Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки

Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки

Назва:
Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,32 KB
Завантажень:
391
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки


Політика переходу економіки України до фази ринкових реформ сприяла загостренню багатьох проблем, які існували як відкрито, так і у прихованій формі.
Однією з форм недосконалості української економіки стала проблема неплатежів, яка за сво--єю природою за певних умов дуже легко може перейти до стадії платіжної кризи. Так, у най-більш кризовому стані опинилась економіка України у 1992–1993 роках, роках відкритої де-централізації економіки та виходу вітчизняного ринку на принципово новий рівень розвитку. Са-ме платіжна криза стала головною перешкодою на шляху подолання економічної кризи в Ук-раїні, що у свою чергу вимагає наукового дослідження всіх чинників, які негативно впли-ва-ють на макроекономічну ситуацію у країні.
Питання щодо визначення особливостей розвитку інфляції в Україні та можливих шляхів її по-долання, особливо в аспекті впливу на неї з боку негрошових чинників, підіймалося в на--укових працях багатьох відомих українських вчених: Гальчинського А. [1], Гейця В.М. [2], Ко-рабліна С. [3], Найдьонова В.С. [4], а також у публікаціях багатьох відомих і ще тільки по-чи-на-ючих економістів і науковців.
Як економічне явище, політична криза – це такий стан економіки, коли перш за все має мі-сце дисбаланс у напрямах руху виробничого, торговельного та фінансового капіталів. Інші не-гативні явища, такі як: загальний спад виробництва, дефіцит державного бюджету, підвищення рі-вня безробіття на фоні високого рівня інфляції, погіршення соціального стану населення, не-виправдане різке коливання грошової маси, що перебуває в обігу, зростання дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств, інтенсивне падіння рівня купівельної спро-мо-ж-ності населення, тобто попиту, запровадження занадто високих ставок за кредит, експансія іно-земних валют на внутрішньому ринку, падіння загальних обсягів інвестицій у країну та ще ба-гато інших негативних явищ – все це є лише зовнішніми проявами глибинних протиріч між ф-о-рмами суспільного капіталу.
Але головним деструктивним і дестабілізуючим фактором виникнення та існування про-ти-річ між трьома формами суспільного капіталу, а саме виробничим, торговельним та фі-нансовим капіталами, фактором, який водночас є як причиною, так і наслідком кризового ста-ну економіки країни, є інфляція. Саме інфляція є найпершим симптомом та найчутливішим фак-тором загальної економічної хвороби у країні. Саме інфляція потребує детального нау-кового дослідження засобів і напрямів стримування темпів її зростання.
Історично обумовлена неможливість повного подолання інфляційних процесів не тільки не повинна стати перешкодою на шляху її стримування, а навпаки, повинна стимулювати по-шук нових форм і напрямів пристосування до неї за рахунок оптимального її рівня, який не ті-льки не заважатиме економічному прогресу, а, можливо, ще й сприятиме подальшому роз-витку економіки взагалі.
Головним серед функцій, які виконує держава, є регулювання розподілу та пе-ре-ро-з-по-ді-лу валового внутрішнього продукту між підрозділами виробництва, галузями еко-номіки, ад-міністративно-територіальними формуваннями та різними верствами населення.
У зв’язку з тим що рух валового внутрішнього продукту від створення до споживання від-бувається за допомогою грошових фондів, особливої уваги заслуговує процес мобілізації та використання бюджетних коштів та їх вплив на формування фондів споживання та на-гро-мад-ження. Саме це призводить до необхідності постійного удосконалення системи мобілізації до-ходів бюджету та їх раціонального використання, досягнення оптимального співвідношення між різними ланками бюджетної системи, а також забезпечення економічного та соціального роз-витку держави.
Запроваджені реформи в реальному секторі економіки України дозволили вже у 2000 ро-ці подолати негативну тенденцію щодо спаду реальних обсягів ВВП і досягти їх 6-від-соткового зро-стання. Це було наслідком підвищення внутрішнього попиту на продукцію вла-сного ви-ро--бництва, зростання темпів експорту товарів та послуг, стримання темпів ін-фля-ції, збільшення об-сягів інвестицій в основний капітал та інших дій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Негрошові чинники інфляційних процесів: передумови та наслідки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок