Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Поняття і суть підприємництва

Поняття і суть підприємництва

Назва:
Поняття і суть підприємництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,59 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Поняття і суть підприємництва


Ми живемо у багатій країні, де розви-ток підприємництва є об'єктивною необ-хідністю. Формування його відбувається через введення обмеженого національно-го законодавства на елементи підприєм-ницької діяльності. Демократизація еко-номічної системи створює можливості для розвитку плюралізму форм господарю-вання, урізноманітнює підприємницьку діяльність.
Підприємницький простір — це тери-торіальна цілісність, у межах якої відпо-відні фактори впливають на професійну діяльність підприємця. Його можна оха-рактеризувати як суму трьох сфер, аналіз кожної з яких дає підприємцеві змогу ви-робити свої тактику і стратегію організа-ції професійної діяльності. Це правова, соціальна й економічна сфери.
Підприємництво передбачає офіційну реєстрацію підприємця як такого, необхідність його вступу у сферу ділових зв'язків і ді-лових відносин від імені визнаного суспільством економічного суб'єкта. В Україні правове забезпечення підприємницької ді-яльності гарантується насамперед законами України та підзаконними актами, в яких викладено:
> загальні положення про підприємництво (суб'єкти, свобода, обмеження, принципи й організаційні форми);
> умови здійснення підприємництва (державна реєстрація, право наймання працівників, соціальні гарантії, відповідаль-ність суб'єктів, припинення діяльності);
> стосунки підприємця і держави (гарантії прав, державна підтримка й регулювання, діяльність іноземних підприємств, міжнародні договори).
Для дальшого розвитку підприємницької діяльності в Україні важливе значення мають урядові документи про підтримку ма-лого підприємництва. Воно, зокрема, має здійснюватися за таки-ми напрямками: формування інфраструктури підтримки і розви-тку малого підприємництва; створення сприятливих умов для використання суб'єктами малого підприємництва державних фі-нансових, матеріально-технічних та інформаційних ресурсів, а також науково-технічних розробок і технологій; запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності; удоскона-лення підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації ка-дрів для суб'єктів малого підприємництва; фінансова підтримка інноваційних проектів. Кріім того, затверджена Державна про-грама підтримки малого підприємництва.
Важливою передумовою успішної підприємницької діяльності є вибір організаційно-правової форми її здійснення. Зазвичай цей вибір пов'язаний з низкою факторів (мірою відповідальності, системою оподаткування, потребою у фінансах, можливістю змі-ни власника, управлінськими здібностями підприємця тощо). В Україні здебільшого поширені три основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності:
1) одноосібна власність;
2) товариства (партнерства);
3) корпорації (акціонерні товариства).
Важливою формою підприємницької діяльності є франчай-зинг, який у широкому розумінні означає надання права на виробництво і збут продукції, а також на отримання практичної до-помоги в організації бізнесу.
Підприємництво може бути приватним і державним (держав-ні й господарські організації, які функціонують на принципах підприємництва). Колективне, сімейне, спільне та інші види під-приємництва є похідними від приватного і державного.
Одна з найхарактерніших рис цивілізованого підприємницт-ва полягає в тому, що кожний підприємець, котрий реалізує вла-сні задуми, водночас здійснює господарську діяльність в інтере-сах суспільства. Щоб отримати більший прибуток і бути конку-рентоспроможним, він повинен постійно дбати про науково-тех-нічний прогрес, підвищувати якість товарів як виробничого при-значення, так і особистого споживання і здешевлювати їх. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показує, що сьогодні підприємництво є найпрогресивнішою системою ведення госпо-дарства незалежно від соціально-економічного устрою суспіль-ства. Його функції різноманітні:
1) творча — генерування й активне використання новаторсь-ких ідей і пілотних проектів, готовність до виправданого ризику та вміння ризикувати в бізнесі (підприємництві).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Поняття і суть підприємництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок