Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

Назва:
Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,99 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи
В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-гос-подарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінан-сових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господа-рювання.
Фінансова діяльність — це система форм і методів, які викори-стовуються для фінансового забезпечення функціонування підпри-ємств та досягнення ними поставлених цілей, тобто це та практич-на фінансова робота, що забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.
Фінансову діяльність підприємства спрямовано на вирішення та-ких основних завдань:—
фінансове забезпечення поточної виробничо-господарської ді-яльності;—
пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;—
виконання фінансових зобов'язань перед суб'єктами господа-рювання, бюджетом, банками;—
мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фі-нансування виробничого й соціального розвитку, збільшення влас-ного капіталу;—
контроль за ефективним, цільовим розподілом та використан-ням фінансових ресурсів.
Фінансова робота підприємства здійснюється за такими основ-ними напрямками:—
фінансове прогнозування та планування;—
аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;—
оперативна, поточна фінансово-економічна робота. Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливі-ших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансо-вої роботи визначається загальна потреба у грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.
За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпоря-дженні після сплати податків. Метою складання фінансового плану є визначення фінансових ресурсів, капіталу та резервів на підставі прогнозування величини фінансових показників: власних оборотних коштів, амортизаційних відрахувань, прибутку, суми податків.
Планування виручки є необхідним для розробки плану прибутку від реалізації продукції, визначення суми планових платежів у бю-джет. Від обгрунтованості та правильності розрахунку виручки ве-ликою мірою залежить також реальність основного джерела надхо-дження коштів та розмір запланованого прибутку.
Мета планування витрат — визначення можливості найекономні-шого витрачання матеріальних, трудових та грошових ресурсів на одиницю продукції. Зменшення витрат виробництва та обігу є важли-вим фактором збільшення ефективності виробництва. Зниження собі-вартості за рахунок економії сировини, матеріалів, палива, енергії та живої праці дає змогу виробити значну кількість додаткової продук-ції, збільшити прибуток та рентабельність підприємств, створює ре-альні можливості для самофінансування. Скорочення витрат на виро-бництво одиниці продукції є матеріальною підставою для зниження цін на неї, а відтак — прискорення обертання оборотних коштів.
Плануючи витрати на виробництво та реалізацію продукції, необ-хідно враховувати резерви зниження її собівартості, до яких належать:—
поліпшення використання основних виробничих фондів та збільшення у зв'язку з цим випуску продукції на кожну гривню ос-новних фондів;—
раціональне використання сировини, матеріалів, палива, енергії та скорочення витрат на одиницю продукції без зниження її якості;—
зменшення затрат живої праці на одиницю продукції на осно-ві науково-технічного прогресу;—
скорочення витрат на реалізацію продукції за рахунок удо-сконалення форм її збуту;—
зменшення втрат від браку та безгосподарності, ліквідація не-продуктивних витрат;—
економія в адміністративно-управлінській сфері на основі ра-ціональної організації апарату управління підприємством.
Спираючись на опрацьовані фінансові показники, складають перспективні, поточні та оперативні фінансові плани.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок