Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

Назва:
Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,38 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству
Діяльність підприємства в системі ринкової економіки неможли-ва без періодичного використання різноманітних форм залучення кредитів.
З економічного погляду кредит — це форма позичкового капіта-лу (в грошовій або товарній формах), що надається на умовах повер-нення і обумовлює виникнення кредитних відносин між тим, хто надає кредит, і тим, хто його отримує.
Загальноекономічною причиною появи кредитних відносин є то-варне виробництво. Основою функціонування кредиту є рух вартос-ті у сфері товарного обміну, в процесі якого виникає розрив у часі між рухом товару і його грошовим еквівалентом, відбувається відо-кремлення грошової форми вартості від товарної. Якщо рух товар-них потоків випереджає грошовий, то підприємства — споживачі товарів із настанням моменту плати за них не завжди мають достат-ні кошти, що може зупинити нормальний процес відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то на підприємствах на-громаджуються тимчасово вільні кошти.
Виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругооборот оборотних коштів і потребою в постійному викорис-танні матеріальних і грошових ресурсів.
Таким чином, виникнення і функціонування кредиту пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреби в них у інших. При цьому виникнення кредитних відносин зумовлюється не самим фактом незбігу в часі відвантаження товару і його оплати, а узгодженням між суб'єктами кредитних відносин умови щодо відстрочки платежу шляхом укладання кредитної уго-ди. Але оборот товарів є не єдиною причиною появи кредитних вза-ємовідносин. Нині кредитні відносини виникають за будь-якої еко-номічної чи фінансової операції, що пов'язана із заборгованістю од-ного з учасників такої операції.
Поряд з об'єктивною основою існують специфічні причини ви-никнення і функціонування кредитних відносин, що пов'язані з не-обхідністю забезпечення безперервності процесу відновлення.
Для розвитку кредитних відносин необхідні певні умови. По-пер-ше, учасники кредитної угоди — кредитор і позичальник, мають бу-ти юридичне самостійними суб'єктами, які матеріально гарантують виконання зобов'язань. По-друге, інтереси суб'єктів кредитної уго-ди повинні збігатися.
Для забезпечення всього процесу відтворення необхідно, щоб підприємства мали необхідні оборотні кошти, які вони використо-вують для придбання оборотних виробничих фондів. Із стадії виро-бничих запасів оборотні кошти переходять у незавершене виробни-цтво, а потім у готову продукцію. У свою чергу, готова продукція, призначена для продажу, стає товаром і реалізується. Виручка від реалізації поступає на рахунок підприємства.
За браком власних оборотних коштів підприємства залучають банківські кредити, кошти інших кредиторів та комерційний (товар-ний) кредит. Кредит дає змогу доцільніше організувати оборот кош-тів підприємств, не витрачати значних фінансових ресурсів на ство-рення зайвих запасів сировини й матеріалів.
Нині комерційні банки України дуже рідко надають підприємст-вам довготермінові кредити. Можливість отримати такий кредит є реальнішою через кредитні лінії Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що надаються уповноваже-ними банками.
Головні критерії та обсяги фінансування підприємств по лінії ЄБРР:*
фінансуються тільки проекти підприємств з приватною фор-мою власності, які функціонують у галузях сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та послуг;*
допроектні активи підприємств не повинні перевищувати 2,5 млн доларів США за винятком вартості споруд та будівель;*
кількість працівників не повинна перевищувати 500 осіб;*
частка приватної власності має бути не меншою за 51 %;*
підприємство має відповідати вимогам техніки безпеки, еколо-гічним, санітарно-гігієнічним, а також іншим нормам охорони дов-кілля, що встановлені законодавством України;*
власний внесок позичальника в проект не може бути меншим за 30% вартості проекту;*
коефіцієнт обслуговування боргу (відношення прибутку по-зичальника після сплати податків, амортизаційних відрахувань та витрат на сплату відсотків за всіма позиками до всієї заборгова-ності підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР) має бути не мен-шим за 1,3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Міжнародні фінансові організації. Кредити підприємству

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок