Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків

Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків

Назва:
Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,64 KB
Завантажень:
66
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків


Портфельна теорія інвестицій бере початок з 1952 року, ко-ли з’явилася стаття Гарі Марковіца під назвою “Вибір пор-тфе-ля”[1 ]. У ній уперше була запропонована модель формування оп-ти-мального портфеля цінних паперів. Головною заслугою Г. Марковіца є запропонована теоретико-вірогід-нісна формалізм-ція категорій дохідності і ризику, що дозволило перекласти за-да-чу вибору оптимальної структури портфеля на математичну мо-ву. Г. Марковиць фактично сформулював задачу інвестиційної оп--ти-мізації, математична база для якої була отримана ще на по-ча-т-ку ХХ сторіччя в роботах Дж. фон Неймана, а згодом удос-ко-на-ле-на та застосована до вирішення емпіричних завдань В. Леонтьєвим, Л. Канторовичем та Дж. Данцигом.
У цій роботі пропонується підійти до проблеми визначення оп-тимальної структури інвестиційного портфеля з урахуванням транзакційних витрат (далі – ТВ) інвестора. Сутність такого під-хо-ду полягає в тому, що визначення оптимальної структури пор-тфе-ля пропонується здійснювати з урахуванням аналізу розміру ТВ ін-вестора, які він несе внаслідок ведення своєї професійної ді-я-ль-но-сті на ринку. Мета роботи – показати, щооптимальний склад ін-ве-стиційного портфелю з урахуванням ТВ відрізняється від ст-ру--к-ту-ри інвестиційного портфеля, в якому ТВ не враховані.
Нижче буде показано, що ТВ накладають додаткові об-ме-же-н-ня при розв’язанні задачі оптимізації, що призводить до істот-них змін її кінцевого результату.
Щодо категорії ТВ, то потрібно зазначити, що вона відносно недавно введена у пред-метну область економічної науки. У фу-н-да--ментальних роботах Рональда Коуза ] та Дугласа Норта ] роз-крита економічна сутність ТВ та їх вплив на перебіг економ-іч-них процесів у ринковому механізмі.
Досить часто при відтворенні теоретичних мо-де--лей ре-аль-них об’єктів доводиться нехтувати впливом деяких сил. На-при--к-лад, у фізиці при визначенні законів руху фізичних систем нех-ту-ють силою тертя. В економіці при дослідженні різно-ма-ніт-них гос-по-дарських процесів з предметної області аналізу елі-мі-ну-вали вплив ТВ. Однак, як довели Р. Коуз та Д. Норт, це істотно зме-н-ши-ло ступінь відповідності теоретичних моделей об’єк-тивній реа-льності, що в свою чергу призвело до спотворених уяв-лень про динаміку економічних систем та, як наслідок, – прий-ня-т-тя неадекватних управлінських рішень. Д. Но-рт зазна-чає, що ”алло-кация ресурсов, предусматриваемая неоклассической пара-ди-г-мой, возможна только при отсутствии транзакционных издержек; при позитивных транзак-ционных издержках структуры, свя-з-а-н-ные с обеспечением прав собственности, оказывают влияние на ал-ло-кацию, с. 46].
ТВ, за Д. Нортом, – це видатки здійснення, реалізації угод та обміну, с. 48]. Р. Коуз трактує їх більш широко – “издержки сбо-ра и обработки информации, издержки проведения переговоров и при-нятия решения, издержки контроля и юридической защиты вы-по-л-нения контракта”, с. 19].
З ТВ тісно пов’язані терміни: “ринковий інститут” та “ефе-к-тив-ність ринку”. Ефективні ринки з’являються за умови функці-о-н-ування інститутів, а ступінь ефективності вимірю-ється розміром ТВ. Зв’язок між ефективністю ринків і розміром ТВ зворотний, то-бто чим менші ТВ, тим більш ефективні ринки. Аналіз ТВ є невід’ємною складовою інформаційно-аналітичної підтримки прийняття інвестиційних рішень. Очевидно, що навіть без ура-ху-ва-н--ня розміру ТВ у задачі оптимізації порівняльний аналіз ТВ рі-з-них ринків надає інвес-тору достатньо інформації про ефективність того чи іншого ринку. З урахуванням лише результатів по-рівняльного аналізу ТВ інвестор може приймати адекватні рішення щодо ринку, на якому необхідно працювати, а також вибору інвестиційної стратегії.
Визначення точки беззбитковості. ТВ поділяються, як і будь-які інші видатки, на постійні та змі-н-ні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Оптимізація структури інвестиційного портфеля з урахуванням величини транзакційних видатків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок