Головна Головна -> Реферати українською -> Іноземні мови -> Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності

Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності

Назва:
Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,96 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності
Дебітивність — модальний концепт, що передає доцільність, необхідність, зумовленість, обов'язковість, немину-чість дії, складається з автономних мікрополів, які характеризуються диференційними ознаками і власним арсе-налом вираження (якщо засоби вира-ження мікрополів збігаються, то вирі-шальну роль відіграє контекст). Вважа-ємо, що модальність дебітивності міс-тить принаймні шість автономних кон-цептів, на основі яких формуються мо-дальності доцільності, необхідності (потреби, вимушеності), змушеності, повинності (норми і повинності), Ідеа-лу, неминучості (невідворотності). Всі модальні смисли виражаються преди-катами, компонентом значення яких є дебітивність.
Необхідність — автономний концепт дебітивної модальності; що репрезентує глибинний рівень облігаторності, харак-теризується власними семантичними оз-наками та засобами вираження, означає неодмінну потребу здійснення якої-не-будь корисної чи бажаної дії 1 безпосе-редньо (експліцитно) пов'язаний з кате-горією мети. Значення потреби виникає «в результаті поєднання значень «необ-хідність консеквента» і «придатності, ко-ристі оцінюючого об'єкта», «бажаності оцінюючого об'єкта» [6. с.15].
В українській мові семантика пот-реби здебільшого передається інфіні-тивними реченнями, модальними моди-фікаторами (MM) треба, потрібно, не-обхідно та іменником потреба. В інших слов'янських та індоєвропейських мо-вах значення необхідності (потреби) виражається модальними дієсловами (пор„ наприклад: чеськ. musiti, с.-х. мо-рати; нім. soften, rnussen; англ. must, ha-ve to, need, італ. dovere-, ісп. с/еоегта ін). В англійській мові це модальне зна-чення також передається конструкцією necessity + Inf. MM necessary, unneces-sary, needful, needless та їх синонімами.
Диференційними ознаками вислов-лювань із модальним значенням необ-хідності (потреби) є такі: «інтенційність», оцінка «добре», «наявність користі», «спрямування у майбутнє», «наявність альтернативи», «волевиявлення», «на-мір», «нефактуальність*.
Основою семантики необхідності (потреби) є ситуація свідомого вибору [7, с.17]. Оскільки неможливо і непри-родно прагнути чогось небажаного, невигідного, вимушеного, зумовленого зовнішніми причинами тощо, то, зрозу-міло, що інтенційні довільні вчинки пов'язані із свідомим вибором, тобто їх прагнуть вчинити, досягти. Це підтверд-жує Арістотель; «.„напевно смішно стверджувати, нібито вимушені вчинки — це такі, до яких слід прагнути...» [1, С.99]. Відмежовуючи свідомий вибір від бажання, Арістотель писав;«... свідомий вибір не буває пов'язаний з неможли-вим, і, якщо хто-небудь скаже, що він свідомо вибрав неможливе, його, ма-буть, сприймуть за дурника. Але бажан-ня буває (і) неможливого...» [там само, с. 100]. Далі він зазначає, що «свідомий вибір має справу із засобами до мети... У цілому вибір, схоже, спрямований на те, що залежить від нас* /гам само]. Си-туація свідомого вибору, так зване «практичне міркування» — термін наяв-них інтенційних логік — «розглядається як процес формування наміру суб'єкта змінити що-небудь у своєму оточенні» /5, с.4]. 'Як бачимо, увага фокусується на ді!, яка оцінюється як засіб для досяг-нення мети. В українській мові «практич-не міркування» репрезентується вира-зом «для того, щоб.,, потр1бно-(необхід-но, треба)». Наприклад: «Інат Іванович сказав Оксанці, що для того, щоб кали-на прийнялася, II треба поливати щод-ня» (ЮМушкетик). «Для того, щоб пра-вильно оцінити людину, судити про неї, треба разом працювати» (В.Собко).
В англійській мові функцію «прак-тичного міркування» виконує конструк-ція in order to „. one should (must, have to), як-от; «In order to keep his car out of sight, Mr Boggis had to leave it on the road and walk about six hundred yards along a straight track» (Daht). «He knew that, in order to make a success of the farming business, he had to make sure they produced a large number of healthy lambs» (.Hardy), «But Tony's money begone, he had to do something in order to eat» (Lessing).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Семантика предикатів (потреби) у контексті інших концептів дебітивної модальності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок