Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Трудова діяльність та оплата праці

Трудова діяльність та оплата праці

Назва:
Трудова діяльність та оплата праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,39 KB
Завантажень:
111
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
ПЛАН
1 МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Система, моделі та методи мотивації
1.2 Принципи та порядок регулювання поведінки працівників
2 СУЧАСНА ПОЛІТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ
2.1 Поняття та функції політики оплати праці
2.2 Сучасна політика оплати праці
2.3 Основи організації оплати праці
3 ЗАСТОСОВУВАНІ ФОРМИ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
3.1 Форми заробітної плати
3.2 Системи оплати праці
3.3 Права засновників і сучасні тенденції оплати праці


1. МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Система, моделі та методи мотивації
Соціально-економічною основою поведінки та активізації зусиль персоналу підприємства (орга-нізації), що спрямовані на підвищення результа-тивності їхньої діяльності, завжди є мотивація праці.
Система мотивації характеризує сукупність взаємозв'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колек-тив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).
Для формування належного ставлення до праці необхідно ство-рювати такі умови, щоб персонал сприймав свою працю як свідо-му діяльність, що є джерелом самовдосконалення, основою про-фесійного та службового зростання. Система мотивації повинна розвивати почуття належності до конкретної організації. Відповід-не ставлення до праці та свідома поведінка визначаються систе-мою цінностей працівника, умовами праці й застосовуваними сти-мулами.
За домінуючої ролі соціально-економічних умов у основу будь-якої моделі мотивації покладаються передовсім психологічні ас-пекти.
Вплив керуючої підсистеми підприємства на чинники поведін-ки залежить від пізнання елементів не лише індивідуальної психо-логії, що визначає вчинки кожного працівника, а й колективної психології певних груп працівників. Це зумовлює сприймання мо-тивації як імовірнісного процесу: те, що мотивує одного працівни-ка в конкретній ситуації, не впливатиме на нього в іншій ситуації або не впливатиме на іншого працівника за аналогічних умов. Саме цим пояснюється необхідність конструювання багатофакторних моделей мотивації, що в них остання стає функцією потреб, очіку-вань і сприймання працівниками справедливості винагороди. Ре-зультативність діяльності конкретного працівника зумовлюється передовсім індивідуальними можливостями та особистою заінте-ресованістю, а також усвідомленням його власної ролі в колектив-них зусиллях. Обсяг затрат праці залежить від оцінки працівником достатності рівня винагороди й упевненості в тім, що її буде отри-мано.
До факторів, котрі зумовлюють поведінку працівника і які тре-ба враховувати в практиці мотивації його трудової діяльності, на-лежать передовсім такі: фізичний тип особистості (вік, стать тощо), рівень самосвідомості та освіченості, професійна підготовка, пси-хологічний клімат у колективі, вплив зовнішнього середовища тощо.
Щодо колективної психології, то формування дійової системи мотивації спирається на постійний аналіз і вдосконалення відно-син між: роботодавцями й найманими працівниками; керівниками та їхніми підлеглими; конкуруючими робочими групами; групами, що виконують споріднені функції.
Система мотивації на рівні підприємства має базуватися на пев-них вимогах, а саме:*
надання однакових можливостей щодо зайнятості та посадо-вого просування за критерієм результативності праці;*
узгодження рівня оплати праці з її результатами та визнання особистого внеску в загальний успіх. Це передбачає справедливий розподіл доходів залежно від ступеня підвищення продуктивності праці;*
створення належних умов для захисту здоров'я, безпеки праці та добробуту всіх працівників;*
забезпечення можливостей для зростання професійної май-стерності, реалізації здібностей працівників, тобто створення про-грам навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікації;*
підтримування в колективі атмосфери довіри, заінтересова-ності в реалізації загальної мети, можливості двосторонньої кому-нікації між керівниками та робітниками.
Окрім загальновживаної класифікації методів мотивації, їх можна поділити ще й на індивідуальні та групові, а також на зовнішні — винагороди, що надходять іззовні, та внутрішні винагороди, що надаються самою працею (почуття значущості праці, самоповаги та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Трудова діяльність та оплата праці

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок