Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств

Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств

Назва:
Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,94 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств


На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій досить поширеними є розроб-ки, що відносяться до проблем створення віртуальних підприємств (ВП) [1]. На даний час тільки ви-робляються підходи і окремі приклади організації виробництва продукції і надання послуг із використанням ідеї віртуальних підприємств, проте уже можна виявити загальні риси про-це-су організації таких підприємств і основних етапів його створення.
Як найбільш загальні принципи організації ВП у даній роботі використовуються такі по-ло-ження: –
ВП відрізняється від інших віртуальних систем своєю виробничою спрямованістю, ос-нов-на мета створення якого – виробництво товарів або послуг відповідно до вимог клієнтів біль-ш дешевим і швидким способом порівняно з традиційними підприємствами. При цьому ВП мають, як правило, одноцільову спрямованість, а для організації функціо-нування цих під--приємств використовується комп’ютерна система; –
однією із стратегічних переваг ВП є знання й уміння його учасників забезпечувати гнуч-кість своїх ресурсів, швидко створювати віртуальні команди і віртуальне середови-ще для спі-ль--ної діяльності, одержувати інформацію й об’єднувати знання й уміння підпри-ємств і осіб, найбільше компетентних в окремих питаннях загального бізнес-процесу виробни-цтва обраних товарів або послуг;–
ефекту від ВП можна досягнути тільки при професійному використанні можливостей, що надає Інтернет і сучасні інформаційні і комунікаційні технології.
Прискорення робіт, пов’язаних зі створенням віртуальних підприємств, забезпечує такі дії: об’єднання зусиль усіх виконавців навколо загальної ідеї; упорядкування всього масиву про--блем і завдань, які виникають при цьому, та підпорядкування їх одній меті; визначення за-гальних підходів, форм уявлення й оцінок одержуваних результатів із погляду загальних ін-тересів.
Використання ідеї процесного підходу [2] для вищевказаної мети дозволяє представити цю ді-я-льність у вигляді визначеної послідовності етапів створення ВП, а кожний етап представити сво-їми процесами, що мають стандартну форму опису, яка є загальною для всіх працюючих над цією проблемою і підтримується за допомогою відповідних інфор-маційних технологій. Опис кожного процесу містить назву процесу, його результат (ви-хід), матеріальні й ін-фор-ма-цій-ні входи, ресурси процесу і технології (методи, алгоритми, сценарії), що використовуються, па-раметри процесу, стандарти і нормативи, перелік керу-ючих дій і перелік відповідальних за про-цес (перелік власників процесу).
Загальна схема робіт, пов’язаних зі створенням віртуальних підприємств, включає три ета-пи:
1. Розробка наукових підходів і методичних рекомендацій зі створення віртуальних під-при-є-м-ств.
2. Проектування віртуальних підприємств.
3. Експлуатація віртуальних підприємств.
На кожному етапі виникають свої специфічні завдання і проблеми, що вимагають відповідних під-ходів і спеціальних методів для свого рішення.
Впровадженню конкретних віртуальних підприємств передують роботи, які пов’язані з роз-робкою наукових підходів до створення таких підприємств і здійснюються на пер-шому ета-пі. Окремі наукові і практичні результати можуть бути узагальнені і сформульо-вані у вигляді за-гальної теорії створення віртуальних підприємств на основі останніх досягнень науки уп-ра-в-ління і організації, а також на підставі наявного досвіду створення віртуальних підприємств різ-ної орієнтації [3]. Теорія створення ВП охоплює питання визначення і класифікації вір-ту-аль-них підприємств, принципи їх створення і функціо-нування, підходи до управління, еко-но-мі-ко-математичні моделі і методи, типові компо-ненти і засоби організаційної, технічної та ін-формаційно-технологічної підтримки.
Найбільш швидко й ефективно ці роботи можна виконати в рамках окремої науково-до-слідницької теми організаціями, що володіють відповідними знаннями і мають досвід ство-рен-ня подібного роду систем (рис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Інформаційна підтримка організації віртуальних підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок