Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Нормативно-правове забезпечення прибутку та джерела його формування

Нормативно-правове забезпечення прибутку та джерела його формування

Назва:
Нормативно-правове забезпечення прибутку та джерела його формування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,05 KB
Завантажень:
60
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Нормативно-правове забезпечення прибутку
та джерела його формування”


1. Правове регулювання прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства
У Законі України «Про під-приємства в Україні» записано: «Підприємство — самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який ... здійснює ви-робничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного при-бутку (доходу)... На всіх підпри-ємствах основним узагальню-ючим показником фінансових результатів і господарської діяльності є прибуток (доход)». Цими нормативними положен-нями визначається роль і місце прибутку в економіці підпри-ємства.
Прибуток підприємства — це перевищення доходів від його діяльності над сумою ви-датків; він являє собою єдину форму його власних нагромад-жень. Податок на додану вар-тість і акцизний збір, які надхо-дять у складі виручки від реалі-зації продукції підприємств, являють собою форми центра-лізованих нагромаджень, у повній сумі надходять у розпо-рядження держави, формуючи значну частку прибуткової частини державного бюджету.
На відміну від ПДВ і акциз-ного збору, прибуток, що його одержують підприємства у сфе-рі виробництва товарів і послуг, хоч він також є одним із го-ловних джерел формування централізованих фінансових ресурсів держави, в значній своїй частині використовується тими підприємствами, які його одержали, на збільшення виробництва, реконструкцію і технічне переозброєння їх основних засобів, удоско-налення технології, матеріальне заохочення трудящих соціальний розвиток колективів.
Законодавство України, яке регулює господарську діяльність суб'єктів підприємництва і порядок організації бухгалтерського обліку і звітності, з одного боку, і систему оподаткування прибутку — з іншого, під «прибутком» визначає два різних економічних явища.
Згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», прибутком вважається сума валових доходів, тобто по суті доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних засобів і немате-ріальних активів. Аналіз складу валових доходів і валових витрат свідчить про те, що прибуток як об'єкт оподаткування являє собою досить умовну величину, яка відображає співвідношення між до-ходами і витратами підприємства за певний, законодавчо встановлений період оподаткування. Головна його особли-вість полягає в тому, що він безпосередньо не залежить від собівартості продукції, від різниці між виручкою від реалізації продукції і витратами на виробництво цієї про-дукції. Прибуток як об'єкт оподаткування визначається за даними спеціального податкового обліку, який не спів-падає з бухгалтерським обліком прибутку.
Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, що характеризує відносини, які складаються в процесі суспільного виробництва.
Поява прибутку безпосередньо зв'язана з появою категорії «ви-трати виробництва». Прибуток — це та частина вартості продукту, що реалізується підприємством, яка залишається після покриття ви-трат виробництва. Обособлення частини вартості продукції у вигля-ді витрат виступає в грошовому виразі як собівартість продукції.
Визначення економічної сутності прибутку, як і інших форм, що їх приймає національний дохід за його первинного розподілу і на-ступного перерозподілу, неможливе без правильного тлумачення сутності необхідного й додаткового продукту в суспільстві.
Необхідний і додатковий продукт — це категорії виробництва. Для з'ясування сутності цих категорій необхідно уточнити, що ле-жить в основі поділу чистого продукту на необхідний і додатковий. Згідно з економічною теорією це поділ часу праці, витраченої у сфері матеріального виробництва, на необхідний і додатковий.
Додатковий продукт — це вартість, створювана безпосеред-німи виробниками понад вартість необхідного продукту. Додат-ковий продукт властивий усім суспільно-економічним формаціям і є однією з важливих умов їхнього успішного розвитку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Нормативно-правове забезпечення прибутку та джерела його формування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок