Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Документальне оформлення видачі готівки з каси

Документальне оформлення видачі готівки з каси

Назва:
Документальне оформлення видачі готівки з каси
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,65 KB
Завантажень:
294
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Документальне оформлення видачі готівки з каси
Організація проведення перевірок:
Вимоги цієї глави застосовуються при перевірках підприємств (підприємців) контролю-ючими органами, які діють згідно з чинним зако-нодавством України. Періодичність проведення цих перевірок та строк, протягом якого вони здій-снюються, визначають безпосередньо контролю-ючі органи. Також ураховується те, що перевір-ки в установах і організаціях, які утримуються з державного і місцевого бюджетів, проводяться, як правило, фінансовими органами. ""ЗТіТІГ Перелік підприємств (підприємців), що
підлягають зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з урахуванням обсягів здій-снюваних ними операцій з готівкою.
Під час перевірок з'ясовується структура під-приємства, кількість відкритих поточних рахун-ків у підприємства (підприємця) в установах банків, наявність податкового боргу у підприємс-тва (підприємця), результати раніше здійснених перевірок, дотримання ними порядку ведення операцій з готівкою.
Контролюючі органи беруть участь у прове-денні спільних перевірок.
Перевірка безпосередньо за місцезнаходжен-ням підприємства (підприємця) здійснюється на підставі документів, визначених чинним законо-давством за певний період - квартал, півріччя, рік тощо (але не менше ніж за три місяці).
Відповідальність за дотримання поряд-ку ведення операцій з готівкою покладається на підприємців та керівників підприємств. Особи, винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в уста-новленому чинним законодавством порядку.
У разі виявлення порушень установленого по-рядку ведення операцій з готівкою органи держа-вної податкової служби України застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання контролюючих органів згідно з Указом Президен-та України від 12.06.95 № 436 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулю-вання обігу готівки" (із змінами і доповненнями).
За результатами перевірки підприємс-тва (підприємця), у разі виявлення порушень, складається акт перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою (далі - акт перевір-ки) (додаток 2) у трьох примірниках, у якому викладається зміст порушення з відповідним об-грунтуванням. Акт містить висновки про резуль-тати перевірки, а також рекомендації керівницт-ву підприємства щодо усунення виявлених недо-ліків. Акт підписується службовими особами, які проводили перевірку, а також керівником та го-ловним бухгалтером підприємства (підприєм-цем). Перший примірник надсилається органам державної податкової служби за місцем держав-ної реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів, передбачених чинним законодав-ством, другий - передається безпосередньо відпо-відному підприємству (підприємцю), третій при-мірник залишається в документах контролюючо-го органу. Якщо порушень не виявлено, то служ-бовими особами, які проводили перевірку, скла-дається довідка довільної форми, у якій зазнача-ються назва підприємства, яке перевірялося, тер-мін перевірки, посилання на чинне законодавст-во, згідно з яким проводилася перевірка, питання, які були перевірені, яка підписується службови-ми особами, які проводили перевірку, а також керівником та головним бухгалтером підприємс-тва (підприємцем).
Керівник підприємства або особа, що його заміщує, підприємець, має право під час скла-дання акта перевірки не погодитися з результа-тами перевірки і надати щодо цього відповідні обгрунтовані зауваження (пояснення) у письмо-вій формі, які додаються до акта. Результати перевірки дотримання порядку ведення касових операцій розглядаються керівництвом підприєм-ства (підприємцем), як правило, у триденний строк після її закінчення.
Залежно від специфіки функціонуван-ня підприємства (підприємця), що перевіряють-ся, та завдань контролюючих органів під час пе-ревірки можуть розглядатися й інші питання, які не включені до цієї глави та використовуватися інші форми актів перевірок.
Ведення касової книги і касових докуме-нтів, їх оформлення:
Під час перевірок здійснюється конт-роль за виконанням підприємством вимог цього Положення, що пов'язані з веденням касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі готівки з каси, веденням форм первинної обліко-вої документації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Документальне оформлення видачі готівки з каси

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок