Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Основи фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови

Основи фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови

Назва:
Основи фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,98 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Основи фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови
Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інфор-мацію про господарську діяльність підприємства. Для одержан-ня інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.
Звітність — це система узагальнених і взаємопов'язаних еко-номічних показників поточного обліку, які характеризують ре-зультати діяльності підприємства за звітний період.
Правові основи регулювання, організації, ведення бухгал-терського обліку і складання фінансової звітності визначені За-коном України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 XIV, а також прийняти-ми відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні. Зазначений Закон поширюється на всіх юри-дичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм влас-ності, а також на представництва іноземних суб'єктів госпо-дарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.
Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ве-деться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Бухгалтерська звітність складається на підставі даних бухгал-терського обліку для задоволення потреб певних користувачів.
Фінансова звітність є складовою частиною бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, резуль-тати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період. Вона розрахована насамперед на таких корис-тувачів інформації, як інвестори, кредитори та інших, які не можуть вимагати звітів з урахуванням їх конкретних потреб.
Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансо-вої звітності є надання користувачам для прийняття обгрунто-ваних рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.
Для того щоб фінансова звітність була зрозумілою користу-вачам, вона повинна містити дані про:
підприємство (назву, організаційно-правову форму, місце-знаходження, короткий опис діяльності; назва органу уп-равління, якому підпорядковується підприємство, або назва його материнської (холдингової) компанії та ін.);
дату звітності або звітного періоду. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансо-вої звітності;
валюту звітності й одиницю виміру. Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкрити причини цього і методи, які були використані для переведення фінансових звітів з однієї ва-люти в іншу;—
облікову політику підприємства і її зміни (тобто принципів оцінки статей звітності, методів обліку щодо окремих статей звітності);—
іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідни-ми положеннями (стандартами).
Для того щоб звітність була дійовим засобом управління і контролю, вона повинна відповідати всім вимогам, що став-ляться до обліку. Вона має достовірно відображати ресурси підприємства, їх використання і фінансові результати діяль-ності. Показники звітності повинні бути об'єктивними, обгрун-товані перевіреними даними поточного обліку і підтверджені відповідними документами. Своєчасність складання і подання звітності — невід'ємна умова її корисності. Сама достовірна інформація втрачає своє значення, якщо вона надана користу-вачам несвоєчасно. Тому звітність повинна складатися і по-даватися відповідним органам в строки, встановлені норматив-ними актами, які забезпечують ефективне її використання для управління і контролю.
Вимога повноти звітності означає повне висвітлення всіх напрямів діяльності підприємства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Основи фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок