Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> реферат на тему: Основи калькуляції промислового виробництва

Загрузка...

Основи калькуляції промислового виробництва / сторінка 3

Назва:
Основи калькуляції промислового виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,19 KB
Завантажень:
20
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 

Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.
Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:
Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.
Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
Погашення одержаних позик.
Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Питання, щодо визначення витрат підприємства регламентуються також Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” N від 28.12.94. В редакції Закону N 440-IV від 16.01.2003.
Стаття 5 зазначеного закону має назву „Валові витрати”. В ній зазначено, що валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності. Склад витрат, зазначений у цьому законі, повністю відповідає складу витрат, що зазначені П(С)БО 16 „Витрати”, які були розглянуті вище.
Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат підприємства торгівлі складається з 5 взаємопо-в'язаних блоків.
І блок. Об'єкти і суб'єкти аналізу(див. Рис.1.1-1.2)
Рис. 1.1. Об’єкти аналізу витрат
Рис. 1.2. Суб’єкти аналізу витрат
II блок. Система показників аналізу реалізації і витрат (Рис.1.3)
Рис.1.3. Система показників аналізу реалізації і витрат
ІІІ блок. Джерела інформації та інформаційне забезпечення (рис. 1.4)
Рис. 1.4. Джерела інформації та інформаційне забезпечення
ІV блок. Методи обробки економічної інформації (рис. 1.5)
Рис. 1.5. Методи обробки економічної інформації
V блок. Методичні прийоми узагальнення і реалізації (рис. 4.6)
Рис. 4.6. Методичні прийоми узагальнення і реалізації
Державна бухгалтерська і статистична звітність не пе-редбачає групування собівартості продукції за статтями витрат, структуру такого групування. У аналітичній прак-тиці найуживанішою є структура калькуляційних статей собівартості продукції, наведена у табл. 1.1. (дані умовні)
У графі 3 цієї таблиці, планові величини витрат за всіма статтями перераховані на фактичний обсяг і асортимент продукції: за прямими матеріальними і трудовими витра-тами — згідно з плановими калькуляціями на конкретні вироби; за комплексними статтями витрат на обслугову-вання виробництва і управління — згідно з порядком, опи-саним далі у цьому параграфі; за іншими витратами — шляхом коригування планової суми витрат на процент ви-конання бізнес-плану з фізичного (без урахування зміни цін) обсягу випущеної товарної продукції, який у звітному році на цьому підприємстві становив 93,2% . Такий прийом дає змогу аналізувати відхилення фактичних витрат з будь-якої із статей на зіставній базі.
Дані табл. 1.1 свідчать про те, що підприємству не вда-лося втримати витрати на виробництво продукції на запла-нованому рівні (перевитрати становили 477 тис. грн., або 2,43% планових витрат) головним чином через понадпла-нові витрати сировини і матеріалів, перевитрату видатків, пов'язаних з оплатою праці основних виробничих робіт-ників, а також через наявність втрат від браку продукції.
Таблиця 1.1.
Структура калькуляційних статей собівартості продукції |
Планова собівар-тість | Фактично випу-щена товарна про-дукція | Економія (-), перевитрати (+)
Стаття витрат |
планово-
го обся-
гу про-
дукції | за пла-
новою
собівар-
тістю | за фак-
тичною
собівар-
тістю | сума |
% до
підсум-
ку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Сировина і мате-
ріали (за вираху-
ванням вартості
відходів, що по-
вертаються) | 4525,6 |
4285,9 |
4576,5 |
+290,6 |
+ 1,48
Покупні вироби,
напівфабрикати,
послуги сторон-
ніх організацій
виробничого ха-
рактеру | 4241,0 |
3824,9 |
3870,0 |
+45,1 |
+0,23
Разом прямих
матеріальних
витрат | 8766,6 | 8110,8 | 8446,5 | +335,7 | + 1,71
Основна заробіт-
на плата основ-
них виробничих
робітників |
2603,9 |
2071,4 |
2144,8 |
+73,7 |
0,38
Додаткова заро-
бітна плата ос-
новних виробни-
чих робітників
Відрахування на
соціальні заходи,
пов'язані з виплатою заробіт-
ної плати основ-
ним виробничим
робітникам | 650,0 |
567,0 |
712,2 |
+ 145,2 |
0,74
15455,7 |
1253,2 |
1357,1 |
+103,9 |
0,53
Разом прямої
заробітної плати
основних вироб-
ничих робітни-
ків з відраху-
ваннями | 4799,6 |
3891,6 |
4214,1 |
+822,8 |
+1,64
Витрати на
утримання й
експлуатацію
устаткування | 2589,2 |
2500,5 |
2614,9 |
+114,4 |
+0,58
Загальновироб -
ничі витрати | 2810,6 | 2810,6 | 2686,5 | -124,1 | -0,63
Загальногоспо -
дарські витрати |
2130,0 |
2130,0 |
1723,7 |
-406,3 |
-2,07
Разом витрати
на обслуговуван-
ня виробництва
та управління | 7529,3 |
7441,1 |
7025,1 |
-416,0 |
-2,12
Втрати від бра-
ку—— |
230,4 |
+230,4 |
+1,17
Інші виробничі
витрати | 130,0 |
48,5 |
46,2 |
-2,3 |
-0,01
Виробнича собі-
вартість проду-
кції | 21226,0 |
19492,0 |
19962,3 |
+470,3 |
+2,40
Позавиробничі
(комерційні) ви-
трати | 146,0 |
136,0 |
142,7 |
+6,7 |
+0,03
Повна собівар-
тість товарної
продукції |
21372,0 |
19628,0 |
20105,0 |
+477,0 |
+2,43
Так, у підприємства, при загальній вартості використаних за звітний рік матеріальних ресурсів на суму 10 581,7 тис.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Основи калькуляції промислового виробництва

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок