Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області)

Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області)

Назва:
Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,35 KB
Завантажень:
51
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області)


Дослідження регіональних аспектів функціонування еконо-міч-ної сис-те-ми сприяє створенню раціональної, науково обґрунтованої регіо-наль-ної полі-ти-ки. Регіональна економіка є елементом, який поєднує в єдиний комплекс функ-ціонування економічної системи на макро- та мікрорівнях. Без урахування регіональної економіки неможливе функ-ціо-ну-вання національної економіки в цілому. Ця теза особливо ак-ту-аль-на для Ук-раїни, яка займає значну територію з досить ви-соким рівнем диференціації у соціально-економічному розвитку. При цьо-му спостерігається різноманітна спеціалізація регіо-нальних економік, різ-ний ет-ноісторичний розвиток, соціокультурні особливості населення тери-то-рій і об’єк-тивні відмінності в розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.
Специфіка функціонування економічної системи на Україні вимагає уз-год-женого розвитку економіки не тільки з погляду мікро- і макро-еко-но-мі-ки, але і у регіо-наль-но-му ас-пекті. На думку певного кола економістів, однією з причин невиконання законів, по-станов, інструкцій, прийнятих урядом, є недостатнє врахування регі-о-наль-них особливо-стей.
У нашій країні і за кордоном формуються нові напрями дослідження і ви-рішення проб-лем територіального розвитку на основі соціальної пе-ре-орі-єн-та-ції регіону, еко-ло-гіч-ної філософії, загальної теорії систем, прогностики, роз-ширення процесів де-мо-кра-ти-за-ції товарно-грошових відносин та підви-щен-ня ролі місцевого самоврядування. Регіо-нальна еко-но-мі-ка повинна вивчати су-куп-ність еко-но-міч-них і со-ці-аль-них факторів у кож-ній частині країни.
Теоретичні основи розвитку регіонів, концептуальні основи регіональної еко-но-міч-ної політики розробили такі українські вчені, як М. Бутко, М. Долішній, А. Кредисов, І. Лукінов, Ю. Макогон, А. Мокій, В. Пила, Д.Стеченко та ін.
Проте у су-часній вітчизняній науковій літературі не-дос-татньо до-слід-жуються мето-до-логічні аспекти та сутність фінансового та соціально-еко-номічного розвитку прикор-донних територій. Значний пласт прі-о-ри-тет-них питань, зокрема аналіз внут-ріш-ніх мож-ли-во-стей де-пре-сив-них регіонів у забезпеченні нормальних умов жит-тє-ді-яль-но-сті людей, за-ли-шається поза увагою.
Відсутність в Україні на етапі трансформації економічної системи ці-ліс-ного на-уково обґрунтованого організаційно-економічного механізму розвитку прикордонних регіонів зумовлює не-об-хідність комп-лекс-но-го дос-лід-жен-ня цієї проблеми та посилює її ак-ту-аль-ність.
Метою даної статті є визначення важелів, що забезпечують дослідження фі-нан-со-во-го та соціально-економічного розвитку регіону на науковій основі та розробка ос-нов-них напрямів методичних і практичних рекомендацій щодо його покращання на мезорівні.
Вивчення регіону необхідно здій-снювати з позицій системного підходу [4]. У даному контексті пропо-ну-ється така регіональна структура (рис. 1).
Порівняння регіону і галузі як господарських підсистем приводить до вис-новку, що регіон – це більш складне утворення, сукупність різних га-лу-зей, що охоплюють вироб-ництво, розподіл, обмін і споживання матеріальних благ і послуг.
Критерієм виділення регіону як суб’єкта ринкових відносин у су-часних умовах можна використовувати місткість ринку будь-якої території. Ві-домо, що обсяг ринку нерозривно пов’язаний зі ступенем спеціалізації сус-піль-ної праці, тобто з розподілом праці. Чим біль-ший суспільний розподіл пра-ці, тим сильніші кооперовані зв’язки між підприємствами будь-якої тери-то-рії та рівень інтеграції. Розглядаючи питання регіону, деякі представ-ники еко-номічної науки поділяють ідеї географічного детермінізму, в якому ви-рі-шаль-не значення має географічне середовище. При цьому заперечується ви-рі-шальний вплив способу виробництва і суспільного ладу на розміщення про-дуктивних сил.
Рис. 1. Системна структура регіону
Ми не заперечуємо значення географічного середовища і йо-го впливу на формування регіону, але вважаємо, що об’єктивною основою ви-ділення регіону є територіальний поділ праці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Регіональний аспект фінансового і соціально-економічного розвитку прикордонних територій (на прикладі Чернігівської області)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок