Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери

Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери

Назва:
Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,05 KB
Завантажень:
82
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери


Проблемам формування і проведення ефективної бюджетної політики належить чільне мі-сце при визначенні темпів та напрямів розвитку суспільства й економіки. Загалом, ця політика зу-мовлює реальний потенціал держави та її можливості. В умовах трансформації українська еко-номіка повинна максимально ефективно використати інструменти бюджетно-податкової по-літики. Це дозволить збалансувати основні макропропорції, а в перспективі акумулювати та спрямувати державні кошти по пріоритетних галузях економіки для забезпечення стабільності еко-номічного зростання. Держава впливає на розподіл і перерозподіл доходів громадян, на змі-н-и у доходах, споживанні та обсягах валової доданої вартості, виробленої у економіці. Через фіскальні механізми здійснюється вплив на структурну та промислово-інноваційну по-літику. При цьому оцінка та прогнозування доходів і витрат бюджету є основними елементами в державному програмуванні стабілізації та забезпеченні економічного зростання. Стан де-р-жа-в-ного бюджету має досить вагомий вплив на реальну економіку, тому надзвичайно ва-ж-ли--вими стають питання наукового передбачення та оцінки впливу різних варіантів по-дат-ко-во-бюджетної політики на макроекономічну ситуацію у країні в цілому та на стан державного бю-джету зокрема.
Попри певну невизначеність, притаманну процесу прогнозування, розробка ін-стру-мен-та-рію для здійснення прогнозування бюджетних показників на середньострокову перспективу є надзвичайно важливим завданням, розв’язання якого дозволяє розробити та оцінити вплив різ-них варіантів податково-бюджетних та загальноекономічних заходів на роз-виток державних фі-нансів, оцінити необхідні масштаби стабілізації бюджету та вибрати оптимальні заходи, спря-мовані на досягнення такої стабілізації.
Як показує світовий досвід, при розробці моделей бюджетних процесів використовуються різ-номанітні підходи та методи, зокрема метод деталізованого моделювання; метод ви-ко-ри-ста-н-ня фактичної ставки оподаткування; метод визначення еластичності податків; метод про-по-р-ційного коригування тощо. В останні роки все більше дослідників ввідають перевагу еко-но--метричним методам моделювання процесів бюджетної сфери, зокрема системним, си-му-ль--тативним. Це пов’язано з тим, що бюджетна сфера є досить складним об’є-к-т-ом, який може бу-ти описаний сукупністю характеристик, пов’язаних балансовими, фу-н-кці-о-на-льними та сто-ха-стичними співвідношеннями, роздільне прогнозування яких є не-ко-рек-тним. Крім того, на ос-нові симультативних систем рівнянь можуть бути отримані варіанти про--гнозу для широкого ді-апазону початкових умов та припущень, а також може бути ре-а-лі-зо--вано сценарний підхід до отримання прогнозу основних макропоказників, який дозволяє фор-мувати науково обґрунтовану бюджетно-податкову політику з урахуванням всіх можливих на--слідків. Тільки сис-те-мне моделювання процесів бюджетної сфери дозволяє врахувати вза-є-мо--пов’язаність її по-каз-ників, оцінити як прямі, так і зворотні залежності, отримати прогнози за--лежно від різних ва-ріантів розвитку.
Побудова макромоделі бюджетної сфери є складним ітераційним процесом, який ор-га-ні-ч--но поєднує чотири етапи: розробку, діагностування, корегування моделі, побудову та про-г-равання сценаріїв [10].
Перший етап є найбільш відповідальним. Саме на цьому етапі потрібно розробити логічну схе-му взаємозв’яків системи економічних показників бюджетної сфери; сформулювати фо-р-малізовану модель та оцінити її параметри. Після оцінки параметрів розробленої моделі пе-реходять до другого етапу моделювання – етапу діагностики. Процес діагностики скла-да-ється з перевірки моделі на відтворення фактичних даних, на якість прогнозної придатності та на здатність адекватної реакції на шоки в економіці. Тільки після отримання по-зитивних результатів етапу діагностування модель можна використовувати для про-гно-зу-ван-ня від-по-від-них показників системи та програвання сценаріїв економічного розвитку при різних ва-рі-ан-тах бюджетно-податкової політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Сценарний підхід до прогнозування макропоказників бюджетної сфери

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок