Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Суть, джерела і причини появи проблемних ситуацій

Суть, джерела і причини появи проблемних ситуацій

Назва:
Суть, джерела і причини появи проблемних ситуацій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,38 KB
Завантажень:
291
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Суть, джерела і причини появи проблемних ситуацій


Кризова ситуація — переломний момент у функціонуванні будь-якої системи, у процесі якого вона піддається впливу ззовні чи зсередини, що вимагає якісно нового реагування з боку цієї системи.
Основною особливістю проблемної ситуації є те, що вона містить в собі небезпеку, загрозу руйнування виробничої системи. То-му успіх чи невдача ситуаційного менеджменту визначається ступе-нем готовності менеджера фірми до потенційних загроз і їхніх кризо-вих проявів, наявністю резервів, ступенем дублювання, рівнем компе-тенції і досвіду менеджерів, якістю профілактичних заходів, ефек-тивністю застосовуваних методів керування.
Наведений перелік може бути збільшений чи зменшений — не в цьому суть питання. Головне те, що основне завдання ситуаційно-го менеджменту полягає в недопущенні появи кризових ситуацій взагалі, а в крайньому випадку — в ефективній і швидкій їх ло-калізації й усуненні. Витрати часу і засобів на завчасне створення резервних (ситуаційних) систем керування, підготовки антикризо-вих заходів, створення необхідних резервів стають часто більш вигідними, ніж малоефективні поступові (часом помилкові) дії ме-неджерів з подолання кризи на основі попереднього досвіду, інтуїції й ентузіазму.
Звідси випливає ще одне завдання, у якому необхідно розгляда-ти проблеми зменшення й оптимізації запасів сировини і матеріалів.
Складність і багатоплановість ситуаційного менеджменту оче-видна. До сказаного, для переконливості, можна додати ще той факт, що на процес керування, впливає безліч факторів, що мають синерге-тичний ефект (коли 2 + 2 = 5 чи дорівнює -3), тобто заздалегідь не-можливо пророкувати результати їхнього впливу. Одні з цих факторів можуть сприяти, інші руйнувати ті чи інші дії керівника з досягнен-ня запланованих результатів. Причому, у різні відрізки часу сила цих впливів неоднакова. Більше того, деякі фактори взагалі можуть змінювати знак, що ще додатково розширює невизначеність при прий-нятті рішень. У цьому випадку, як ніде, необхідне творче мислення керівника: «А що буде, якщо ...», тобто уміння передбачати зазда-легідь появу різних практичних ситуацій і, що особливо важливо, — можливі наслідки їхнього розвитку.
Крім того, сам керівник, менеджер, його особисті якості, стиль керування і психологічний клімат у колективі, що змінюється, — мо-жуть призвести до помилкових рішень і дій. Тому, одним із завдань ситуаційного менеджменту є забезпечення гарних функціональних результатів — запланованих чи випадкових, за допомогою здорової організації (тобто колективу, що працює в сприятливій соціально-психологічній атмосфері).
З даної обставини випливає формулювання головного завдання ситуаційного менеджменту соціотехнічних систем, що полягає в пе-ребуванні належного балансу між вимогами, висунутими ситуацією, й особистими якостями керівника (як суб'єкта керування), з ураху-ванням зрілості (компетентності, досвідченості) і готовності колек-тиву до співробітництва.
Для глибокого розуміння сутності розглянутого явища — ситу-ації, було б дуже бажаним виявити джерела і причини її появи, а та-кож фактори (хоча б основні), що найбільшою мірою впливають на організацію і її систему керування.Якщо керуватися даними тлумачного словника, то слово «дже-рело» означає:
1. Те, що дає початок чому-небудь.
2. Те, відкіля виходить що-небудь. Слово «причина» тлумачить-ся як «явище», що викликає (обумовлює) інше явище. Напевно, мож-ливо (у першому наближенні) конкретизувати і джерела, і причини виникнення ситуацій.
В узагальненому вигляді джерелами кризових (проблемних) си-туацій можуть бути:*
природні явища;*
екологічні проблеми;*
виробничо-технічні (техногенні) процеси;*
державна і міжнародна політика;*
фінансово-економічна діяльність;*
соціально-психологічні відносини.
Причинами кризових (проблемних) ситуацій можуть бути фак-тори внутрішнього і зовнішнього походження. Зовнішні:*
недостатній рівень наших знань про можливості попередження і подолання імовірної кризи;*
порушення чи нестійкість існуючих і нових соціально-політич-них, господарських, економічних, культурно-психологічних утво-рень і механізмів;*
випадкові відхилення, прорахунки і помилки інженерного, конст-рукторського, управлінського чи політичного характеру;*
навмисні дії конкурентів, постачальників, споживачів, влади, гро-мадських організацій й інших структур близького і далекого ото-чення (прямого і непрямого впливу);*
структурні зміни в суспільстві і зміни політичної властивості;*
соціальні потрясіння і заходи, проведені профспілковим рухом;*
міграція населення і становище на ринку робочої сили;*
нові відкриття і технології;*
промислове шпигунство і витік інформації, що являє собою ко-мерційну таємницю фірми;*
дії засобів масової інформації і поширення компрометуючих слухів, інформації й інших матеріалів, що підривають імідж фірми;*
аварії, техногенні і стихійні лиха, а також інші катаклізми екстра-ординарного характеру;*
погодні умови.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Суть, джерела і причини появи проблемних ситуацій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок