Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Аналіз фінансової звітності

Аналіз фінансової звітності

Назва:
Аналіз фінансової звітності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,20 KB
Завантажень:
138
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Аналіз фінансової звітності
При аналізі фінансового стану застосовуються такі загальноприйняті методи, як:
1. Аналіз за допомогою коефіцієнтів.
2. Аналіз на підставі результатів попередніх років.
3. Аналіз на підставі даних галузевих показ-ників.
Розглядаючи запропоновану тему, у цій і по-дальших консультаціях ми приділимо увагу кож-ному з названих методів.
Отже,
Аналіз за допомогою коефіцієнтів
Цей метод дозволяє вивчити такі важливі ас-пекти фінансового стану і результатів діяльності підприємства, як: ліквідність, довгострокова платоспроможність, рентабельність, становище на ринку цінних паперів. Метод заснований на оцінці перелічених аспектів, яку здійснюють за допомо-гою фінансових коефіцієнтів, розрахованих на підставі даних, які наведені у формах фінансової звітності.
Узагальнену інформацію про коефіцієнти, які найчастіше розраховуються при аналізі вищезга-даних аспектів, можна подати у вигляді схеми:
Оцінка ліквідності підприємства
Ліквідність означає здатність перетворити ак-тив на гроші швидко і без втрат його ринкової вартості.
Оцінюючи ліквідність підприємства, аналізують його здатність своєчасно і в повному обсязі по-гасити поточні зобов'язання - короткострокову кредиторську заборгованість.
При оцінці ліквідності розраховують:
1. Коефіцієнт поточної ліквідності
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності
4. Коефіцієнт обіговості запасів
5. Коефіцієнт обіговості дебіторської забор-гованості
6. Коефіцієнт обіговості кредиторської забор-гованості
Перші три коефіцієнти, які розраховуються на підставі даних форми №1 "Баланс" шляхом порівняння поточних активів і поточних зобов'язань підприємства, характеризують достатність поточ-них активів для погашення боргів протягом року. Четвертий, п'ятий і шостий коефіцієнти розрахо-вуються на підставі форми № 1 "Баланс" і форми № 2 "Звіт про фінансові результати". Ці коефі-цієнти дозволяють оцінити ефективність викори-стання активів.
Розглянемо склад поточних активів і поточних зобов'язань.
Поточні активи - це активи, які постійно обер-таються у процесі господарської діяльності підприємства. До поточних активів відносяться:
1. Оборотні активи Згідно з П(С)БО 2 "Ба-ланс" оборотні активи - це грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або спожи-вання протягом операційного циклу або протя-гом 12 місяців з дати балансу. Облік цих активів відповідно до Інструкції № 291 ведеться на ра-хунках класу 2 "Запаси" і класу 3 "Засоби, розрахунки та інші активи". У Балансі вони відобра-жаються в рядках 100 - 260 розділу II Активу.
2. Витрати майбутніх періодів. Віднесення витрат майбутніх періодів до поточних активів пояснюється таким незважаючи на те що це витрати, оплачені наперед, тобто здійснені за-ради отримання прибутку, очікуваного в майбутньому, цілком імовірно, що частина цього при-бутку може бути отримана протягом одного року або операційного циклу підприємства Таким чи-ном, витрати майбутніх періодів зберігають гро-шові кошти підприємства.
Згідно з вимогою пункту 13 МСБО 13 "Подан-ня поточних активів і поточних зобов'язань" се-ред статей, що включаються до складу поточних активів, повинні бути витрати майбутніх періодів, які, як очікується, будуть повністю використані (списані) протягом одного року починаючи з дати балансу.
Відповідно до Інструкції № 291 витрати май-бутніх періодів ураховуються на однойменному рахунку 39 і згідно з П(С)БО 2 відображаються в розділі III Активу Балансу, у рядку 270. Прикла-дом таких витрат є витрати, пов'язані з підготов-чими роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів, опла-чені авансом орендні платежі, оплата страхового поліса, передплата на газети, журнали, періодичні і довідкові видання та ін.
Отже, у рядку 270 Балансу у складі витрат майбутніх періодів ураховуються витрати, які підлягають списанню як протягом 12 місяців з дати балансу, так і в більш пізній час.
Доречно нагадати, що статті Балансу, які вклю-чають активи або зобов'язання, що підлягають використанню (погашенню) як протягом періоду менше 12 місяців з дати балансу, так і у більш тривалий період часу, повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності в тій їх частині, яка буде використана (погашена) протягом тер-міну, що перевищує 12 місяців з дати балансу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Аналіз фінансової звітності

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок