Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік

Назва:
Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,45 KB
Завантажень:
173
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему:
“Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік”


1. Роль і завдання Міністерства фінансів України в управлінні бюджетом
Провідну роль у системі органів оперативного управління бю-джетом відіграє Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є розроблення та реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку й організація випуску державних цінних паперів, забезпечення між-народних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг. У цій діяльності стрижневою основою є бюджет. З одного боку, всі напрями діяльності Міністерства фінансів так чи інакше відобра-жаються в бюджеті, з іншого — саме через бюджет значною мірою реалізуються поставлені завдання та функції.
У своїй діяльності Міністерство фінансів керується Конститу-цією і законами України, постановами Верховної Ради, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України. У межах своїх по-вноважень Міністерство здійснює систематичний контроль за виконанням вимог законодавства України у фінансовій сфері. Воно узагальнює практику застосування законодавчих актів з пи-тань, що входять до його компетенції.
Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціаль-ним документом — «Положенням про Міністерство фінансів України». Згідно з ним основними завданнями, які покладено на Міністерство фінансів, є:
а) розроблення основних напрямів державної фінансової політики;
б) складання і забезпечення виконання Державного бюджету;
в) концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напря-мах розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення дер-жавних фінансових резервів;
г) розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансо-вих відносин:—
держави з іноземними державами та міжнародними фінан-совими організаціями;—
держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на основі економічних методів управління, про-ведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;
д) удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широ-кого використання довгострокових фінансових норм і нормативів.
Відповідно до цих завдань Міністерство фінансів виконує такі основні функції:
1) реалізує державну фінансову політику, бере участь у розроб-ленні балансу фінансових ресурсів, платіжного балансу, зведено-го валютного плану України з неторговельних операцій, а також бюджетів державних цільових фондів, готує пропозиції щодо їх обсягу і порядку створення та використання;
2) організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту Дер-жавного бюджету, за дорученням Кабінету Міністрів України ви-значає порядок і термін подання центральними органами держа-вної виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту Державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зара-ховуються до бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;
3) організовує виконання Державного бюджету за доходами і видатками, здійснює фінансування видатків у межах наявних фі-нансових ресурсів у Державному бюджеті, веде облік касового ви-конання Державного бюджету. Разом з іншими міністерствами, ві-домствами, Радою міністрів Республіки Крим, обласними, Київсь-кою і Севастопольською міськими, районними державними адмі-ністраціями, виконкомами місцевих Рад народних депутатів забез-печує надходження доходів до Державного бюджету та вживає за-ходів, спрямованих на ефективне витрачання бюджетних коштів;
4) забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінан-сових прав підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності) та громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням нормативних актів;
5) здійснює методичне керівництво роботою у сфері територі-ального фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з Державного бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;
6) складає поквартальний розпис доходів і видатків, забезпе-чує виконання Державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України, здійснює в установленому порядку взаємні роз-рахунки Державного бюджету з бюджетами Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування державного внутрішнього і зовнішньо-го боргів;
7) здійснює контроль за виконанням Державного бюджету і за дотриманням установами Національного банку та комерційними банками правил касового виконання Державного бюджету.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок