Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки

Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки

Назва:
Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,72 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки


Обмеженість і неефективність використання зовнішніх інвестицій в інноваційних цілях економічного розвитку України вимагає пошуків внут-рішніх резервів для модернізації виробничої сфери та економічного зростання в цілому. Серед факторів ініціювання еко-номічного зростання пострадянських країн необхідно визначити державні споживчі витрати, спря-мовані на розширення сукупного попиту, опти-мізацію розподілу націо-наль-ного доходу засобами фіскальної політики, інвестиції в технологічний розвиток реального сектора економіки, експорт продукції переробних галузей, регулю-вання інфляційних процесів засобами моне-тарної політики, структурні секторальні зміни тощо. Роль фіскальної політики держави у захисті національних інтересів важко переоцінити в умовах, коли українська економіка подає перші ознаки пожвавлення в ото-ченні тен-денцій перерозподілу світових ресурсів через фінансові боргові зобо-в’язання на користь таких світових фінансових центрів, як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та країн “великої сімки”.
Епоха “інформаціональної глобалізаційної економіки”, яка висвіти-лась у другій половині ХХ століття, характеризується змаганням окремих країн і геополітичних блоків за розподіл ресурсів та частку світового валового продукту на підставі конкуренто-спроможності національних еко-номік (ТНК націо-нального походження) на світовому ринку. Глобальна економіка, яка ви-ник-ла з інформаціонального виробництва та конкуренції характери-зується взаємозалежністю, асиметрією, регіоналізацією її суб’єк-тів, зростаючою диверсифікацією в кожному регіоні, своїм виборчим залученням та сегмен-тацією, яка виключає окремі регіони та нації з свого обігу. Глобальна кон-куренція обумовлюється факторами, притаманними новій фінансовій еко-номіці, яка представляє мережну структуру, побу-довану на інформаційних технологіях і експансії потоків вір-туального фі-нансового капіталу.
Чотири загальні фактори визна-чають форму і резуль-тат конкурентної боротьби: технологічна потужність економіки; доступ до великих, інте-грованих та багатих ринків; різниця між національними виробничими витратами та цінами на світових ринках; політичні можливості національних та міжнародних інститутів керувати стратегіями росту економіки країн або регіонів, які знаходяться в їх юрисдикції.
Технологічна потужність національних економік включає наукову базу виробничих та управ-лінських процесів, науково-дослідний та конструкторський потенціал, людські ресурси, необхідні для створення інновацій, адекватне використання нових технологій і ступені їх розповсюдження. Конку-рентоспроможність окремих виробничих секто-рів визна--чається технологічним рівнем кожного сек-тора, так само як і здатність окремих країн конкурувати на світовому ринку залежить від наявного технологічного потенціалу економіки та її окремих галузей. Доступ на такі привабливі ринки світу, як Європейський Союз, США або Північноамериканська зона вільної торгівлі (NAFTA), залежить від ступеня інтеграції національної економіки до окремої еконо-мічної зо-ни, зокрема через спільні підприємства або трансна-ціо-нальні корпорації (ТНК). Різ-ниця між національними виробничими витратами та цінами цільових світових ринків обумовлює конкуренто-спроможність еконо-міки, якщо витрати на оплату праці, податки, оренду, підтримку еко-ло--гічних стандартів обумовлюють потенціальний прибуток, пов’язаний із більш низькими виробничими витратами, тільки за умови мож-ливості виходу товаро-виробника на великий та багатий зовнішній ринок. Але за такним світовим рівнем розповсюдження нових технологій, конкурентна стратегія низьких виробничих витрат повинна працювати лише в умовах інформаціонально-технологічної парадигми розвитку економіки. Тобто різниця між ціною та витратами не є субститутом технологічних потужностей. Виграшна фор-мула полягає в об’єднанні високих технологій, висококвалі-фіко-ва-ного менедж-менту з більш низькими, ніж у конкурента, виробничими вит-ра-тами, що виключає мож-ливість таких країн, як Україна, конкурувати лише на підставі низь-ких виробничих вит-рат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Роль фіскальної політики у формуванні інноваційного типу розвитку національної економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок