Головна Головна -> Реферати українською -> Фінанси -> ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Назва:
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,96 KB
Завантажень:
269
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
”ПРОБЛЕМИ
ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ”
У сучасних умовах господарювання рівень кваліфікації спе-ціалістів с одним із найважливіших факторів, які впливають на економічний і соціальний розвиток країни. Становлення в Ук-раїні ринкових відносин, тісніша інтеграція країни із світовою економічною системою пов'язані з необхідністю змін в профе-сіональній структурі зайнятого населення, насамперед спеціа-лістів вищої та середньої кваліфікації.
Серед чинників, які впливають на рівень витрат на підго-товку кадрів, можна виділити: стан економічного розвитку країни, кількість спеціалістів, які потрібно підготувати у вищих і середніх навчальних закладах, тобто потребу галузей економі-ки у спеціалістах.
В Україні діють такі види вищих закладів освіти:—
університет — багатопрофільний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за широким спектром природничих, гуманітарних, техніч-них та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-природничими програмами всіх рівнів, мас розвинуту ін-фраструктуру наукових і науково-виробничих підприємств і установ;—
академія — вищий навчальний заклад освіти, який здій-снює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програмами усіх рівнів в окремо визначеній гаї уз і знань або виробництва, провадить фундаментальні та приклад-ні наукові дослідження, с провідним науково-методичним цен-тром і сфері своєї діяльності;—
інститут — вищий заклад освіти або підрозділ університету, академії, який здійснює підготовку фахівців з вищою ос-вітою за освітньо-професійними програмами всіх рівнів у пев-ній галузі науки, виробництва, освіти, культури та мистецтва. Провадить наукову та науково-виробничу діяльність.
Вищеназвані заклади належать до вищих закладів освіти III—IV рівнів акредитації.
До вищих навчальних закладів освіти належать також зак-лади освіти І і II рівнів акредитації. Це:—
коледж — вищий заклад освіти або структурний підроз-діл університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програма-ми бакалавра або молодшого спеціаліста з одного, кількох спо-ріднених напрямів підготовки або спеціальностей;—
технікум — вищий заклад освіти або структурний підроз-діл університету, академії, інституту, який здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-професійними програма-ми молодшого спеціаліста.
Слід відмітити, що за роки незалежності практично не від-булося зменшення кількісних показників розвитку вищих нав-чальних закладів освіти. Так, у порівнянні з 1985/86 навчаль-ним роком чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення збільшилася на 43,7 відсотка. А у порівнянні з 1991/92 навчальним роком — на 42,9 відсотка. Однак необхід-но відзначити, що чисельність студентів вищих навчальних зак-ладів 1—II рівнів акредитації на 10 тис. населення дещо змен-шилася, при цьому спостерігається значне збільшення чисельності студентів у вищих навчальних закладах ІІІ—IV рів-нів акредитації.
Динаміка чисельності студентів у розрахунку на 10 тис. на-селення представлена в таблиці 23.
Кількість вищих навчальних закладів також зростає, насам-перед за рахунок відкриття навчальних закладів недержавної форми власності. Мережа вищих навчальних закладів освіти за формою власності представлена у таблиці 24.
Джерелами фінансування витрат на підготовку кадрів є кошти державного та місцевих бюджетів, галузевих міністерств, відомств, організацій, кошти фізичних та юридичних осіб. Ос-новним джерелом фінансування с кошти державного та місце-вих бюджетів. Так, із загальної чисельності студентів вищих навчальних закладів 1 —II рівнів акредитації 503695 чоловік на
Таблиця 23 Чисельність студентів у розрахунку на 10 тис населення
Навчальний рік | Вищі навчальні заклади державної та недержавної форми власності за рівнями акредитації
І-ІІ | ІІІ-ІV
1985/86 | 159 | 157
1990/91 | 145 | 170
1991/92 | 142 | 168
1992/93 | 138 | 164
1993/94 | 121 | 159
1994/95 | 125 | 172
1995/96 | 119 | 178
1996/97 | 117 | 192
1997/98 | 104 | 220
1998/99 | 100 | 240
Таблиця 24 Вищі заклади освіти ті формою власності і рівнями акредитації
Кількість закладів | І-ІІ рівнів акредитації | III— IV рівнів акредитації
1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99
Всього
у тому числі: | 782 | 790 | 660 | 653 | 255 | 274 | 280 | 298
державних | 727 | 738 | 606 | 592 | 169 | 199 | 202 | 206
недержавних | 47 | 52 | 54 | 61 | 64 | 75 | 78 | 92
початок 1999/2000 навчального року за рахунок коштів держав-ного бюджету навчалося 258426 чоловік (51,3 відсотка) місце-вих бюджетів — 58947 чоловік (11,7 відсотка), галузевих мініс-терств, відомств — 7^74 чоловіки (1,6 відсотка), коштів фізичних і юридичних осіб — 178748 чоловік (35,4 відсотка)
із загальної кількості студентів вищих навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації в кількості 1285356 чоловік на початок 1999/2000 року за рахунок коштів державного бюджету нав-чалося 725198 чоловік (564 відсотка) місцевих бюджетів —
5084 чоловіки (0,4 відсотка), галузевих міністерств, відомств — 2102 чоловіки (0,2 відсотка), фізичних та юридичних осіб — 552972 чоловіки (43,0 відсотка)
Джерела фінансування вищих навчальних закладів наведено в таблиці 25
Таблиця 25 Джерела фінансування вищих навчальних закладів
Джерела фінансування | Роки | 1999 до 1996, %
1996 | 1997 | 1998 | 1999
Всього надходжень тис грн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок