Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

Назва:
Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,09 KB
Завантажень:
205
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
План

Вступ …………………………………………..……………………………….………2

1. Необхiдність участі банківських кредитів у складі фінансовіх ресурсів підприємства…………………………………….…………………………….………..3

2. Кредитування підприємства в оборотнi засоби i в основнi засоби…...……….6

3. Проценти за кредит…………………..…………… ………………………….….9

4. Задача………………………………………………….………………….………10

Заключеня……………………………………………………………………………..12

Список використаноï лiтератури…..……………………………………..………….13

ВСТУП

В останні роки в Україні відбулися і відбуваються глибокі економічні зміни, зумовлені процесами розбудови ринкової економіки. За роки, що минули від початку ради­кального реформування адмі­ністративно-командної еконо­міки, значною мірою трансфор­мувалися умови функціону­вання всіх складових ланок економіки, в тому числі і в пер­шу чергу — сфера фінансових відносин у суспільстві. Це по­в'язано з появою значної кіль­кості підприємств, заснованих на недержавних формах влас­ності, докорінною зміною сис­теми ціноутворення, бюджетної системи, а також систем оподат­кування, кредитування і розра­хунків, певним розвитком рин­кової інфраструктури у сфері фінансово-кредитних відносин (створення комерційних бан­ків, фондових бірж, страхових компаній, інвестиційних фон­дів, інших фінансових інститу­цій), запровадженням на під­приємствах усіх форм власності податкового обліку (паралельно з бухгалтерським обліком). По­при всі труднощі і суперечності перехідного періоду, міцніє і на­буває цілісності й адекватності стосовно нових економічних реалій правова база фінансово-кредитних відносин у суспіль­стві.

1. НЕОБХІДНІСТЬ УЧАСТІ БАНКІВСЬКИХ КРЕДИТІВ

У СКЛАДІ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ринкові умови господарю­вання породжують об'єктивну необхідність використання суб'єктами підприємницької діяльності позичених фінансо­вих ресурсів поряд із власними коштами, які є у їх розпоряд­женні, тобто поряд зі статут­ними, резервними, амортиза­ційними та іншими фондами цільового призначення. За пи­томою вагою перше місце серед позичених ресурсів у більшості підприємств займає банківський кредит.

Крім банківського кредиту, у складі позичених фінансових ресурсів підприємств усіх галу­зей народного господарства значне місце посідає кредиторська заборгованість усіх видів, яка виникає у розрахунках з іншими юридичними і фізич­ними особами, постачальника­ми, покупцями, бюджетом, органами соціального страху­вання, позабюджетними фон­дами, а також у розрахунках з робітниками і службовцями підприємства. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» кваліфікує части­ну кредиторської заборговано­сті, залученої до складу позиче­них фінансових ресурсів, як то­варний кредит і кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики. Вони являють собою дві форми позабанківського кредиту.

Товарний кредит — виникає у розрахунках за мате­ріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Вони передаються у власність підприємства-боржника на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент. Товарний кредит передбачає передання права на товари (результати робіт, послуг) покупцю у момент підписання договору або в момент фактичного отримання товарів (робіт, послуг), незалежно від часу погашення заборгованості. У відношен­нях товарного кредиту кожний суб'єкт підприємницької діяльності має право виступати або як кредитор, або як одержувач кредитів. Поширеною формою одержання то­варного кредиту є видача підприємством векселів своїм постачальникам.

Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики, — це кошти, які залучаються підприємством-боржником від інших юридичних або фізичних осіб шля­хом випуску (емісії) і продажу облігацій згідно з діючим законодавством.

Вищезгаданим законом України в господарський лек­сикон введене також поняття «фінансовий кредит». Під фінансовим кредитом розуміється надання коштів бан­ком-резидентом, іноземним банком (банківською устано­вою), небанківською фінансовою установою у позику на визначений термін для цільового використання та під відсотки. Правила надання фінансових кредитів встанов­люються Національним банком України (стосовно кредитів, що надаються комерційними банками, тобто банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів Украї­ни (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Розрахунок строкiв одержання, погашення банківського кредиту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок