Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> реферат: Економ аналіз

Економ аналіз / сторінка 2

Назва:
Економ аналіз
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,88 KB
Завантажень:
108
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Застосування діалектичного підходу до вивчення цих явищ викликає до життя такі найхарактерніші особливості методу аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств.
По-перше, це системний підхід до аналізу економічних явищ і процесів, який виявляється у комплексному ви-вченні взаємопов'язаних економічних, організаційних, тех-нічних та інших факторів, у застосуванні системи показ-ників для аналізу, про що йшлося у попередніх главах цього посібника.
По-друге, це широке використання логічних методів, а саме: дедукції та індукції. Дедукція — такий метод ви-вчення економічних явищ, коли нові знання про об'єкт здобувають шляхом переходу від загальних фактів до окре-мих висновків. Індукція — навпаки, такий логічний ме-тод, за якого міркування ведеться від окремих, поодино-ких фактів, положень до загальних висновків. Наочним прикладом використання дедуктивного підходу є розв'язан-ня аналітичної задачі, суть якої зводиться до виявлення причин (факторів), що зумовили той чи інший фінансовий результат діяльності підприємства, наприклад прибуток: спочатку визначають суму прибутку, показники його дина-міки, відповідність запланованому рівневі тощо, а далі — всі фактори, які забезпечили саме такий кінцевий ре-зультат.
Інша аналітична задача — визначення резерву зростан-ня того чи іншого економічного показника, хоча б того самого прибутку: вона потребує вивчення окремих шляхів досягнення вищого результату за рахунок, наприклад, кра-щого використання засобів праці, предметів праці, скоро-чення простоїв, удосконалення технології, маркетингових програм тощо. Вона потребує індуктивного підходу, який забезпечує визначення загального резерву зростання (у нашому випадку — прибутку) за рахунок різноманітних факторів, які його формують.
По-третє, вивчення причин, які спричиняють зміни тих чи інших явищ економічного життя, оскільки всі явища обумовлені причинно-наслідковою залежністю. Мистецтво аналітика полягає в умінні відшукати найсуттєвіші при-чини, які найбільшою мірою вплинули на той чи інший результат.
По-четверте, аналіз передбачає не тільки виявлення на-прямків впливу різних причин (факторів) на той чи інший економічний показник, а й надання кожному з цих на-прямків конкретної цифрової визначеності і, по можли-вості, представлення характеру цього впливу у формалізо-ваному вигляді, тобто математично, через певні функції, моделі.
І, нарешті, по-п'яте, матеріали фінансово-економічного аналізу повинні вміщувати інформацію, яка була б здатна служити базою для прийняття управлінських рішень, спря-мованих на розробку проектних варіантів розвитку під-приємства, на підвищення ефективності діяльності за ра-хунок мобілізації резервів, виявлених аналізом.
Реалізація наукового методу фінансово-економічного аналізу, його методологія найтіснішим чином пов'язана із сукупністю технічних прийомів, які дають змогу на прак-тиці вивчати економічні явища, що аналізуються; за допо-могою цих прийомів забезпечується ефективність самого методу аналізу. Йдеться про методику аналізу. Вона, зок-рема, передбачає застосування традиційних прийомів і по-казників статистичного вивчення економічних явищ. Крім того, методика фінансово-економічного аналізу містить в собі низку прийомів і методів, за допомогою яких дося-гається вирішення основних завдань аналізу — виявлен-ня факторів, які впливають на економічні явища як об'єк-ти аналізу, розрахунки ефективності мобілізації резервів, пошук оптимальних управлінських рішень.
Серед традиційних статистичних методів і прийомів, за допомогою яких здійснюється аналітична обробка (голов-ним чином первісна), найпоширеніші такі:
використання абсолютних і відносних величин;
використання середніх величин;
порівняння;
побудова рядів динаміки;
групування;
балансовий метод;
індексний метод.
Абсолютні величини економічних явищ і процесів — це конкретні числові вирази цих явищ і процесів (обсяг виробництва, сума доходів, витрат, прибутку тощо). Без ви-користання даних про ці величини аналіз найчастіше не може бути повноцінним, проте, на противагу статистиці, де абсолютні величини є основними вимірниками, в аналізі вони служать головним чином для розрахунку відносних і середніх величин.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Економ аналіз

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок