Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України

Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України

Назва:
Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,51 KB
Завантажень:
303
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України


Власні фінансові ресурси суб’єктів господарської діяльності необхідно розглядати як фундаментальний елемент у системі підтримки ди-наміки інноваційних процесів. У структурі таких власних фінансових ресурсів під-приємств амортизаційні відраху-ван-ня складають стабільне джерело ресурсів, які підприємство мо-же використовувати як для про-сто-го, так і розширеного від-тво-ре-ння. У зв’язку з цими обставинами в науко-во-практичній літе-ра--турі багато уваги приділяється саме проблемі форму-ван-ня опти-мальної системи амортизаційних відрахувань]. Хоча даній про-блемі присвячена значна кіль-кість науково-практичних робіт, проте ще не існує спільної думки щодо її вирішення. За своє при-ро-дою амортизація завжди була тим фінансовим ресурсом, щодо виз-начення розміру якого іс-ну-ють майже протилежні думки. З од-ного боку, існує позиція фіс-кальних органів влади щодо міні-мізації амортизаційних відрахувань. З іншого – по-зи-ція під-при-єм-ців, які вважають доцільним поширення на всі сфе-ри д-і-я-ль--ності застосування приско-рених методів її обчислення.
Актуальність проблемної ситуації зумовлює необхідність глибокого аналізу її скла-дових, а також пошуку оптимальних шляхів її вирішення. У даній роботі не можна ви-світлити усі аспекти цієї суперечливої пробле-ма-ти--ки, однак навіть короткий ана-літичний огляд деяких її складових до-зво-ляє зробити власні вис-новки.
В Україні власні кошти підприємств на 80 % формують дже-ре-ла ін-ве-стицій. При цьому лише 11% таких коштів спрямову-єть-ся на освоєння нової продукції, решта – на капітальні вкладення. По-ряд з прибутком основним джерелом фінансового забезпеч-чен-ня іноваційних процесів на мікрорівні є амортизаційні відра-ху-ва-н-ня.
Згідно з П(С)БО “Основні засоби”[2] амортизацією вва-жа-єть-ся сис-те-матичний розподіл вартості, що амортизується, не-о-бо-ро--тних активів про-тя-гом строку їх корисного використання (ек-с-плу-атації). Вартість, що амор-ти-зується, – це первісна або перео-ці-не-на вартість необоротних активів за вирахуванням їх лі-кві-да-цій-ної вартості.
Водночас, згідно з Законом України “Про оподаткування при--бутку підприємств”, під терміном “амортизація” основних фон-дів і нема-те-рі-аль-них активів розуміють посту-пове віднесення вит--рат на їх придбання, виго-то-в-лення або покращання, на змен-шення скоригованого прибутку плат-ни-ка податку у межах норм амо-ртизаційних відрахувань.
Як бачимо, існує певна юридична колізія між нормами Закону України та П(С)БО . Закон трактує амортизацію як вит-ра--ти, що но-р-му-ють-ся, П(С)Б) – як розподіл уре-чевленої вар-то-сті. Так, статті зако-ну вказу-ють, що амортизації підлягають витрати на:–
придбання основних фондів і нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на при-д-бання племінної худоби та придбання, закла-дення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;–
самостійне виготовлення основних фондів для власних ви-ро-бничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної пла-ти працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фон-дів;-–
проведення усіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших ви-дів поліп–шення основних фондів;–
капітальні поліпшення землі, не пов’язані з будівництвом, а са-ме: іригація, осушення, збагачення та інші.
З 2004 року основні фонди підлягають розподілу за такими групами: –
група 1 -– будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини (квартири і місця загаль-но-го користування), вартість ка-пі-таль-но-го поліпшення землі; –
група 2 – автомобільний транспорт та вузли (запасні час-тини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електроме-ха-ні--чні прилади та ін-струменти, інше контор-ське (офісне) облад-на-н-ня, устаткування та при-ла-д-дя до них; –
група 3 – будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1, 2 і 4;–
група 4 – електронно-обчислювальні машини, інші машини для авто-ма--ти-чного оброблення інформації, їх програмне забе-з-пе-че-ння, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікро-фони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних то-варів (предметів).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Амортизаційна політика як ключовий елемент забезпечення інноваційного розвитку економіки України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок