Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Аналіз попиту

Аналіз попиту

Назва:
Аналіз попиту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,38 KB
Завантажень:
167
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Аналіз попиту за доходами показує, що із скороченням своїх доходів спо-живачі розширюватимуть купівлю про-дуктів низької категорії (коефіцієнт еластичності попиту на картоплю, ка-пусту, столові буряки тощо становить 0,3—0,35). Тому виробництво цих про-дуктів має більші шанси на розширен-ня. А тваринництво, садівництво, ви-ноградарство, навпаки, чекають застій і скорочення.
Щоб подолати негативні тенденції у розвитку ринку продовольства, необ-хідно, насамперед, посилити державне регулювання ринкових відносин, підви-щити ефективність використання ре-сурсів, розширити державну допомогу господарствам. Держава може здійс-нювати регулювання ринку через ціно-ву і кредитно-податкову політику, а та-кож через створення відповідних умов для зміцнення матеріально-технічної бази господарств, удосконалюючи по-даткову систему і систему інших ас-пектів регулювання ринку, з тим щоб посилити стимули до інвестицій і роз-витку НТП.
Цінова політика держави тільки тоді зуде ефективною, коли ціни на сільсь-когосподарську продукцію забезпе-чать необхідні темпи розширеного відтворення виробництва, а прибуток на вкладений капітал буде не нижчим, ніж за інших можливих напрямків його використання.
Поліпшити економічне становище господарств могло б впровадження такого заходу, як відшкодування з бюджету суми ПДВ, виплаченої поста-чальникам за виконані роботи, надані послуги, придбані матеріальні ресурси, пальне, основні засоби виробництва і нематеріальні активи.
У період переходу до ринкової еко-номіки, поряд із розвитком нових, кон-курентоспроможних джерел поставок засобів виробництва, а також нових каналів збуту, зберігання, переробки і розподілу продукції, необхідно поліп-шити державні поставки та відновити держзамовлення на всі види сільсько-господарської продукції, розширити ін-тервенційні заготівлі.
Доцільно практикувати укладання ф'ючерських контрактів, пільгове кре-дитування сільськогосподарських під-приємств, забезпечення зустрічного продажу необхідних їм ресурсів за пільговими цінами.
Слід розширити захист вітчизняних товаровиробників, зокрема:
збільшити митний податок на імпорт продуктів:
скасувати попередню оплату та по-датки на експорт продуктів:
ввести граничну торговельну над-бавку [не більшу 20%) на вітчизняну сільськогосподарську продукцію:
створити сприятливі умови для вве-зення ресурсів, необхідних для впрова-дження прогресивних технологій виро-щування і переробки продукції, звіль-нивши господарства від сплати митно-го податку та ПДВ;—
реалізувати комплекс заходів що-до розширення зовнішнього ринку сільскогосподарської продукціі, продуктів її переробки.
Економічну політику держави необ-хідно спрямувати на підвищення ефек-тивності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських під-приємств, зміцнення ОПГ населення і селянських (фермерських) госпо-дарств, забезпечення прогресивних структурних зрушень у виробництві сільськогосподарської продукції, реалі-зацію ефективних шляхів і засобів розв'язання соціальних проблем на се-лі. Вирішальне значення тут матиме удосконалення територіального розмі-щення виробництва продукції. Його ра-ціональне розміщення сприятиме прискоренню темпів зростання продук-тивності праці, підвищенню конкурен-тоспроможності продукції, збільшенню маси прибутку на капітал. Найефектив-нішого використання ресурсів можна домогтися лише тоді, коли кожний про-дукт вироблятиметься в регіонах з най-сприятливішими природно-економіч-ними умовами, оскільки в сільському господарстві продукція вирощується працею не тільки людини, а й — приро-ди. На її долю припадає близько ЗО— 40% загальної вартості створеного в сільському господарстві продукту.
А якщо держава й надалі самоухи-лятиметься від регулювання ринку, то зростання цін на промислові товари, що триває, і відповідне зменшення мінової вартості сільськогосподарської продук-ції, скорочення наповненості внутріш-нього ринку через зниження купівельної спроможності населення неминуче призведуть до ще більшого спаду ви-робництва й банкрутства господарств.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Аналіз попиту

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок