Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Предмет удиторського контролю

Предмет удиторського контролю

Назва:
Предмет удиторського контролю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,05 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
РЕФЕРАТ
на тему:
Предмет удиторського контролю


Аудиторський контроль, як складова частина фінансово-господарського контролю, розкриває нові явища у підприєм-ницькій діяльності господарюючих суб'єктів, встановлює;
закономірності їх з метою удосконалення цієї діяльності на наукових основах.
На всіх стадіях розширеного виробництва, яке охоплює виробництво, розподіл, обмін і споживання продукту в сус-пільстві, аудиторський контроль вивчає продуктивні сили і виробничі відносини з метою виявлення суперечностей і своє-часного регулювання їх із застосуванням економічних важелів.
Контролюючи виробничі відносини і продуктивні сили у сфері виробництва, аудиторський контроль визначає ефектив-ність використання праці як доцільної діяльності людини, яка включає працю, предмети і засоби праці, відповідності їх чинному законодавству, нормативно-правовим актам. Зок-рема, перевіряють організацію і технологічну підготовку виробництва, планування і ефективність праці, витрачання заробітної плати, додержання технологічної і трудової дис-ципліни, якість праці та її оплату, використання робочого часу працівників, машин, обладнання та інших засобів і пред-метів праці у межах як галузі, об'єднання, підприємства, так і народного господарства в цілому. Отже, в предмет ауди-торського контролю включають усю стадію процесу відтво-рення суспільне необхідного продукту та нормативно-пра-вове регулювання її.
На стадії розподілу суспільне необхідного продукту ауди-торський контроль перевіряє його використання на задово-лення різноманітних потреб суспільства — відшкодування витрат використаних засобів виробництва, розподіл та пере-розподіл створеного продукту в умовах ринкових відносин. Контролюють виробничі відносини щодо відтворення норм запасів засобів і предметів праці, витрачання коштів на опла-ту живої праці відповідно до кількості і якості її, відтворен-ня і поповнення суспільних фондів накопичення і спожи-вання, відрахувань коштів державному бюджету, соціально-му страхуванню. На стадії розподілу суспільного продукту предмет аудиторського контролю поширюється на всі ланки народного господарства.
На стадії обміну суспільного продукту, тобто обороту товарів в умовах товарно-грошових відносин, предмет ауди-торського контролю включає договірні відносини, виконан-ня договорів поставок із збуту та заготівлі, задоволення ку-півельного попиту на засоби матеріально-технічного забезпе-чення народного- господарства і населення на товари народ-ного споживання насиченням ринку товарами. Отже, на стадії обміну контролюють усі форми обороту суспільне необхід-ного продукту згідно із законами ринкової економіки.
На завершальній стадії процесу відтворення — споживанні суспільна необхідного продукту — аудиторський контроль перевіряє операції, пов'язані в основному з виробничим спо-живанням, тобто відтворенням і розширенням суспільних виробничих фондів і задоволенням суспільних потреб. Щодо особистого споживання аудиторський контроль виявляє диспропорції в задоволенні матеріальних і культурних пот-реб членів суспільства, а також суперечностей, зумовлених порушеннями нормативно-правових актів у процесі задово-лення особистих потреб.
Отже, об'єктивні умови задоволення потреб пов'язані з процесом виробництва. На всіх стадіях процесу відтворення аудиторський контроль є засобом виявлення суперечностей у суспільстві з метою своєчасного регулювання їх.
Суспільні і особисті потреби формуються на стадії ви-робництва, набуваючи форми дійсних потреб. Під дією смаків і нахилів людини, які виявляються в процесі обміну, структура потреб змінюється, а рамки звужуються до задо-волення на стадії розподілу.
Аудиторський контроль виявляє незадоволені потреби і через систему управління впливає на задоволення їх. Задо-волені потреби знову відновлюються для наступного циклу суспільного відтворення, але вже в якісно іншому вигляді. При такому контролі задоволення споживацького попиту у фазі обміну предметом аудиторського контролю є визначен-ням активної взаємодії впливу обміну на виробництво про-дукції, розподіл і споживання суспільного продукту.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Предмет удиторського контролю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок