Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Поняття про стратегічний аналіз і його методи

Поняття про стратегічний аналіз і його методи

Назва:
Поняття про стратегічний аналіз і його методи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,83 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
оняття про стратегічний аналіз і його методи


Стратегічний аналіз означає перетворення бази да-них, отриманих в результаті аналізу зовнішнього і внут-
рішнього середовища, а також місії і цілей на стратегіч-ний план підприємства. Стратегічний аналіз означає по
суті формування стратегічного плану підприємства.
Стратегічний аналіз мультибізнесового підприємства називають портфельним аналізом.
Інструменти стратегічного аналізу (планування):
Формальні (стандартні) моделі. У вітчизняній еконо-мічній літературі під моделлю прийнято розуміти певне фор-малізоване в термінах економіко-математичних методів відо-браження економічних процесів і явищ. В ринковій же еконо-міці великого поширення набуло поняття моделі як інструмен-ту вироблення стратегій, не обов'язково формалізованої у виг-ляді математичних відносин, однак такої, що відображає дина-мічність процесів у зовнішньому і внутрішньому середовищі.
В цьому аспекті методи і моделі являють собою в певній мірі синоніми. До формальних моделей можна віднести матричні методи, що становлять окрему тему для вивчення.
Самостійний творчий аналіз (планування) з викорис-танням відомих традиційних методів і прийомів економічно-го аналізу серед яких:
А) Статистично-економічний метод. Прийоми: а) статис-тичне спостереження - для збору цифрових даних, вибірково-го обстеження, анкетування тощо; б) прийоми економічного групування, порівняння, вирахування середніх і відносних ве-личин, індексів тощо - для аналізу зібраного матеріалу, вста-новлення закономірностей, виявлення резервів, чинників, тем-пів змін, інтенсивності явищ.
Б) Розрахунково-конструктивний метод. Прийоми: а) ви-ділення головної ланки; б) зважування; в) аналогії; г) евристичний; д) застосування нормативів - для виділення голов-них чинників і умов, створення системи заходів, моделей, кон-цепцій, програм розвитку та інших проектів.
В) Абстрактно-логічний метод. Прийоми: а) індукції і де-дукції; б) аналізу і синтезу; в) порівняння; г) системно-струк-турний; д) формалізації і моделювання; е) програмування і прогнозування - для розробки графічних і інших моделей, розширення визначень існуючих понять, створення системи роботи, концепцій і програм.
Г) Монографічний метод - для детального дослідження і опису окремого типового або передового підрозділу (об'єкту).
Д) Економіко-математичні методи, зокрема, симплекс-метод - для оптимізації об'єкта дослідження і максимізації прибутку; кореляційно-дисперсний аналіз - для встановлення взаємозалежностей складових об'єкта, виявлення чинників і рівня їх впливу.
Для стратегічного аналізу найчастіше використовуються методи:
розрахунково-аналітичні - балансовий, нормативний і інші;
графоаналітичні - екстраполяційні (трендові), сіткові, регресивно-аналітичні, кореляції, трендів тощо;
економіко-математичні - лінійного, нелінійного і дина-мічного програмування, теорії ігор та інші;
евристичні (побудовані на досвіді дослідників і експер-тів) - методи експертних оцінок, методи сценаріїв, т.д.
3. Специфічні методи і моделі стратегічного аналізу, які, до речі, широко використовуються за рубежем, наступні: а) ме тод розриву; б) модель життєвого циклу товару (ЖЦТ); в) кри-ва досвіду; г) модель „продукт-ринок», д) матричні методи портфельного аналізу (БКГ, „Мак-Кінсі», АДЛ) та інші. Біль-шість із них стануть предметом вивчення в даній і наступних темах.
Етапи стратегічного аналізу
Стратегічний аналіз проводиться, як правило, у два етапи:
Набір планових показників, що виражають ідею, місію і цілі підприємства та їх порівняння з реальними мож-ливостями, що пропонує середовище і встановлення розриву між ними.
Визначення альтернативних варіантів стратегічного плану (можливих варіантів розвитку).
І етап
Таким чином, на першому етапі стратегічного аналізу встановлюють розрив між стратегічними цілями підприємст-ва і його можливостями, використовуючи, зокрема, один із специфічних методів аналізу - метод розриву.
Метод розриву
Аналіз розриву проводиться в такій послідовності:
Рангуються по строках стратегічні цілі підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Поняття про стратегічний аналіз і його методи

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок