Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою

Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою

Назва:
Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,96 KB
Завантажень:
437
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади
територіальною громадою
Місцеве самоврядування є правом територі-альної громади — жителів села чи добровільного об'-єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання міс-цевого значення в межах Конституції та законів України. Воно може здійснюватися територіальною громадою як безпосередньо, так і через органи місце-вого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їхні виконавчі комітети.
Органами місцевого самоврядування, які репре-зентують спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст, є районні та обласні ради.
Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, ву-личні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів і майна. До складу цих рад входять депута-ти, що їх обирають жителі села, селища, міста на ос-нові загального, рівного, прямого виборчого права таємним голосуванням строком на чотири роки.
Територіальні громади на підставі вищезгаданих принципів виборчого права обирають також строком на чотири роки відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ра-ди та головує на її засіданнях. Голови районної та обласної рад обираються відповідною радою та очо-люють її виконавчий комітет.
Усі передбачені Конституцією та законодавством України органи самоврядування й самоорганізації мають власну матеріальну та фінансову основу, на яку поширюється їхня компетенція. Так, територі-альні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядуван-ня управляють майном, що є в комунальній власнос-ті; затверджують програми соціально-економічного й культурного розвитку та контролюють їх виконан-ня; затверджують місцеві бюджети і т. ін.
Обласні й районні ради мають приблизно аналогіч-ну компетенцію, що поширюється на їхні території.
Органам місцевого самоврядування закон може надавати окремі повноваження органів виконавчої влади, а тому з цих питань вони підпорядковані від-повідним органам виконавчої влади.
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 21 травня 1997 р. складається з преамбули та 5 роз-ділів (80 статей).
Цим Законом, з огляду на вищезгадані загальні засади організації та діяльності органів місцевого самоврядування, проголошено, що місцеве самовряду-вання в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жи-телів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — само-стійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. Місцеве самоврядування в Україні здій-снюється на основі принципів: народовладдя, закон-ності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих і державних інтересів, виборності, правової, органі-заційної та матеріально-фінансової самостійності в межах власних повноважень і т. ін.
До системи місцевого самоврядування включа-ють: територіальну громаду; сільську, селищну, мі-ську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що репрезентують спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; ор-гани самоорганізації населення.
Первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є тери-торіальна громада села, селища, міста. Остання мо-же вирішувати питання, що належать до її компе-тенції, через місцеві референдуми, загальні збори, місцеві ініціативи.
Сільські, селищні, міські ради також є органами місцевого самоврядування, які репрезентують відпо-відні територіальні громади та здійснюють від їхньо-го імені певні повноваження. Виконавчими органа-ми цих рад є їхні виконавчі комітети, відділи, уп-равління. Виконавчі органи очолюються відповідно сільським, селищним, міським головою, що визнає-ться головною посадовою особою певної територіаль-ної громади.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Форма безпосереднього здійснення муніципальної влади територіальною громадою

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок