Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Ситуаційна задача

Ситуаційна задача

Назва:
Ситуаційна задача
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,11 KB
Завантажень:
497
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Ситуаційна задача


Завдання
Проаналізуйте фінансовий стан підприємства, а саме:
1) Проведіть вертикальний та горизонтальний аналіз балансу підприємства, представте графічну інтерпретацію.
2) Здійсніть оцінку:
а) ліквідності активів;
б) оборотності активів;
в) доходності (прибутковості фірми);
г) управління заборгованістю;
д) фінансової стабільності.
3) Здійсніть діагностику підприємства, щодо можливого банкрутства, використавши індекс Альтмана.
4) Зробіть висновки.


Горизонтальний аналіз передбачає визначення абсолютних і відносних змін різних статей звітності у порівнянні з попереднім періодом.
Таблиця 1 – Баланс на 2007 рік
Актив | код | На початок року | На кінець року | Абсолютний показник | Відносний показник
1. Необоротні активи 
Нематеріальні активи  | 12 | -12 | 0,00
Незавершене будівництво | 20
Основні засоби  | 57,7 | 55,4 | -2,3 | 0,96
Довгострокові фінансові інвестиції: 
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | 12 | 12
інші фінансові інвестиції | 45
Довгострокова дебіторська заборгованість | 50
Інші необоротні активи | 70
Усього за розділом 1 | 80 | 69,7 | 67,4 | -2,3 | 0,97
2.Оборотні активи 
Запаси: 
виробничі запаси | 100 | 12
незавершене виробництво | 120
готова продукція | 130 | 26,1 | 82 | 55,9 | 3,14
Товари | 140 | 12 | 12
Векселі одержані | 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 
чиста реалізаційна вартість | 160 | 321,7 | 460,5 | 138,8 | 1,43
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
з бюджетом | 170 | 1,6 | 62,5 | 60,9 | 39,06
за виданими авансами | 180 | 12
з нарахованих доходів | 190
із внутрішніх розрахунків | 200
Інша поточна заборгованість | 210 | 12
Поточні фінансові інвестиції | 220
Грошові кошти та їх еквіваленти: 
в національній валюті | 230 | 10,4 | 15,6 | 5,2 | 1,50
в іноземній валюті | 240
Інші оборотні активи | 250
Усього за розділом 2 | 260 | 383,8 | 644,6 | 260,8 | 1,68
3.Витрати майбутніх періодів | 270
Баланс | 280 | 453,5 | 712 | 258,5 | 1,57


Пасив | код | На початок року | На кінець року | Абсолютний показник | Відносний показник
1.Власний капітал     
Статутний капітал | 300 | 4,2 | 14 | 9,8 | 3,33
Пайовий капітал | 310
Додатковий вкладений капітал | 320 | 15,7 | 15,7 | 0
Інший додатковий капітал | 330 | 12
Резервний капітал | 340 | 12
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 64,7 | 118,8 | 54,1 | 1,84
Неоплачений капітал | 360
Вилучений капітал | 370
Усього за розділом 1 | 380 | 96,6 | 160,5 | 63,9 | 1,66
2.Забезпечення наступних витрат і платежів 
Усього за розділом 2 | 430
3.Довгострокові зобовязання 
Довгострокові кредити банків | 440 | 12
Відстрочені податкові зобовязання | 460 | 12
Інші довгострокові зобовязання | 470
Усього за розділом 3 | 480 | 12 | 12 | 0 | 1,00
4.Поточні зобовязання 
Короткострокові кредити банків | 500 | 215 | 131,7 | -83,3 | 0,61
Векселі видані | 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 99,1 | 386,3 | 287,2 | 3,90
Поточні зобовязання за розрахунками: 
з одержаних авансів | 540 | 12 | 12
з бюджетом | 550 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1,00
з позабюджетних платежів | 560 | 12
зі страхування | 570 | 0,7 | 1 | 0,3 | 1,43
з оплати праці | 580 | 1,4 | 2 | 0,6 | 1,43
з учасниками | 590
із внутрішнх розрахунків | 600
Інші поточні зобовязання | 610 | 16,4 | 6,2 | -10,2 | 0,38
Усього за розділом 4 | 620 | 344,9 | 539,5 | 194,6 | 1,56
5. Доходи мабутніх періодів | 630    
Баланс | 640 | 453,5 | 712 | 258,5 | 1,57


Абсолютні і відносні зміни в статтях балансу зображені в додаткових стовпцях таблиці балансу. А графічна інтерпретація абсолютних змін окремо по статтях кожного розділу зображені на гістограмах.
Рис. 1 – Абсолютні зміни статей необоротних активів протягом звітного періоду
Як видно з даної гістограми, стаття нематеріальних активів протягом звітного періоду знизились до 0.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Ситуаційна задача

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок