Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Аналіз сучасних проблем розвитку туристичної індустрії

Аналіз сучасних проблем розвитку туристичної індустрії

Назва:
Аналіз сучасних проблем розвитку туристичної індустрії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,24 KB
Завантажень:
24
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Аналіз сучасних проблем розвитку туристичної індустрії


Перехід до постіндустріального суспільства супроводжується такими суттєвими змінами глобального масштабу, що вони не лишають "недоторканною" жодну сферу людського буття. Значно ускладнилось життя суспільства структурно і функціонально, змінюється образ усього світу, актуалізуються нові глобальні проблеми. Одночасно відбувається зміна суспільних потреб.
Світовий досвід свідчить, що характерною рисою економіки початку XXI ст. є об'єктивність процесу зростання частки послуг у виробленому продукті за рахунок збільшення питомої ваги науково-технічних, фінансо-вих, технологічних, транспортних та інших видів послуг, включаючи турис-тичні. Зміна суспільних потреб, видів економічної діяльності та їхніх взаємоз-в'язків, цінностей, які створюються в результаті такої діяльності, вимагає пе-реосмислення і перегляду існуючих економічних категорій та сприяє виник-ненню нових. Такі зміни повинні знаходити відображення в системі наукових знань суспільства, якості його поінформованості про ті процеси, події, явища, які відбуваються сьогодні.
Сьогодні туризм визначають як „феномен ХХІ ст.”, що став невід’ємною складовою життя більшості людей світу і одним з провідних напрямів соціально-економічної діяльності. Про глобальність туризму та пріоритетність у світовій економіці свідчать як динаміка світових туристичних потоків (4-5% зростання на рік) протягом останніх років, так і доходи від туризму, що складають 6,5% світового експорту і 18% міжнародної торгівлі послугами (1).
Метою дослідження є визначення ролі і місця туристичних пос-луг у новій економіці і, зокрема, окреслення інноваційних контурів їхнього розвитку в світі в цілому та в Україні; розгляд проблеми формування конкурентоспроможного ринку туристичних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науко-вих дослідженнях знайшли своє відо-бра-жен-ня такі проблеми й особливості розвитку туризму: передумови виникнення, принципи функціо-нування під-при-ємств рекреа-цій-но-туристичного комплексу, класифікація їх форм і видів, організа-ція ді-яль-ності у ринко-вих умовах, ме-то-дологія розробки і реалізації державної та реґіо-нальної туристичної політики, особливості обліку та аналізу ре-зуль-татів робо-ти, планування фінансово-господарської ді-яль-ності, світовий до-с-від організації туризму. Зазначена проблематика висвітлюється у наукових працях таких вітчизняних і зару-біж-них уче-них як В.Азара, К.Бо-ри-сова, Дж.Боузна, В.Главаць-кого, Л.Гринів, Б.Да-ни--ли-шина, М.Долішнього, В.Євдо-ки-менка, І.Зорі-на, В.Квартальнова, В.Кифяка, Ф.Котлера, В.Крав-ціва, О.Любіцевої, Дж.Май-кенза, В.Мацо-ли, А.Мельник, В.Мікловди, Н.Неда-ш-ків-ської, М.Нудельмана, В.Пав-лова, Г.Па-пі-ряна, М.Пітюлича, В.Сеніна, С.Харічкова, О.Шаблія, І.Школи та інших.
Виклад основного матеріалу. Для України, яка стоїть на шляху формування демократичного суспільства та ринкової економіки, туризм сьогодні є важливим чинником соціально-економічного розвитку як усередині держави, так і в зовнішньоекономічній діяльності. Вже зараз туристична галузь виробляє 8% валового внутрішнього продукту та 20% зовнішньоторговельного обороту України. Станом на 1.01.07 р. у туристичній галузі функціонують 8,3 тис. підприємств, в тому числі 3,9 тис. суб’єктів туристичної діяльності, 1,2 тис. готелів та місць проживання, 3,2 тис. санаторно-курортних закладів. Більшу частину обсягів туристичної діяльності припадає на три туристичні регіони: Крим, Київ, Одеську область. Вони забезпечують до 67% обсягів туристичної діяльності в Україні.
На думку Джафара Джафарі, одного з експертів Всесвітньої туристичної організації, люди подорожували завжди. І хоча індустрія туризму є досить молодою галуззю підприємницької діяльності, на сучасному етапі розвитку суспільства обґрунтування розвитку туризму як в практичному, так і теоретичному аспектах базується на його характеристиці як найбільш розвинутої та однієї з найдинамічніших галузей економіки.
„Галузь вражень”, як іноді називають туристичний бізнес, перетворилася в одну з найприбутковіших.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Аналіз сучасних проблем розвитку туристичної індустрії

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок