Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах

Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах

Назва:
Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,79 KB
Завантажень:
184
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах
Ефективність діяльності кожного підприємства багато в чому за-
лежить від повної і своєчасної мобілізації фінансових ресурсів та
правильного їх використання для забезпечення нормального проце-
су виробництва і розширення виробничих фондів. У цьому зв’язку
для кожного підприємства важливу роль відіграє ефективна органі-
зація фінансової роботи.
Фінансова робота — це система економічних заходів визначення
фінансових ресурсів в обсягах, необхідних для забезпечення вико-
нання планів економічного і соціального розвитку підприємств, кон-
тролю за їх цільовим та ефективним використанням.
До основних завдань фінансової роботи належать:
· мобілізація фінансових ресурсів у розмірі, необхідному для
підтримки нормального виробничого процесу і розширення
виробничих фондів в обсягах, встановлених планами;
· пошук шляхів збільшення прибутку і підвищення рентабель-
ності виробництва;
· своєчасне виконання зобов’язань перед ланками фінансово-кре-
дитної системи, зокрема:
- перед бюджетом — зі сплати встановлених податків і пла-
тежів;
- перед централізованими позабюджетними фондами — зі
сплати встановлених платежів;
- перед банками — з повернення кредитів і сплати відсотків за
ними;
· своєчасне виконання зобов’язань перед постачальниками з оп-
лати товарно-матеріальних цінностей, перед працівниками —
з оплати праці;
· контроль за збереженням та використанням оборотних активів
і прискоренням їх обороту;
· контроль за раціональним і цільовим використанням фінансо-
вих ресурсів.
Фінансова робота підприємства складається з таких етапів:
· фінансового планування і прогнозування;
· оперативної фінансової роботи;
· аналізу фінансової діяльності і контролю за нею.
Фінансове планування і прогнозування як одна з найважливіших
функцій управління господарством передбачає складання фінансо-
вих планів (включаючи кредитні і касові) та інші фінансово-еко-
номічні розрахунки з визначення витрат і джерел їх покриття в
різних сферах діяльності підприємства.
Призначення фінансового планування і прогнозування — визна-
чати потреби підприємства у фінансових ресурсах у розмірах, необ-
хідних для виконання плану економічного і соціального розвитку, а
також для пошуку резервів підвищення прибутковості й рентабель-
ності підприємства.
Фінансове планування на підприємствах практично полягає у
визначенні розмірів виручки від реалізації продукції, наданні послуг
на сторону і кінцевих результатів діяльності підприємства, розподілі
отриманих доходів за відповідними каналами, встановленні потре-
би в оборотних активах, капітальних вкладеннях, капітальному ре-
монті тощо і джерелах їх покриття, складанні фінансового плану (ба-
лансу доходів і витрат). Крім того, фінансова діяльність передбачає
складання кошторисів з утримання дитячих закладів, підготовки
кадрів, використання фондів економічного стимулювання і спе-
ціального призначення тощо, розробку й доведення до виробничих
підрозділів та різних служб господарства лімітів витрат, норм ви-
трат матеріалів та цінностей, розробку та впровадження різномані-
тних заходів збільшення грошових доходів і накопичень, а також
підвищення ефективності виробництва.
Оперативна фінансова робота передбачає комплекс заходів з
мобілізації фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення безпе-
рервного процесу виробництва і реалізації продукції, розрахунків та
своєчасного виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом,
ц е н т р а л і з о в а н и м и фондами, постачальниками, працівниками
підприємства тощо. Поточна фінансова робота виражається у своє-
часності документального оформлення продукції, що продається,
стягненні оплати за неї з покупців, стягненні простроченої дебіторсь-
кої заборгованості, отриманні коштів у порядку відшкодування за
втрачене майно, кредитів банку, а також у перерахуванні платежів
до бюджету, органам страхування, погашенні позик банку і від-
сотків за ними, здійсненні розрахунків з постачальниками, отри-
манні коштів на оплату праці та інші господарські розрахунки тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Зміст, завдання та організація фінансової роботи на підприємствах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок