виразі продуктів харчування, непродовольчих товарів поточного споживання та деяких послуг за певний проміжок часу (за день, місяць, рік).
Нормативи забезпечення — визначена кіль-кість предметів довгострокового використання, яка є в особистому споживанні населення, а та-кож забезпечення певної території мережею за-кладів освіти, охорони здоров'я, побутового, транспортного обслуговування тощо.
Нормативи доходу — розмір особистого доходу громадян або сім'ї, який гарантує їм задоволення потреб на рівні нормативів споживання і забез-печення,
Нормативи раціонального споживання — рі-вень споживання товарів та послуг поточного та довгострокового користування, що гарантує оп-тимальне задоволення потреб.
Нормативи мінімального споживання — соці-альне прийнятий рівень споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг визначений за нормами соціальних або фізіологіч-них потреб.
Статистичні нормативи — нормативи, що ви-значаються на основі показників фактичного споживання або забезпеченості для всього насе-лення або окремих соціальних груп.
Державні нормативи у сфері житлово-комунального господарства включать:
> граничну норму оплати послуг з утримання житла, житлово-комунальних послуг залежно від одержуваного доходу;
> показники якості надання комунальних по-слуг.
До державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування та зв'язку нале-жать:
> норми забезпечення транспортом загального користування;
> показники якості транспортного обслугову-вання;
> норми забезпеченості населення послугами зв'язку.
Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я включають;
> перелік та обсяг гарантованої медичної до-помоги громадян;
> показники якості надання медичної допомоги;
> нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;
> нормативи забезпечення харчуванням у дер-жавних і комунальних закладах охорони здоро-в'я тощо.
До державних соціальних нормативів у сфері освіти належать:
> перелік та обсяг послуг, що надаються дер-жавними та комунальними закладами дошкіль-ної, загально-середньої, професійно-технічної та вищої освіти;
> нормативи граничної наповнюваності класів, груп;
> нормативи співвідношення учнів, студентів і педагогічних працівників;
> нормативи матеріального забезпечення на-вчальних закладів тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій населення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок