Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень

Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень

Назва:
Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,26 KB
Завантажень:
183
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень


Реформування бюджетно-податкової системи України збіглося у часі з необхідністю роз-ро-бки нової моделі міжнародної взаємодії регіонів, побудованої на принципах економічного лі-бералізму. Розвиток національної економіки забезпечується стабільними надходженнями до державного бюджету, що передбачає скасування невиправданого перерозподілу коштів для підтримки відсталих регіонів, отже, загострюється проблема найбільш повної реалізації по--тенціалу окремих територій.
Сучасна наука трактує економічний процес не як стійку рівновагу, що автоматично вста-нов-люється, а як виникнення і укріплення асиметричної залежності між різнобічними ко-мбі-націями внутрішніх і зовнішніх факторів економічного зростання. З початку 80-х рр. минулого сто-ліття актуалізований територіальний аспект економічних досліджень, що викликано по-г-ли--бленням міжнародного поділу праці, зростанням ролі транснаціональних корпорацій та переходом виробничих систем промислово розвинених країн світу до п’ятого технологічного ук-ладу. Будь-яка країна характеризується нерівномірністю розвитку окремих регіонів. Рівень роз-витку територій визначається рядом економічних, політичних, історичних і соціально-ку-льтурних факторів. З посиленням процесів глобалізації принципово змінено підхід до ви-з-на-чення ролі регіональних чинників економічного зростання. Чітко виокремлюються дві не-ві-д’є-мні компоненти завдань регіональної політики: мобілізація ендогенних факторів розвитку та пошуки нових шляхів використання переваг міжрегіональної і міжнародної взаємодії. Осо-б-ливе значення при цьому має врахування об’єктивних чинників економічного зростання на ос-нові виявлення передумов мікроінтеграції виробничих або виробничо-фінансових систем, зда-тних ініціювати процес генерації, розповсюдження і реалізації інноваційних ідей (як тех-но-ло-гічних, так і організаційних), а також ситуативне використання переваг суб’єктивного аспекту, на-самперед використання сприятливого збігу політичних подій і законодавчих перетворень.
На нашу думку, корисно звернути увагу на сучасні теорії досягнення національної, ре-гі-о-на-льної і місцевої конкурентоспроможності, що є ядром на основі впровадження кластерної мо-делі розвитку економічної системи. Проблеми кластеризації економічних систем розглянуто у пра-цях численних зарубіжних і вітчизняних науковців (М. Портера, І. Левіна, Р. Нельсона, Н. Вонортаса, С. Соколенка та ін.). Проте питання формування
кластерів як форми реалізації по--тенціалу міжнародного співробітництва регіонів потребують конкретизації. Напрям дос-лід-ження схематично підпорядкований такій логіці: поповнення бюджетних надходжень до-ся-га-ється результативним та ефективним функціонуванням національної економіки, що, в свою че-ргу, забезпечується збалансованим розвитком її вертикальної (галузевої) та горизонтальної (те-риторіальної) складової. Отже, у площину вирішення проблеми поповнення державного бю-джету повинні входити завдання активізації економічного розвитку окремих регіонів, у то-му числі – за рахунок формування кластерів.
Кластер, або сітьова виробнича група є сукупністю близьких, географічно взаємопов’язаних ко-мпаній та взаємодіючих з ними установ, які спільно функціонують у певній сфері бізнесу. Са-ме кластери є фундаментом інноваційної економіки. Тісні контакти взаємопов’язаних фірм у межах кластерів становлять основу для інтенсифікації інформаційних потоків і генерації ін-новаційних ідей.
У 1990-х рр. ситуація на світових ринках значно загострилася. Зі зростанням інформації про ви-токи ризиків глобальної економіки значення міжнародних кластерів значно підвищується, ос-кільки їх формування сприяє стабілізації ділового партнерства та дозволяє накопичувати не-обхідну ”критичну масу” соціально-економічних та організаційно-технічних перетворень в окремих секторах господарських систем.
Загальна філософія утворення кластерів як локального, так і міжнародного масштабу мо-же бути визначена як намагання перетворити слабкі сторони на сильні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Кластерний підхід до реалізації транснаціональних проектів як фактор збільшення бюджетних надходжень

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок