Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання

Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання

Назва:
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,65 KB
Завантажень:
115
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання


Метою діяльності будь-якого підприємства в ринковому середовищі є підвищення конкурентоспроможності, яка є джерелом прибутковості і забезпечує перемогу над суперниками. У сучасний період, що характери-зу-ється нестабільністю економічних, політичних, соціальних умов, до-сяг-нен-ня такої мети набуває особливого забарвлення: внаслідок монополізації процесів виробництва та збуту в колишньому СРСР підприєм-ства, що часто не мають вітчизняних аналогів власного товару, повинні змагатися за покупця із закордонними виробниками, що мають сильні позиції не лише в своїй країні, але й на міжнародних ринках.
Вітчизняний монополізм має інші витоки, ніж у розвинених кра-ї-нах. Якщо домінуюче становище фірми в США чи в Європі часто є при-род-ним наслідком агресивної політики, спрямованої проти конкурен-тів, і пе-ремога у протистоянні є показником більш ефективної діяльності фір-ми-пе-реможця, то у постсоціалістичних країнах монополізм насаджувався директивними методами, він є штучним, не ринковим [8, 11–37].
Звичайно, за дванадцять років незалежного політичного курсу на-шої держави укра-їнські виробники змогли реалізувати багато позитивних пе-ре-думов в боротьбі за вижи-вання, що витікають із вигідного гео-гра-фіч-ного розташування країни, сприятливих при-род-но-кліматичних умов, си-ль-ної наукової бази. Але екстенсивні фактори розвитку з часом виче-р-пу-ють-ся, тому потрібний перехід на якісно новий ступінь самовираження і са-мо--роз--витку, який дасть можливості збільшувати кількість високорентабель-них підпри-ємств, не обмежуючись лише харчовою, легкою промисловістю, сфе-рою торгівлі чи бу-дів-ництва. У цьому напрямі першим кроком є звернення до науково обґрунтованих теоретичних методів коректної еко-но-мічної поведінки, яка реалізується через активізацію маркетингової ді-яль-ності, орієнтацію на інноваційний розвиток, диверсифікацію діяль-ності фір--ми і ставить за мету ослаблення позицій існуючих конкурентів, запобігання по---я-ві нових суперників і стимулювання реалізації внутрішнього потенціа-лу підприємства.
На жаль, проблемі монополій приділялась недостатня увага у віт-чи-зня-ній-літературі, розвивався лише марксистський погляд на кон-цен-тр-а-цію та централізацію капіталу, водночас ігнорувалися переваги мар-жи-на-ль-ного аналізу та кращі досягнення визнаних світових теоретиків (Дж. Ро-бінсон, Е. Чемберлін, П. Самуельсон). В останнє десятиліття зростаючий інтерес до процесу перетворення досконалого конкурентного ринку у недос-кона-лий, і навпаки, проявився у роботах Ю.І. Пилипенко[6], А.І. Ігнатюк [3], Г.М. Фи-люк [8].
Згідно з твердження Е. Чемберліна, кожне підприємство, яке вироб-ляє унікальний продукт на ринку диференційованих товарів та послуг, має в своїх руках певну монополь-ну владу. Ступінь унікальності товару виз-на-чає межу, до якої підприємство може збіль-шувати або зменшувати ціну власного товару [5, 11–20]. Тому монопольну владу ми визначимо як ступінь практичного контролю, який мають фірми над своїми цінами. Якщо невеликі зміни в ціні призводять до значного зменшення кількості то-вару, який покупці погоджуюься купити, то така компанія має невелику мо--но-польну владу або не має її вза-галі. Якщо зміна в ціні майже не впли-ває на обсяги виробництва, то ця фірма має біль-ший практичний вибір що-до ціни власного товару, а отже, має більшу монопольну владу [1, 3–7].
Коли говорять про ступінь монополізації ринку, звичайно мають на увазі силу ринкової влади окремих підприємств, присутніх на цьому ринку [2, 7–8]. Такого поняття, як ”абсолютна (необмежена) монопольна влада”, не існує взагалі. З одного боку, існує дуже мало економічних благ, у яких немає замінників. З іншого – усі споживчі товари є вза-ємозамінними в тому розумінні, що вони конкурують за гроші покупців. Ринковою вла-дою можна володіти лише певною мірою і вона залежить від еластичності попиту, кількості підприємств на ринку й особливостей їхньої ринкової поведінки, причому:–
чим більша еластичність попиту, тобто чим чутливіші споживачі до зміни цін, тим менша монопольна влада; –
чим більше фірм діє на конкретному ринку, тим менша монопольна влада однієї конкретної фірми;–
чим сильніша реакція конкурентів на збільшення ціни певною фірмою, тим менше стимулів до таких змін, тим менша монопольна влада.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок