Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Санаційна спроможність підприємства

Санаційна спроможність підприємства

Назва:
Санаційна спроможність підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,36 KB
Завантажень:
428
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Санаційна спроможність підприємства
Рішення про проведення санації підприємства чи про його лікві-дацію приймається на підставі висновків санаційного аудиту. Ау-дит — це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою ви-значення вірогідності їхньої звітності та обліку, повноти й від-повідності чинному законодавству та встановленим нормати-вам. Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з читань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу чансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб. Санаційний аудит є окремим напрямком діяльності аудиторських фірм. Він має свої особливості як щодо методів, так і щодо об'єктів та цілей проведення. Характерною рисою санацій-ного аудиту є те, що він здійснюється на підприємствах, які пе-ребувають у фінансовій кризі. Основна його мета полягає в оці-нці санаційної спроможності підприємства.
Для досягнення цієї мети в процесі аудиту вирішуються такі за-вдання:*
проводиться причинно-наслідковий аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства;*
визначається глибина фінансової кризи та можливості її подо-лання;*
робиться порівняльний аналіз сильних та слабких сторін під-приємства*
здійснюється економіко-правова експертиза наявної в підпри-ємства санаційної концепції;*
робиться висновок про доцільність санації чи ліквідації суб'єкта господарювання.
Санаційна спроможність — це наявність у підприємства, що перебуває у фінансовій кризі, фінансових, організаційно-технічних та правових можливостей, які визначають його здатність до успіш-ного проведення фінансової санації. До загальних передумов сана-ційної спроможності відносять наявність у підприємства потенціалу для майбутньої успішної діяльності, а саме:
а) реальних можливостей збільшення виручки від реалізації, ско-рочення собівартості продукції і на цій основі досягнення майбут-ньої прибутковості фінансово-господарської діяльності;
б) реальних можливостей досягнення задовільної структури балансу;
в) реальних можливостей забезпечення стабільної ліквідності та платоспроможності.
Санаційне спроможним підприємство буде в тім разі, якщо про-дисконтована очікувана вартість майбутніх активів (за умови успі-шної санації) буде більшою за вартість його ліквідаційної маси пе-ред проведенням санації. Оцінюючи санаційну спроможність підприємства, виходять передовсім з його об'єктивних економіко-правових характеристик та показників. Суб'єктивна «моральна спроможність» та готовність власників підприємства та персоналу до кінця боротися за життя підприємства, як правило, відіграють не-значну роль.
Порядок проведення санаційного аудиту
Санаційний аудит є дуже важливою складовою моделі санації підприємства. Він включає ідентифікацію даних, експертизу, розроб-ку висновків та рекомендацій.
Етапи та порядок проведення санаційного аудиту характеризую-ться відповідною структурно-логічною схемою (рис. 1). У проце-сі поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємст-ва, що перебуває у фінансовій кризі, послідовно вирішуються такі завдання: оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки; визначення фази кризи; ідентифікація причин кри-зи; виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кін-цеві показники діяльності підприємства; виявлення та систематиза-ція «слабких місць» у діяльності підприємства; формулювання ви-сновку про задовільну (чи незадовільну) структуру балансу та про платоспроможність (чи неплатоспроможність) даного суб'єкта гос-подарювання; виявлення резервів та факторів потенційної беззбит-кової діяльності.
Завершується аудит загальною оцінкою санаційної придатнос-ті з наступним прийняттям рішення про доцільність санації чи лі-квідації підприємства.
Базою для проведення санаційного аудиту є вихідні дані про оперативне (фактичне) та стратегічне становище підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Санаційна спроможність підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок