Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні 

Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні 

Назва:
Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні 
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,91 KB
Завантажень:
501
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні 


Одним з важливих напрямів розвитку держави на сучасному етапі є подаль-ше здійс-нення адміністративної реформи з метою створення ефективної і резуль-тативної си-стеми дер-жав--ного управління. Ця ключова перед-умова успіш-ності інноваційних суспіль-них перетворень знайшла відображення у виступі Президента України у Верховній Раді України 4 лютого 2005 р., який зазначив: "Люди чекають того, що нова влада буде чесною і при-несе вирішення тих проблем, з якими живе моя нація 14 років" [1]. У зв’язку з цим про--гра-мою ді-яльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" перед-бачено транс-фор-мацію си-стеми органів влади шляхом переходу від безпосе-ред-нього га-лу-зевого та функ-ціо-наль--ного управління до вироблення і реалізації дер-жав-ної полі-тики у від-повідних сферах [9].
Проведення такої трансформації вимагає, серед іншого, вирішення низки проб-лем реформування системи центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), зокрема, удосконалення функціональної організації, насамперед, ут-верд-жен---ня про-від-но-го міс-ця міні-стерств і усунення дублювання функ-цій, чіткого роз-по-ділу сфер діяль-ності ЦОВВ, структурної оптимізації їх системи.
Слід зазначити, що вирішенню цих проблем має передувати по-літична ре-фор-ма, яка є принциповим кроком у забез-пе-чен-ні конституційного статусу Кабі-нету Мініст-рів України, визначеності його ролі та місця в системі державного управління. За умови переходу до парламентсько-президентської моделі реформа систе-ми ЦОВВ має відбу-ватися, виходячи з ідеї сильного і політично само-стійного уряду, який повновладно керує виконавчою владою.
Досвід розвинених країн ("Великої сімки", Європейського Союзу, Органі-зації економічного співробітництва і розвитку) свідчить, що система ЦОВВ, її організаційна структура формується відповідно до акту-альних загальнодержавних функ--цій (внутрішніх і зовнішніх), а відтак не є застиг-лою, а періодично змінюється [6]. Основою системи є міністерства, які поділя-ють на традиційні (економіки, фінансів, освіти, охорони здоров’я, юстиції, оборо-ни, закор-донних справ тощо) і ситуативні (під проблему суспільної ваги).
У зв’язку з цим важливо продовжити роботу з консолідації вітчизняних міні-стерств, усунення дублю-вання їх функцій з огляду на кращу світову практику. Приміром, останніми роками у Франції діяли 16 міністерств, зокрема такі інтегровані міністерства, як а) економіки, фінан-сів і про-мисловості, б) комунального господарства, житла і транс-порту; у США – 13 міністерств, Японії – 12, Польщі – 15. У багатьох країнах (Німеч-чина, Польща, країни Балтії) існує таке потужне консолідоване міністерство, як міні-стерст-во внут-рішніх справ, що виконує не лише правоохоронні функції [2, с. 61, 67; 6, с. 101, 183, 241, 310; 10, с. 172-173].
З метою усунення дублювання функцій ЦОВВ доцільно в спеціальному нор-мативно-правовому акті чітко визначити типи функцій цих органів, зокрема, ключові – з формування державної політики, її реалізації і надання управлінських послуг населенню, та розподілити їх між різними типами органів виконавчої влади. При цьому одна і та ж функція не повинна закріплюватися за різними типами органів. За результатами функціонального обстеження, аналізу й узагальнення доцільно система-ти-зувати і типізувати виявлені функції та на цій основі реально скоригувати кількість і перелік міністерств та інших органів виконавчої влади центрального рівня.
Для утвердження провідної ролі міністерств у системі органів вико-нав-чої влади функції формування державної політики у відповідних сферах (секторах) суспільної ді-яльності мають бути закріплені виключно за ними, як це зроблено, наприклад, у Польщі, Угор-щині, Чеській Республіці [2, с. 59; 10, с. 162-163; 11]. Не-до--три-мання цього правила призводить до існування інших центрів формування полі-тики, крім міні-стерств, або, навіть, творення секторної політики взагалі без участі міністерств, що суттєво перешкод-жає ефективному формуванню та реалі-зації політики Кабінету Міністрів України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Актуальні питання реформи центральних органів виконавчої влади в Україні 

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок