Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції

Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції

Назва:
Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,43 KB
Завантажень:
312
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції


Перехідний етап української економіки повинен досягти стратегічної мети ство--рення ринкової соціально-орієнтованої економіки, де “внутрішній ринок є чин--ником довгострокового економічного зростання” [1]. Тому розвиток внут-ріш-нь-ого ринку вимагає виваженої державної промислової політики, яка враховує прі-оритети розвитку окремих “критеріальних ринків” [1] та секторів економіки. На цьому етапі розвиток ринку машинобудівної продукції є визначальним, адже ма-ш-инобудування забезпечує в першу чергу реалізацію ресурсо- і енер-го-збе-рі-га-ю-чих технологій у галузях реального сектору економіки, забезпечує технологічне пе-ре-осна-щення і автоматизацію промислових підприємств.
Виробники машинобудівної продукції за останні десять років стикнулися з ря-дом проблем, зокрема: розрив господарських зв’язків, зменшення серійності ви-роб-ництва, зниження платоспроможності споживачів, стрімко змінююча кон’юн-к-ту-ра ринку високотехнологічних товарів і технологій, економічна інтервенція за-ру--біж-них компаній, відсутність дієвих механізмів захисту вітчизняного ринку то-щ-о.
Тенденція зростання загальних обсягів виробництва в машинобудуванні ви-ник-ла лише у 2000–2001 рр. (відповідно 16,8і 18,8і зберігалася в першому та другому кварталах 2002 р. (відповідно 8,7і 3,4Такий позитивний ре-зуль-тат, безперечно, має системне походження. Він є наслідком комбінованої взаємодії ря-ду внутрішніх і зовнішніх факторів, які задіяли наявні ресурси зростання. По-зи-ти-вні зміни перш за все пов’язані:
з сприятливою світовою економічною кон’юнктурою і зростанням дохо-дів в експортоорієнтованих галузях (в основному у чорній металургії та хімічній про-мисловості), які в свою чергу спричинили зростання внутрішнього плато-спро-мож-ного попиту на промислову продукцію, утому числі і продукцію маш-ино-бу-ду-вання;
з тим, що підприємства, орієнтовані на внутрішній ринок завдяки підви-ще-н-ню внутрішнього платоспроможного попиту з боку базових галузей збіль-ши-ли загальні обсяги виробництва та реалізації продукції, що призвело до за-га-ль-но-го пожвавлення та розширення внутрішнього ринку.
Системні зміни задіяли ресурси та резерви зростання, які дозволили збіль-ши-ти обсяги виробництва та реалізації продукції машинобудування, що в свою че-р-гу призвело до зростання прибутків, які направлялись на розширення внут-ріш-нь-о-го попиту, більш повного задіяння наявних потужностей – потужний за своїми мож-ливостями науково-технічний та виробничий потенціал машинобудування у стру-ктурі продукції промисловості склав у 2001 р. 12,2; зростання грошових роз-рахунків та зменшення обсягів реалізації продукції на бартерних умовах (у 2000 р. на 13,0як наслідок, у галузі збільшилася оборотність дебіторської (у 2001 р. у 21,5 раза порівняно з 1998 р.)*, кредиторської заборгованості (в 2001 р. у 31,8 раза порівняно з 1998 р.)* та оборотності матеріальних оборотних коштів (з 1,26 у 1998 р. до 2,11 у 2001 р.)*; покращання ділової активності підприємств – за ра-хунок збільшення виручки від реалізації, підвищилась загальна оборотність ка-пі-талу машинобудівної галузі (з 0,25 у 1998 р. до 0,5 у 2001 р.)*.
Суттєву роль у зростанні обсягів виробництва в машинобудуванні відіграли змі-ни в законодавстві щодо реструктуризації заборгованості та оподаткування: у трак-торному та сільськогосподарському машинобудуванні – “Про списання та ре-стру-ктуризацію податкової заборгованості платників податків – підприємств тра-к-то--ро-будування та комбайнобудування”; в автомобільній промисловості – “Про сти-мулювання виробництва автомобілів в Україні”; в суднобудівній про-ми-с-ло-во-с-ті – “Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Украї-ни”; космічної галузі – “Про державну підтримку космічної діяльності” та ін. Про-те в структурі загальному ВВП країни внесок виробництва машин та устаткування не достатній – у 2000 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Захист внутрішнього ринку як основа стратегії довгострокового інноваційного розвитку ринку машинобудівної продукції

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок