Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

Назва:
Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,95 KB
Завантажень:
50
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі


1. Економічний зміст та значення Державного бюджету.
Прообраз бюджетних відносин почав зароджуватись з розвитком перших цивілізацій, коли вони почали оформлюватись в держави.
Але пройшло багато століть, перш ніж бюджет вагомо ввій-шов у практику державного господарювання і управління, а також в свідомість людей. Для цього необхідно було організувати функціонування економіки на основі товарно-грошових відносин, нап-рацювати систему збирання і витрачання доходів, яка б задоволь-няла більшу частину суспільства, налагодити виконання держа-вою таких функцій, як захист від посягань інших держав, підви-щення економічного і соціального розвитку нації.
Все це у достатньо сформованому вигляді було досягнуто в XIX ст.
Фінанси як економічна категорія сформувались на декілька сто-літь раніше. Але бюджетні відносини поступово стали головними в фінансових.
Бюджетні відносини почали виділятись в окрему ланку фінансових, коли ускладнився процес перерозподілу частини суспільного продукту і складнішим стало управління цим процесом.
Так, в II половині XIX ст., коли відзначався бурхливий розвиток економіки Англії, Франції, Німеччинни, дещо нижчими темпа-ми розвівалась економіка царської Росії, суттєво почали зростати надходження до бюджетів. Окремі локальні війни, які в цей час відбувались в Европі, також вимагали значних витрат. Окремі види надходжень досягали значних розмірів. Так, в Росії кінця ХЇХ ст. до 30% надходжень складала винна монополія.
З початком першої світової війни в країнах, що воювали, від-значалось різке збільшення видатків, що вимушувало уряди шу-кати відповідні джерела надходжень.
Потрібно також відзначити характерну особливість суспіль-них відносин, що почала формуватись в середині XIX ст. Це ста-новлення робочого класу, який став відігрівати помітну роль і відповідно вимагав задоволення своїх потреб — в першу чергу соціальних — в медичному, освітньому, духовному та інших нап-рямках.
Отже, в кінці XIX — на початку XX ст. бюджетні відносини стали вагомою складовою частиною фінансових і фактично виді-лились в окрему галузь наукової економічної теорії та практичної діяльності.
Бюджет як складова частина фінансових відносин має з ними певні спільні риси, але в наш час можливо виділити також харак-терні особливості, а саме :—
бюджет є основним інструментом перерозподілу національ-ного доходу;—
бюджет концентрує значні фінансові ресурси, які є осно-вою задоволення першочергових економічних і соціальних пот-реб держави;—
задовольняючи першочергові потреби держави, бюджетні від-носини є головними в фінансових відносинах;—
бюджет є формою відображення інтересів суспільних груп, які реалізують ці інтереси через систему виборчого права.
Бюджетні відносини органічно пов'язані з функціонуванням держави і мають відношення як до базиса, так і до надбудови.
По відношенню до базиса — це частина економічної структу-ри держави, для функціонування якої необхідна матеріально-фінансова база.
По відношенню до надбудови — це способи, форми та мето-ди виявлення таких відносин, адже бюджет має також і соціаль-ну природу.
Бюджетними відносинами можна назнати такі фінансові від-носини, які складаються у державі з підприємствами, організа-ціями всіх форм власності, а також населенням.
Бюджет як самостійна економічна категорія є форма існування реальних, об'єктивно обумовлених розподільчих відносин, які ви-конують специфічне призначення — задоволення потреб як сус-підьства в цілому, так і його адміністративно-територіальних струк-тур у фінансових ресурсах.
Розглянемо визначення бюджету у сучасній економічній літе-ратурі у трактовці українських та зарубіжних вчених, а також офі-ційне тлумачення.
В Законі України «Про бюджетну систему України» ( редак-ція 1995 р.) в ст. 1 подається таке визначення бюджету:
«Бюджет — це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, органами влади Автономної Респуб-ліки Крим та місцевими радами народних депутатів».

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Бюджет – головна ланка фінансів держави. Казначейство у бюджетній системі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок