Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Cанація підприємств

Cанація підприємств

Назва:
Cанація підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,78 KB
Завантажень:
490
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат з підприємництва
Cанація підприємств
Термін «санація» походить від латинського «sanare» і пере-кладається як оздоровлення чи лікування. У Фінансовому слов-нику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності. Зви-чайно здійснюють санацію через структурну перебудову вироб-ництва, зокрема через зміну номенклатури продукції, подрібнен-ня підприємства, зміну ринків збуту, злиття підприємства, що є на грані банкрутства, з більш потужними, випуск нових акцій та облігацій для мобілізації капіталу, інші заходи.
Ряд іноземних економістів, спеціалістів з питань виведення підприємств з фінансової кризи дотримуються думки, що санація як економічна категорія виражає комплекс послідовних, взаємо-пов'язаних заходів фінансово-економічного, організаційно-пра-вового, виробничо-технічного, соціального характеру, які спря-мовані на подолання фінансової кризи на підприємстві і віднов-лення чи досягнення його прибутковості і конкурентоспромож-ності в довгостроковому періоді.
В Україні внаслідок недосконалого законодавства, відсутності необхідного техніко-методичного забезпечення процесів санації, дефіциту кваліфікованих спеціалістів велика кількість потенційно життєздатних підприємств стають потенційними банкрутами.
Тому особливе місце в процесі санації підприємств займають організаційні та техніко-економічні заходи поряд з заходами фінан-сово-економічного характеру. Метою фінансової санації є покрит-тя поточних збитків і ліквідація причин їх виникнення, відновлення чи збереження ліквідності і платоспроможності підприємств, ско-рочення всіх видів заборгованості, покращення структури оборот-ного капіталу і формування фондів фінансових ресурсів, для прове-дення заходів виробничо-технічного і організаційного характеру".
Цілісний погляд на етапи розробки санаційної концепції окремо-го підприємства являє собою так звана «класична модель са-нації», яка широко використовується як основа для розробки ме-ханізму фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання у країнах з розвинутою ринковою економікою. У відповідності з класичною моделлю санації процес фінансового оздоровлення підприємств починається з виявлення і аналізу причин і факторів фінансової кризи. На основі даних носіїв інформації (первісні бухгалтерські документи, рішення зборів акціонерів, фінансові плани тощо) визначаються зовнішні і внутрішні фактори кризи, а також фінансового стану фірми, глибина кризи.
В межах санаційного аудиту здійснюється поглиблене вивчен-ня фінансового стану на основі розрахунку ряду коефіцієнтів. Ос-новними з них є показники платоспроможності, ліквідності, при-бутковості тощо. Після отримання необхідних даних щодо фінансового стану підприємства і причини фінансової кризи ро-биться висновок про доцільність чи недоцільність санації даного суб'єкта господарювання.
Варто звернути увагу, що в економічній літературі з питань санації часто згадується концепція швидкого виявлення фінансо-вої кризи і радикальних санаційних дій. Прихильники цього на-пряму (в основному економісти-практики) не враховують той факт, що в даному випадку не залишається часу для детального дослідження причин спаду і розробки оптимальної стратегії. На противагу цій точці зору більша група економістів-теоретиків стверджує, що цейтнот у підготовці санаційної програми — ос-новний фактор майбутніх невдач. Саме тому окремим аналітич-ним блоком у класичній моделі санації є формування стра-тегічних цілей і тактики.
Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом оптимізації, коорди-нації і розподілу ресурсів компанії. Кінцева мета санаційної стра-тегії полягає в досягненні довгострокових конкурентних переваг, які забезпечили б компанії високий рівень рентабельності. Суть стратегії — вибір найкращих варіантів розвитку фірми і оптимізація політики капіталовкладень.
У відповідності з розробленою стратегією розробляється про-грама санації, яка виражає систему запрогнозованих взаємо-пов'язаних заходів, спрямованих на виведення підприємства з кризи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Cанація підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок