Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> План рахунків

План рахунків

Назва:
План рахунків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,71 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
10 |
основні засоби |
101 | Земельні ділянки
102 | Капітальні витрати на поліпшення земель
103 | Будинки та споруди
104 | Машини та обладнання
105 | Транспортні засоби
106 | Інструменти, прилади та інвентар
107 | Робоча і продуктивна худоба
108 | Багаторічні насадження
109 | Інші основні засоби .
11 |
Інші необоротні матеріальні |
111 | Бібліотечні фонди
112 | Малоцінні необоротні матеріальні активи
113 | Тимчасові (нетитульні) споруди
114 | Природні ресурси
115 | Інвентарна тара
116 | Предмети прокату
117 | Інші необоротні матеріальні активи
121 | Права користування природними ресурсами
122 | Права користування майном
123 | Права на знаки для товарів, і послуг
12 | Нематеріальні активи | 124 | Права на об'єкти промислової власності
125 | Авторські та суміжні з ними права
126 | Гудвіл
127 | Інші нематеріальні активи
131 | Знос основних засобів
13 | Знос необоротних активів | 132 | Знос інших необоротних матеріальних активів
133 | Знос нематеріальних активів
141 | Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі
14 | Довгострокові фінансові інвестиції | 142 | Інші інвестиції пов'язаним сторонам
143 | Інвестиції непов'язаним сторонам
161 | Капітальне будівництво
152 | Придбання (виготовлення) основних засобів
15 | Капітальні інвестиції | 153 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
154 | Придбання (створення) нематеріальних активів
155 | Формування основного стада
Довгострокова | 161 | Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду
16 | дебіторська | 162 | Довгострокові векселі одержані
заборгованість | 163 | Інша дебіторська заборгованість .
17 | Відстрочені податкові активи |
За видами відстрочених податкових активів
18 | Інші необоротні активи |
За видами активів
19 | Негативний гудвіл |
За видами об'єктів Інвестування
201 | Сировина й матеріали
202 | Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
203 | Паливо
204 | Тара й тарні матеріали
20 | Виробничі запаси | 205 | Будівельні матеріали
206 | Матеріали, передані в переробку
207 | Запасні частини
208 | Матеріали сільськогосподарського призначення
209 | інші матеріали
211 | Молодняк тварин на вирощуванні
212 | Тварини на відгодівлі
213 | Птиця
Тварини на вирощуванні | 214 | Звірі
21 | та відгодівлі | 215 | Кролі
216 | Сім'ї бджіл
217 | Доросла худоба, що вибракувана з основного .стада
218 | Худоба, що прийнята від населення для реалізації
22 | Малоцінні та швидкозношувані
предмети |
За видами предметів
23 | Виробництво |
За видами виробництва
24 | Брак у виробництві |
За видами продукції
25 | Напівфабрикати |
За видами напівфабрикаті
26 | Готова продукція |
За видами готової продукції
27 | Продукція сільськогосподарського виробництва |
За видами продукції
281 | Товари на складі
282 | Товари в торгівлі
28 | Товари | 283 | Товари на комісії
284 | Тара під товарами
285 | Торгова націнка
30 |
301 | Каса в національній валюті
302 | Каса в Іноземній валюті
311 | Поточні рахунки в національній валюті
31 |
312 | Поточні рахунки в іноземній валюті
313 | Інші рахунки в банку в національній валюті
314 | Інші рахунки в банку в іноземній валюті
331 | Грошові документи а національній валюті
33 |
Інші кошти | 332 | Грошові документи а Іноземній валюті
333 | Грошові кошти в дорозі в національній валюті
334 | Грошові кошти в дорозі' в іноземній валюті
34 | Короткострокові векселі | 341 | Короткострокові векселі, одержані в національній валюті
одержані | 342 | Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті
Поточні фінансові | 351 | Еквіваленти грошових коштів
інвестиції | 352 | Інші поточні фінансові Інвестиції
36 | Розрахунки з покупцями | 361 | Розрахунки з вітчизняними покупцями
та замовниками | 362 | Розрахунки з іноземними покупцями
371 | Розрахунки за виданими авансами
372 | Розрахунки а підзвітними особами
373 | Розрахунки за нарахованими доходами
37 | Розрахунки з різними дебіторами | 374 | Розрахунки за претензіями
375 | Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
376 | Розрахунки за позиками членам кредитних спілок
377 | Розрахунки з іншими дебіторами
38 | Резерв сумнівних боргів |
За дебіторами
39 | Витрати майбутніх періодів |
За видами витрат
40 | Статутний капітал |
За видами капіталу
41 | Пайовий капітал |
За видами капіталу
421 | Емісійний дохід
422 | Інший вкладений капітал-
42 | Додатковий капітал | 423 | Дооцінка активів
424 | Безоплатно одержані необоротні активи
425 | Інший додатковий капітал
43 | Резервний капітал |
За видами капіталу
441 | Прибуток нерозподілений
44 | Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) | 442 | Непокриті збитки
443 | Прибуток, використаний у звітному періоді
451 | Вилучені акції
45 | Вилучений капітал | 452 | Вилучені вклади й паї
453 | Інший вилучений капітал
46 | Неоплачений капітал |
За видами капіталу
471 | Забезпечення виплат відпусток
47 |
Забезпечення майбутніх | 472 | Додаткове пенсійне забезпечення
витрат і платежів | 473 | Забезпечення гарантійних зобов'язань
474 | Забезпечення Інших витрат і платежів
48 | Цільове фінансування і цільові надходження |
За об'єктами фінансування
491 | Резерви позароблених премій
492 | Резерви збитків
493 | Інші страхові резерви
494 | Частка перестрахоаиків у резервах незароблених премій
49 | Страхові резерви | 495 | Частка перестраковиків у резервах збитків
496 | Частка перестраховиків в інших страхових резервах
497 | Результат зміни резервів незароблених премій
498 | Результат зміни резерви збитків
501 | Довгострокові кредити банків у національній валюті
502 | Довгострокові кредити банків в іноземній валюті
50 | Довгострокові позики | 503 | Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті
504 | Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті
505 | Інші довгострокові позики а націонільній валюті
506 | Інші довгострокові позики а іноземній валюті
51 | Довгострокові векселі | 511 | Довгострокові векселі, видані в національній валюті
видані | 512 | Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті
Довгострокові | 521 | Зобов'язання за облігаціями
52 | зобов'язання за | 522 | Премія за випущеними облігаціями
облігаціями | 523 | Дисконт за випущеними облігаціями
53 |
Довгострокові | 531 | Зобов'язання: з фінансової, оренди
зобов'язання з оренди | 532 | Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів
54 | Відстрочені податкові зобов'язання |
За видами зобов'язань
55 | Інші довгострокові
зобов'язання |
За видами зобов'язань
601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті
602 | Короткострокові кредити банків в іноземній валюті
603 | Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті
60 |
Короткострокові позики | 604 | Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті
605 | Прострочені позики в національній валюті
606 | Прострочені позики в іноземній валюті
61 |
Поточна заборгованість | 611 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті
за довгостроковими зобов'язаннями | 612 | Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті
62 | Короткострокові векселі | 621 | Короткострокові векселі, видані в національній валюті
видані | 622 | Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті
63 | Розрахунки з | 631 | Розрахунки з вітчизняними постачальниками
постачальниками та
підрядниками | 632 | Розрахунки з іноземними постачальниками
641 | Розрахунки за податками
64 |
Розрахунки за | 642 | Розрахунки за обов'язковими платежами
податками й платежами | 643 | Податкові зобов'язання
644 | Податковий кредит
65 |
651 | За пенсійним забезпеченням
652 | За соціальним страхуванням
65 | Розрахунки за страхуванням | 663 | За страхуванням на випадок безробіття
654 | За індивідуальним страхуванням
655 | За страхуванням майна
66 |
Розрахунки з оплати | 661 | Розрахунки за заробіттіою платою
праці | 662 | Розрахунки з депонентами
67 |
Розрахунки з | 671 | Розрахунки за нарахованими дивідендами
учасниками | 672 | Розрахунки за іншими виплатами
68 | Розрахунки за іншими | 681 | Розрахунки за авансами одержаними
операціями | 682 | Внутрішні розрахунки
683 | Внутрішньогосподарські розрахунки
684 | Розрахунки за нарахованими відсотками
685 | Розрахунки з іншими кредиторами
69 | Доходи майбутніх періодів |
За видами доходів
701 | Дохід від реалізації готової продукції
702 | Дохід від реалізації товарів
70 | Доходи від реалізації | 703 | Дохід від реалізації робіт і послуг
704 | Вирахування з доходу
711 | Дохід від реалізації іноземної валюти
712 | Дохід від реалізації інших оборотних активів
713 | Дохід від операційної оренди активів
714 | Дохід від операційної курсової різниці
71 | Інший операційний дохід | 715 | Одержані штрафи, пені, неустойки
716 | Відшкодування раніше списаних активів
717 | Дохід від списання кредиторської заборгованості
718 | Одержані гранти та субсидії
719 | Інші доходи від операційної діяльності
721 | Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства
72 | Дохід від участі в капіталі | 722 | Дохід від спільної діяльності
723 | Дохід від інвестицій в дочірні підприємства
731 | Дивіденди одержані
73 | Інші фінансові доходи | 732 | Відсотки одержані
733 | Інші доходи від фінансових операцій
711 | Дохід від реалізації фінансових інвестицій
742 | Дохід від реалізації необоротних активів
74 | Інші доходи |
743 | Дохід від реалізації майнових комплексів
744 | Дохід від поопераційної курсової різниці
745 | Дохід від безоплатно одержаних активів
746 | Інші доходи від звичайної діяльності
751 | Відшкодування збитків від надзвичайних подій
75 | Надзвичайні доходи | 752 | Інші надзвичайні доходи
76 | Страхові платежі |
За видами страхування
791 | Результат основної діяльності
79 |
Фінансові результати | 792 | Результат фінансових операцій
.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: План рахунків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок