Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів

Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів

Назва:
Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,58 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів
Другим етапом кругообігу господарських засобів висту-пає процес виробництва, який характеризується взаємодією за-собів праці, предметів праці і трудових ресурсів.
В процесі виробництва як основні засоби, так і нема-теріальні активи втрачають свою вартість і у вигляді амортиза-ційних відрахувань переносять її на створювані на підприємстві продукцію, роботи, послуги, а також окремою статтею входять до складу адміністративних та інших витрат.
Порядок нарахування і використання амортизаційних відрахувань основних засобів і нематеріальних активів визначено як податковим законодавством, так і П(С)БО №7 "Основні засо-би" та П(С)БО №8 "Нематеріальні активи".
Амортизація — систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корис-ного використання (експлуатації).
Знос необоротних активів — сума амортизації об'єкта не-оборотних активів з початку їх корисного використання.
Амортизація основних засобів
Положенням (стандартом) 7 "Основні засоби" визначено, що об'єктом амортизації є основні засоби (крім землі).
Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встанов-люється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконст-рукції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.
При визначенні строку корисного використання (експлуа-тації) слід ураховувати:
- очікуване використання об'єкта підприємством з ураху-ванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.
Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта ос-новних засобів переглядається в разі зміни очікуваних еко-номічних вигод від його використання.
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, ви-ходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного викорис-тання.
Згідно із П(С)БО 7 амортизація основних засобів (крім ін-ших необоротних матеріальних активів) нараховується із засто-суванням таких методів:
1) прямолінійного;
2) зменшення залишкової вартості;
3) прискореного зменшення залишкової вартості;
4) кумулятивного;
5) виробничого.
Треба зауважити, що підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, пе-редбачені податковим законодавством. Отже, шостим методом нарахування амортизації, є податковий.
Нарахування амортизації проводиться щомісячно. Під-приємства з сезонним характером виробництва річну суму амор-тизації нараховують протягом періоду роботи підприємства у звітному році.
Місячна сума амортизації при застосуванні методів змен-шення залишкової вартості, прискореного зменшення залишко-
вої вартості, прямолінійного та кумулятивного визначається діленням річної суми амортизації на 12.
Нарахування амортизації починається з місяця, наступно-го за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з мі-сяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.
Використовуючи дані наведеного прикладу, покажемо порядок визначення амортизації використовуючи зазначені ме-тоди щодо її розрахунку.
Приклад. Первісна вартість придбаного підприємством виробничого обладнання склала 81000 грн. На підприємстві бу-ло прийняте рішення про граничний термін експлуатації облад-нання — 4 роки, після чого в результаті фізичного і морального зношення, а також зміни технології буде закуплене нове облад-нання. Натомість через 4 роки підприємство планує отримати ви-ручку за використане обладання у розмірі 16000 грн. Виходячи із цього, вартість, яка підлягає амортизації, складає 65000 грн. (81000 - 16000 = 65000). За період експлуатації обладнання пла-нується випустити 130000 одиниць продукції, зокрема: 1 рік — 30000 штук, 2 рік — 40000 штук, 3 рік — 40000 штук, 4 рік — 20000 штук.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Облік амортизації та зносу основних засобів і нематеріальних активів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок