Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розpахунок, pозподiл і викоpистання загального та чистого пpибутку

Розpахунок, pозподiл і викоpистання загального та чистого пpибутку

Назва:
Розpахунок, pозподiл і викоpистання загального та чистого пpибутку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,63 KB
Завантажень:
43
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Розpахунок, pозподiл і викоpистання загального та чистого пpибутку
Загальний пpибуток — це кiнцевий фiнансовий pезультат дiяль-
ностi суб’єкта господаpювання. Вiн синтезує фінансові результати
роботи підприємства від різних видів його діяльності: основної, інве-
стиційної, фінансової та надзвичайних подій.
При цьому під основною діяльністю слід розуміти діяльність
підприємства, пов’язану з виробництвом та реалізацією продукції,
товарів, послуг. Під інвестиційною діяльністю розуміють діяльність
підприємства, пов’язану з придбанням і продажем довгострокових
активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових
коштів. Фінансова діяльність підприємства полягає у формуванні та
використанні фінансових ресурсів і спричинює зміни складу та об-
сягу власного і залученого капіталу.
Основний обсяг загального прибутку формується в основній
діяльності, тобто від продажу виробленої продукції, виконаних
робіт і наданих послуг. Цей прибуток називають валовим прибут-
ком. Крім цього прибутку для визначення загального прибутку роз-
раховують прибуток від операційної діяльності, прибуток від зви-
чайної діяльності та прибуток (збиток) від надзвичайних подій.
Валовий прибуток — це прибуток, розрахований за реалізованою
продукцією як різниця між чистим доходом (виручкою без ПДВ, ак-
цизів тощо) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівар-
тістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
Чистим доходом (виручкою) від реалізації вважається сума гро-
шових коштів, які надійшли на підприємство від продажу (відпуску)
продукції (товарів, робіт, послуг) за цінами реалізації без ПДВ та
акцизного збору.
Собівартість продукції (робіт, послуг) — це виражені у грошовій
формі поточні витрати підприємства на її виробництво і збут.
Прибуток від операційної (основної) діяльності підприємства ви-
значається як сума валового прибутку та інших операційних доходів
за мінусом адміністративних витрат, витрат на збут продукції, ви-
конання робіт, надання послуг та інших операційних витрат.
При цьому до складу інших операційних доходів включаються
доходи від операційної оренди активів, операційних курсових
різниць, реалізації оборотних активів, відшкодування раніше списа-
них активів та ін.
До адміністративних належать загальногосподарські витрати,
пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства: основна
та додаткова заробітна плата управлінського (керівного) персоналу
з відрахуваннями на соціальне страхування; витрати на службові
відрядження апарату управління підприємством; на управління ос-
новними засобами, іншими матеріальними позаоборотними актива-
ми загальногосподарського використання (амортизація, ремонт,
опалення, освітлення, водопостачання та ін.); витрати на зв’язок;
витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) і перепідготовкою
кадрів, та ін.
Витрати на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією про-
дукції, товарів, робіт, послуг; витрати на утримання підрозділів, що
займаються збутом продукції, товарів (робіт, послуг); на рекламу про-
дукції, товарів; доставку продукції споживачам; пакувальні матеріа-
ли, які витрачаються для затарювання готової продукції; ремонт тари
та передпродажну підготовку товарів; заробітну плату продавцям,
торговельним агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують
збут, а також витрати на відрядження цих працівників; на транспор-
тування готової продукції, товарів; утримання основних засобів, ма-
теріальних позаоборотних активів, пов’язаних зі збутом продукції,
товарів, та ін.
До інших операційних витрат належать собівартість реалізова-
них виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги; збитки від уці-
нення запасів та від операційних курсових різниць; визнані еко-
номічні санкції; відрахування для забезпечення майбутніх операцій-
них витрат; інші витрати, що виникають у процесі операційної
діяльності підприємства, крім витрат, що включаються до собівар-
тості продукції (робіт, послуг).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Розpахунок, pозподiл і викоpистання загального та чистого пpибутку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок