Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства

Загрузка...

Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства

Назва:
Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,52 KB
Завантажень:
24
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства
Функціонування оборотних коштів розпочинається з моменту їх формування і розміщення. Раціональне розміщення як складова уп-равління оборотним капіталом має певні особливості не лише в різ-них галузях, а навіть і на різних підприємствах однієї галузі. Визна-чальними тут є такі чинники: вид господарської діяльності, обсяг виробництва; рівень технології та організації виробництва; термін виробничого циклу; система постачання необхідних товарно-матеріальних цінностей і реалізації продукції та ін.
Залежно від розміщення, умов організації виробництва й реалі-зації продукції, оборотні кошти мають різний рівень ліквідності, а отже, і ризику використання.
Практика господарювання підтверджує, що найбільш ліквід-ними і з найменшим ризиком вкладення є кошти в касі, кошти на розрахункових і валютних рахунках в установах банку та цінні папери.
Менш ліквідною частиною з певним ризиком вкладення вважа-ється відвантажена продукція і дебіторська заборгованість. Остання, у свою чергу, може бути менш чи більш ліквідною. Це стосується строкової і простроченої дебіторської заборгованості щодо відван-таженої продукції.
Найменш ліквідними і з найбільшим ризиком вкладення є мате-ріальні оборотні кошти в незавершеному виробництві; у витратах майбутніх періодів; у виробничих запасах; у готовій продукції (що її не відвантажено). Це пояснюється тим, що саме ця частина оборот-них коштів найбільш віддалена від моменту реалізації і більше під-лягає впливу змін кон'юнктури ринку, інфляційних процесів тощо. Отже, ліквідність поточних активів с головним фактором, який виз-начає ступінь ризику вкладання оборотних коштів.
Ступінь ліквідності в цілому оборотних активів і кожної їх групи визначається як відношення відповідної частки оборотних активів до короткострокових зобов'язань.
Найчастіше в практиці застосовуються такі показники:—
коефіцієнт забезпечення власними коштами (К3.к) (коефіцієнт автономії Ка);—
коефіцієнт покриття (Кп);—
коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс л )*
Перший показник (Кзк) визначається як відношення різниці між обсягами власних та прирівняних до них коштів (підсумок розділу І пасиву балансу) і фактичною вартістю основних засобів та інших позаоборотних активів (підсумок розділу І активу балансу) до фак-тичної вартості наявних у підприємства оборотних засобів — вироб-ничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, гро-шей, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів (підсумок II і III розділів активу балансу).
де К3.к — коефіцієнт забезпечення власними коштами; Вк — вла-сні кошти, грн.;
Е0 к — загальна сума вартості оборотних коштів, грн.
Коефіцієнт характеризує наявність власних оборотних коштів, необхідних для фінансової стабільності підприємства, його незале-жності від позикових коштів. Якщо значення коефіцієнта спадає нижче за 0,1, підприємство е неплатоспроможним. Зростання коефі-цієнта проти минулого періоду свідчить про підвищення фінансової незалежності та зниження ризику фінансових вкладень.
Коефіцієнт покриття (Кп) — це найбільш узагальнюючий показник ліквідності балансу. Визначається як відношення всіх поточних активів підприємства (підсумки II і III розділів активу балансу) до суми корот-кострокових зобов'язань (підсумки II і III розділів пасиву балансу).
де Кп — коефіцієнт покриття;
еп а — сума усіх поточних активів, грн.;
екз — сума короткострокових зобов'язань, грн.
Цей коефіцієнт характеризує достатність оборотних коштів під-приємства для погашення його боргів протягом року. Уважають, що його рівень у межах 2,0 — 2,5 є прийнятним. Він показує, скільки грошових одиниць активів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зобов'язань. Коли Кп стає меншим за 1, 0, струк-тура балансу вважається незадовільною, а підприємство — непла-тоспроможним.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабсл) визначається як від-ношення суми грошових засобів та короткострокових фінансових вкладень підприємства (III розділ активу балансу) до короткостро-кових зобов'язань (підсумки II і III розділів пасиву балансу).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок