Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність економічних інтересів.

Сутність економічних інтересів.

Назва:
Сутність економічних інтересів.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,54 KB
Завантажень:
191
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Сутність економічних інтересів.
При з'ясуванні економічних по-треб йшлося про їх нерозривний зв'язок із економічними інтересами, що є першою методологічною передумовою наукового визначення ос-танніх. Іншою вимогою є усвідомлення того, що економічні інтереси є формою вияву економічних відносин і, передусім, відносин економічної власності, її різних типів і форм. Наступною вимогою є виявлення взає-мозв'язку економічних інтересів із цілями, що ставлять перед собою різні суб'єкти економічних відносин, відтак і з їхніми діями для досяг-нення таких цілей. Тому Гегель справедливо стверджував, що дії лю-дей випливають із їхніх потреб та інтересів.
Окремі автори визначають економічні інтереси як вигоду, отриману у процесі реалізації економічних відносин, інші — як об'єктивні спону-кальні мотиви економічної діяльності або як спрямованість суб'єкта на значні для нього об'єкти, пов'язані із задоволенням потреб та ін.
Прете інтерес існує лише у свідомості людини, а вигода — це вже матеріальний інтерес; внаслідок цього не може бути інтерес лише об'єк-тивним спонукальним мотивом, оскільки поняття "об'єктивний" пе-редбачає незалежність від волі та свідомості людини. Водночас як ре-альна причина діяльності економічних суб'єктів інтерес набуває ознак об'єктивності, внаслідок чого в ньому поєднуються суб'єктивні та об'єк-тивні моменти.
З урахуванням сказаного і названих вище методологічних перед-умов, економічні інтереси — це усвідомлені економічні потреби окре-мих людей, соціальних верств, груп та класів, що є формою відносин економічної власності, і, у свою чергу, знаходять свій вияв у поставле-них цілях, конкретних завданнях та діях щодо їх досягнення.
Економічні інтереси визначаються становищем та роллю суб'єктів господарської діяльності в економічній системі, а їхні соціально-еко-номічні інтереси — місцем і роллю в системі суспільних відносин.
Оскільки економічна система формується у процесі взаємодії про-дуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних та ви-робничих відносин (або відносин економічної власності) і господарського механізму, ступінь розвитку кожної з цих підсистем визначає рівень розвитку економічних інтересів, які органічно взаємопов'язані з еконо-мічними законами. У найзагальнішій формі такий взаємозв'язок зу-мовлений тим, що для якнайповнішого задоволення своїх економічних потреб люди повинні у своїй господарській діяльності керуватися ви-могами об'єктивних економічних законів. Крім того, економічні інте-реси як об'єктивні та суб'єктивні спонукальні мотиви економічної діяль-ності людей зумовлені, насамперед, розвитком їхніх матеріальних по-треб. Як форма вияву економічних відносин економічні інтереси є вод-ночас формою вияву та реалізації економічних законів.
З усієї сукупності економічних відносин економічні інтереси взає-мопов'язані, передусім, із такими підсистемами, як продуктивні сили і
відносини економічної власності, притаманними їм економічними за-конами. Зв'язок економічних інтересів із розвитком продуктивних сил виявляється у тому, що основною продуктивною силою є сама людина зі своїми потребами, інтересами, цілями та волею. Це означає, що прогрес продуктивних сил найшвидше відбувається за умови, що їх розвиток здійснюється відповідно до потреб та інтересів людей, насамперед, лю-дей праці. Зв'язок економічних інтересів із відносинами економічної власності виражається в тому, що економічна власність є відносинами між людьми з приводу привласнення засобів виробництва, предметів споживання, послуг, інтелектуальної власності тощо в усіх сферах су-спільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні та споживанні). Тому прогрес економічної власності найшвидше здійснюється тоді, коли форми власності (а отже, й форми привласнен-ня) найповніше забезпечують задоволення потреб та інтересів людей.
Органічний взаємозв'язок існує також між економічними інтереса-ми та господарським механізмом, його основними функціями. Однією із таких функцій є розвиток людини (в єдності її біологічної та соціаль-ної сторін), узгодження інтересів між класами, соціальними верствами та групами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сутність економічних інтересів.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок