Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Банківські портфелі цінних паперів

Банківські портфелі цінних паперів

Назва:
Банківські портфелі цінних паперів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,02 KB
Завантажень:
451
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Банківські портфелі цінних паперів


План
Дві групи інвестиційної якості фінансових інструментів.
Структура портфеля цінних паперів.
Оцінка ефективності інвестиційної діяльності банку.


Етап інвестиційного процесу— це формування ба-нком портфеля цінних паперів з урахуванням результатів прове-деного аналізу й управління цим портфелем. Банки, як уже від-значалося, вкладають кошти у фінансові інструменти, що мають різні характеристики з точки зору ліквідності, дохідності, схиль-ності до ризику. З метою аналізу інвестиційної якості фінансових інструментів прийнято умовно поділяти їх на дві групи. Перша — це інструменти грошового ринку зі строком обігу "до одного року, які характеризуються, як правило, низьким рівнем ризику, помір-кованою дохідністю і високою ліквідністю (казначейські векселі, депозитні сертифікати, банківські акцепти, комерційні папери). Друга група — інструменти ринку капіталів, строк обігу яких пе-ревищує рік і яким притаманна вища дохідність і відповідно ви-щий рівень ризику (корпоративні цінні папери, довгострокові державні облігації)- За останні роки спектр інвестиційних мож-ливостей банків розширився, з'явилися нові фінансові інструмен-ти — ф'ючерсні контракти, опціопи за цінними паперами тощо.
Структура портфеля цінних паперів залежить від цілей інвес-тиційної діяльності банку і від обраної банком інвестиційної стра-тегії— пасивної чи активної. Головне завдання банку-інвестора — це сформувати ефективний портфель, тобто портфель, який за-безпечує найвищий рівень очікуваного доходу за даного рівня ризику або найменший ризик за даного рівня доходу.
Пасивна (консервативна, очікувальна) стратегія формування і управління портфелем полягає у диверсифікації інвестицій по рі-зних сегментах ринку й у різні цінні папери. Вона базується на прагненні до гарантованого досягнення заданих параметрів дохо-ду (на рівні середньоринкового) і ризику.
Активна стратегія формування й управління портфелем цін-них паперів базується на прогнозуванні майбутніх процентних ставок і ціпової динаміки. Використання цієї стратегії при порт-фельних інвестиціях у боргові зобов'язання передбачає вибір зо-бов'язань з максимальним значенням показників дохідності, а при портфельних інвестиціях у акції — вибір акцій недооціне-них ринком на даний момент. Характерною рисою активної стра-тегії є постійний перегляд інвестиційних рішень з урахуванням ринкових тенденцій і на цій основі реструктуризація (поновлен-ня) портфеля цінних паперів.
Останній етап інвестиційного процесу — це оцінка ефектив-ності інвестиційної діяльності банку і, зокрема, ефективності управління портфелем цінних паперів. Під оцінкою ефективно-сті мається на увазі, по-перше періодичний контроль за тим, наскільки реальні результати інвестиційної діяльності відповіда-ють цілям політики, сформованої банком і, отже, наскільки ефекти-вною виявилася стратегія банку з формування й управління порт-фелем. По-друге, ефективність, безумовно, оцінюється дохідніс-тю вкладень, яка досягнута банком за відповідний проміжок ча-су, порівняно з показниками інших інвесторів або ринку взагалі.
До середини 1998 p., тобто до кризи на фінансовому ринку, українські банки здійснювали активну інвестиційну діяльність на ринку державних цінних паперів, і передусім на ринку облі-гацій внутрішньої державної позики, які характеризувалися ви-соким рівнем дохідності, ліквідності і користувалися довірою суб'єктів ринку, враховуючи своєчасні розрахунки уряду з влас-никами облігацій. Починаючи з 2000 р. Уряд України проводить політику, спрямовану па поступову реанімацію ринку державних цінних паперів. Діяльність банків на ринку корпоративних цін-них паперів стримується несталістю курсів цього виду паперів, недостатньою ліквідністю як цінних паперів, так і банків, обме-женістю власного капіталу банків.
Згідно з нормативними документами Національного банку України цінні папери, в які банки вкладають кошти, класифіку-ються за різними критеріями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Банківські портфелі цінних паперів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок