Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України

Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України

Назва:
Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,65 KB
Завантажень:
380
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України


Прикордонне співробітництво як одна з форм міжнародної економічної інтеграції набуло осо-бливої актуальності у процесі активізації зовнішньоекономічної діяльності країн СНД. Воно не є магістральним напрямом їхнього інтегрування в європей-ські й азіатські економічні стр-уктури, проте відіграє важливу роль у формуванні економіч-ного простору цих кра-їн, особливо їхніх периферійно-прикордонних територій.
Економічний простір (ЕП) відбиває всю складність суспільно-економічних відносин і зба-ла-н-сованість різних секторів економіки. В епоху активного розвитку процесів глоба-лізації еко--номічний простір у найбільш узагальненому вигляді формується на чотирьох рівнях: гло-ба--льному, макрорегіональному, національному і регіонально-внутрішньодер-жавному. У пер-шо-му випадку світовий економічний простір поєднує національні еко-номіки всіх 190 не-за-леж-них держав. На макрорегіональному рівні ЕП відбиває тери-торіально-економічні відносини, що склалися у великих міждержавних макрорегі-онах і поєднують близькі за транспортно-ге-ографічним положенням, історичними особли-во-стями розвитку чи етнонаціональними ха-рактеристиками територіально сусідні кра-їни: Європейського Союзу, Близького Схо-ду, Північно-Американського макрорегіону тощо. Економічний простір національного рівня відо-бра-жає суспільно-економічні відно-сини, збалансованість різних секторів і ланок економіки кож-ної конкретної країни. Четвертий регіонально-внутрішньодержавний рівень відбиває ЕП сфор-мованих у країні природно-господарських цілісностей – регіонів. Причому під регіонами в даному випадку розумі-ються як одиниці територіально-адміністративного поділу, що є спе-цифічними в кож-ній державі, так і таксони її інтегрального економічного районування.
В основі формування ЕП кожного з названих рівнів територіальної організації люд-ського спі-втовариства лежать процеси територіального поділу праці й економічного інтегрування.
Визнаючи специфічні закономірності й особливості формування економічного просто-ру на кожному з вищеназваних рівнів, вважаємо за необхідне виділити як пріоритетні два з них: гло-бальний і національний.
Існування в ХХІ столітті світового економічного простору як складного поля взаємо-дії чи-сленних і різнохарактерних процесів економічного розвитку країн, формування світових і ма-крорегіональних ринків капіталу, інновацій, інформації, товарів, послуг, функціонування най-більших транснаціональних корпорацій тощо є загальновизнаним. Глобалізація економічного розвитку стає найважливішою закономірністю, що визначає формування загальних проблем існування людства і має значний вплив на імперативи економічної політики всіх країн. Світовий досвід останніх років чітко продемонстрував як позитиви, так і негативи гло-балізації, їхній неоднозначний вплив на світовий розвиток. Позитивні глобалізаційні процеси по-в’язані з гуманізацією суспільного розвитку країн, демократизацією політичних інституцій, під-вищенням продуктивності суспільної праці на основі міжнародної економічної інтеграції то-що. Найбільш яскраво, на нашу думку, проявилися позитиви глобалізації в результаті прий-нят-тя світовим співтовариством Кон-цепції стійкого, соціально, економічно і екологічно зба-лансованого розвитку для збере-ження нормальних умов життєдіяльності нинішнього і прийдешнього поколінь.
У той же час глобалізація несе в собі серйозні негативи. Вони пов’язані з різким по-си--ленням “не-рівності” у соціально-економічному розвитку країн, із деформацією меха-нізмів ринку, на-рощуванням нееквівалентного обміну між країнами, примусовим розши-ренням масштабів не-ефективного використання ресурсів на користь окремих розвинених країн і найбільших тран-снаціональних корпорацій менш розвиненими країнами і погір-шен-ням умов життя насе-лення в останніх. Така глобалізація знецінює зусилля ООН, спря-мовані на політичну і вій-сько-ву стабілізацію у світі, призводить до економічного диктату певних країн і могутніх тра-нс-на-ціональних компаній, до деформації нормального конкурентного середовища на світових і ре-гіональних ринках, а значить – і до посилення територіальних диспропорцій у світовому еко-номічному просторі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Прикордонне співробітництво і формування економічного простору України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок