Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розміщення продуктивних сил (предмет)

Розміщення продуктивних сил (предмет)

Назва:
Розміщення продуктивних сил (предмет)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,92 KB
Завантажень:
92
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
ВСТУП
Обґрунтування процесу трансформації соці-ально-економічних структур, що відбувається у нашій країні, потребує нетрадиційних підходів, відмови від науково-методичних стереотипів, що діють за жорсткої планової економіки. Слід використати досягнення світової економічної думки, які донедавна легковажились або ігнорувались. Водночас нова економіка України зростає не на порожньому місці. Державний сектор досі переважає у народному господарстві, і перехідний період може продовжуватись невизначено довго. Попри неуникність інтегрування України в світову економіку, вітчизняне народне господарство збереже, до певної міри, специфічні риси, що форму-валися впродовж сторіч. Це стосується і галузевої структури виробництва, і територіальної організації, і, можливо, пріоритетів зовнішньоекономічних зв'язків. Тому неправильно було б відмовитися від деяких методик економічного аналізу, що раніше у нас ви-користовувалися й діють досі. Автори посібника праг-нуть допомогти майбутньому фахівцеві розв'язувати проблеми, з упевненістю вдивляючись в економічні перспективи, але стоючи на ґрунті економічних ре-алій.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, де ви-кладається такий предмет, як «Розміщення продуктив-них сил». Ця галузь знань є органічною складо-вою частиною єдиної економічної науки: без неї не-можливе цілісне розуміння процесів у світовому господарстві. Вивчення підвалин науки про розмі-щення продуктивних сил має не лише теоретичне, але й практичне значення, бо знання закономірностей та принципів їхнього регулювання дає змогу підвищувати ефективність економічних структур. Просторова орга-нізація продуктивних сил така ж важлива, як і техно-логічна або соціальна.
Ефективне розміщення продуктивних сил, їхня оптимальна територіальна організація є важливою пе-редумовою зміцнення української економіки, подаль-шого її розвитку. Треба ще модернізувати структуру народного господарства, територіально перерозподі-лити виробничий потенціал, створити нові тери-торіально-виробничі комплекси, розширити зовніш-ньоекономічні зв'язки, що супроводжуватиметься пев-ними змінами експортно-імпортної спеціалізації. Усе це неуникно відіб'ється на територіальній структурі народного господарства України, налагодить нові гос-подарські зв'язки як на локальному, так і на міжрегіо-нальному рівнях. Входження України до ринкової економіки, поглиблення науково-технічного прогресу обов'язково пересуне акценти у системі передумов і факторів, що впливають на розміщення продуктивних сил країни. Усе це треба знати майбутньому еко-номістові, якому доведеться приймати рішення, що стосуються (безпосередньо чи опосередковано) тери-торіальної організації виробництва, — чи то йтиметься про розташування окремого об'єкта, чи про оптимізацію народногосподарських зв'язків регіону. До важливих практичних завдань належать розосереджен-ня промислового виробництва, зміна виробничої структури й технології у районах з важкою еколо-гічною ситуацією, ефективніше використання трудо-вих ресурсів у межах певного терену, модернізація рекреаційних зон і обґрунтування створення вільних економічних зон.
Посібник присвячений загальносвітовим законо-мірностям розміщення виробничих сил, проте першо-чергова увага, звичайно, приділятиметься проблемам України. Автори розглядають народне господарство нашої держави як частину світової економіки, в якій діють загальні закони, тенденції, фактори. Національ-ну економіку важко збагнути, ретельно не вивчивши її оточення. Тому виклад побудований за методом де-дукції: спочатку розглядаються загальні настанови, а потім — конкретне розміщення продуктивних сил у країнах і регіонах, причому обов'язково на прикладі України.
Цілі посібника визначили його побудову. Перші п'ять розділів присвячено теоретичним питанням, ме-тодам просторово-економічного аналізу; у решті — розглянуто закономірності розміщення продуктивних сил за галузями, територіально-виробничими комплек-сами й регіонами. Отож, студент спочатку оволодіває методикою територіального аналізу, а потім за її допо-могою вивчає конкретні економічні ситуації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Розміщення продуктивних сил (предмет)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок