Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Прийоми та методи економічного аналізу

Прийоми та методи економічного аналізу

Назва:
Прийоми та методи економічного аналізу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,81 KB
Завантажень:
206
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Прийоми та методи економічного аналізу


1. Класифікація методів та прийомів економічного аналізу
Під методом у широкому розумінні сло-ва слід розуміти шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних принципів та прийомів дослі-дження різноманітних явищ.
Метод економічного аналізу діяльності підприємств, як і будь-якої іншої науки, визначається змістом та особливостями пред-мета, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі розвитку економіки або проглядаються в перспективі. Предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, а метод — як вивчаємо, якими способами та з допомогою яких саме засобів.
Під методом економічного аналізу розуміють науково обґрун-товану систему теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обґрунтовані управлінські рішення і базуються на діале-ктичному методі пізнання.
Метод аналізу реалізується через його науковий апа-рат, тобто через сукупність прийомів дослідження. Метод аналізу має певні специфічні особливості. До них на-лежать:—
використання системи показників, що характеризують дія-льність підприємства;—
вивчення причин зміни показників;—
визначення та вимірювання взаємозв'язків та взаємозале-жностей між ними з допомогою спеціальних прийомів.
Однією з найважливіших особливостей методу економічного аналізу є використання системи показників для вивчення госпо-дарських явищ та процесів. Адже економічний аналіз спромож-ний дослідити лише ті економічні явища, які відображено в пев-них економічних показниках, що мають числову характеристику. Такі, наприклад, властивості продуктів харчування, як смак, ко-лір, запах, корисність, не мають об'єктивної числової характери-стики, а для того, щоб вони могли стати об'єктом дослідження в економічному аналізі, потрібно спочатку розробити відповідну систему показників даних властивостей, виражених у балах. Сис-тема економічних показників базується, як правило, на системах та підсистемах економічної інформації, проте не виключено, що в ході самого аналізу виникатиме потреба в розрахунку нових показників.
Інша характерна особливість методу економічного аналізу — вивчення причин, що вплинули на зміну тих чи тих економічних по-казників. Ураховуючи, що економічні явища обумовлено причин-но-наслідковою залежністю, головним завданням аналізу є роз-криття та вивчення цих причин (факторів).
Найважливішим елементом методики економічного аналізу є технічні прийоми та способи аналізу, які можна назвати інстру-ментарієм аналізу. Вони використовуються ш різних етапах до-слідження для:—
первинної обробки зібраної інформації;—
вивчення стану та закономірностей розвитку об'єктів, що досліджуються;—
визначення впливу факторів на результати діяльності під-приємств;—
підрахунку невикористаних резервів збільшення ефектив-ності виробництва;—
узагальнення результатів аналізу та комплексної оцінки діяльності підприємств;—
обґрунтування планів економічного та соціального розви-тку, управлінських рішень, різних заходів.
Багато прийомів, що використовуються в економічному аналі-зі, запозичено з інших наук: математики, статистики, бухгалтер-ського обліку. Економічний аналіз, пристосовуючи ці прийоми до вивчення свого предмета, вносить у них необхідні зміни. Але певні прийоми притаманні тільки економічному аналізу. Усі прийоми економічного аналізу можна поділити на дві гру-пи: якісні та кількісні. Якісні прийоми дослідження не дають чи-слової характеристики явищ, що вивчаються, а тільки відповіда-ють на питання, як досліджувати економічні процеси, визначають способи підходу до вивчення закономірностей. Якісні прийоми притаманні як процесу наукового пізнання в цілому, так і окре-мим науковим сферам дослідження.
До якісних (абстрактно-логічних) прийомів дослідження відносять: аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, еврис-тичні прийоми.
Кількісні прийоми дослідження дають числову характеристи-ку економічних явищ і поділяються на описові та аналітичні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Прийоми та методи економічного аналізу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок